Ecorys ontwikkelt voorzieningen vitaliteitsindex provincies

20 juli 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Ecorys heeft in samenwerking met beleidsadviesbureaus Roots en Rienstra een vitaliteitsindex voor provincies ontwikkeld. De vitaliteitsindex beoordeelt de beschikbaarheid en bereikbaarheid van lokale voorzieningen zodat provincies daar hun voorzieningen- en leefbaarheidsbeleid op kunnen aanpassen. De drie bureaus pleiten vooral voor het concentreren van voorzieningen omdat zij elkaars draagvlak kunnen vergroten.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen van begin 2015 voerden politieke partijen diverse debatten over maatschappelijke thema’s. Een van deze thema’s was de leefbaarheid en het voorzieningsniveau in de provincies en veel partijen geven aan de kwaliteit van het aanbod te willen borgen. Hoe de provincies dat moeten doen is echter niet altijd duidelijk.

Vitaliteitsindex
Om provincies een handje te helpen met hun voorzieningen- en leefbaarheidsbeleid hebben adviesorganisaties Ecorys, Roots en Rienstra samen een vitaliteitsindex ontwikkeld. De drie beleidsbureaus geven met deze index inzicht in de precieze problematiek in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat. Hierbij staan vragen als ‘Waar staat de leefbaarheid nu precies onder druk?’ en ‘Aan welke voorzieningen is dan vooral behoefte?’ centraal. Antwoord op deze vragen biedt de provincies een perspectief ten aanzien van de rol die zij zouden kunnen spelen om voorzieningen bereikbaar te houden voor de bevolking.

Voorzieningen vitaliteitsindex provincies

Data
Om de vitaliteitsindex te ontwikkelen hebben Ecorys, Roots en Rienstra alle beschikbare Nederlandse databases geraadpleegd en de gevonden data geanalyseerd. De analyses zijn samengebracht in een index die zich focust op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van lokale voorzieningen, en deze maakt onderscheid in vier soorten voorzieningen; winkels & horeca, onderwijs, zorg, en sport & cultuur.

Uit de data blijkt dat lang niet alle gebieden actieve ondersteuning vanuit de provincies nodig hebben om het voorzieningenniveau op peil te houden. “Inzet is vooral belangrijk in gebieden waar de beschikbaarheid én bereikbaarheid van voorzieningen onder druk staat. In die gebieden kan het verdwijnen van bepaalde voorzieningen immers de voorzieningen onbereikbaar maken voor de lokale bevolking en de leefbaarheid sterk onder druk zetten”, aldus de experts van Ecorys.

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen

Adviseur Gilbert Bal van Roots Beleidsadvies stemt hiermee in: “Bestuurders moeten alert zijn op plekken waar zowel de beschikbaarheid als de bereikbaarheid onder druk staat. In die gebieden kan het verdwijnen van bepaalde voorzieningen uit een dorpskern die voorzieningen onbereikbaar maken voor de lokale bevolking in een groter gebied.” Vooral in Noord-Friesland, Noord- en Oost-Groningen, Zuidwest-Drenthe, Oostelijk Flevoland, de Kop van Noord-Holland, het Rivierengebied, Zuid-Brabant en grote delen van Zeeland is dit risico aanwezig.

Concentratie maakt draagvlak
Bal ziet vaak dat lokale bestuurders in krimp- en anticipeerregio’s de neiging hebben om voorzieningen te spreiden over de verschillende dorpen in de regio. De bibliotheek staat bijvoorbeeld in een ander dorp dan de sportvelden. Hoewel dit volgens hem ‘een politiek logische reactie’ is, omdat zo onrust binnen gemeenschappen op een zo laag mogelijk pitje blijft, is dit volgens hem economisch onverstandig. Een concentratie van voorzieningen zorgt er namelijk voor dat zij elkaars draagvlak vergroten. Als voorbeeld wordt een lokale supermarkt aangehaald met daaromheen maatschappelijke voorzieningen die beter bezocht worden door de nabijheid van de commerciële trekpleister. Dal sluit af: “Je kunt nu eenmaal niet alles overal houden. We moeten accepteren dat in bepaalde kernen bepaalde voorzieningen afwezig zijn. Het is dan de kunst om alle voorzieningen voor de bevolking bereikbaar te houden binnen een acceptabele reisafstand.”