PA Consulting: 5 grootste trends in de luchtvaartsector

15 juni 2015 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

In de komende decennia zal de luchtvaartsector te maken krijgen met vijf grote trends, van veranderende passagiersbehoeften tot nieuwe technologische ontwikkelingen en stijgende druk omwille van duurzaamheid en milieu. Voor stakeholders in de branche, zoals luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden, zal de sleutel tot succes liggen in de manier waarop businessmodellen worden aangepast om te blijven voldoen aan de behoeften van het veranderende landschap.

In een gezamenlijke whitepaper van PA Consulting Group en Oxera Consulting wordt in detail ingegaan op de status van de wereldwijde luchtvaartindustrie. Het doel van het onderzoek is om te ontdekken welke verschillende ontwikkelingen er spelen in de sector en welke de grootste impact zullen hebben tegen 2034. Op basis van deze belangrijkste trends hebben de onderzoekers vier toekomstscenario’s opgesteld om stakeholders een houvast en context te bieden bij besluitvorming op de lange termijn.

Historische groei
In 2013 waren er 36,4 miljoen vluchten per jaar, die 3.864 vliegvelden wereldwijd met elkaar verbonden en 3,1 miljard mensen van vervoer voorzagen. De passagiersaantallen zijn gestaag gegroeid van 1 miljard in 1993 tot de stand van vandaag, maar de groei is ongelijk verdeeld tussen opkomende en ontwikkelde economieën. In Azië is het passagiersaantal de afgelopen 20 jaar jaarlijks met 8% toegenomen, terwijl in Canada en de VS een groei van 2,5% kon worden genoteerd. Gedurende diezelfde periode is de prijs van reizen via het vliegtuig flink afgenomen – een afname van ongeveer 30%.

Passenger flight growth

Het onderzoek geeft een aantal verklarende factoren voor de groei in passagiersaantallen. De introductie van goedkopere vliegtuigen heeft geleid tot structurele veranderingen in de sector, waarbij de vluchtprijzen daalden en de markt toegankelijk werd voor passagiers met lage inkomens. Een andere factor die leidde tot de kostenafname was de liberalisering van het luchtruim, waardoor persoonsvervoerders toegang kregen tot meer internationale air-hubs en meer regulaire verbindingen werden toegestaan. Het bouwen en uitbreiden van vliegvelden om de gegroeide aantallen passagiers te kunnen verwerken leverden eveneens schaalvoordelen op, met als gevolg een verdere daling van de kosten.

Vliegen in de toekomst – vijf lange termijn trends
De whitepaper van de adviesbureaus kijkt ook naar de toekomst en onderscheidt vijf belangrijke marktontwikkelingen en trends voor de sector – die onder meer bestaat uit vliegvelden, luchtvaartmaatschappijen, ‘original equipment manufacturers’ (OEMs), overheden en regelgevers. Een overzicht van de trends in de komende 20 jaar:

Five long term trends for the aviation industry

Economische aspecten
Volgens de auteurs zullen enkele belangrijke aspecten de toekomstige vraag naar luchtvaart beïnvloeden en hun weerslag hebben op businessmodellen. Veranderende demografische factoren, zowel in volwassen als opkomende markten, en urbanisatie zullen de wereldwijde vraag veranderen, terwijl de opkomende middenklasse in ontwikkelende landen hun besteedbare inkomen in toenemende mate aan vliegreizen zal uitgeven. In de businessmodellen zal daarnaast ook rekening moeten worden gehouden met veranderende en onzekere grondstofprijzen.

Technologische aspecten
Technologische ontwikkelingen zullen de luchtvaartindustrie naar verwachting op een aantal manieren beïnvloeden: Allereerst zal de ontwikkeling van brandstofzuinige en lichte vliegtuigen de efficiëntie ten goede komen en de sector minder afhankelijk maken van fluctuerende grondstofprijzen. Daarnaast kunnen verbeterde veiligheidscontroles de doorreiskosten verminderen evenals de wachttijden van passagiers voor, na en tussen vluchten. Verder zal de vooruitgang in communicatietechnologie het mogelijk maken om aan boord gebruik te maken van internet, waardoor zakenreizen productiever worden dan voorheen. 

Consumentenbeleving
De klantervaring vormt een groeiende uitdaging in de luchtvaartsector en zal een bepalende factor blijven voor de luchtvaartvraag van de toekomst. Het is op lange termijn van belang dat vliegen wordt gezien als een veilige manier van reizen. Met alle recente media-aandacht voor vliegrampen is het vertrouwen in veilig reizen echter behoorlijk geschaad. Verder kan prijsvolatiliteit binnen de luchtvaart zijn weerslag hebben op de vraag, vooral nu goedkope persoonsvluchten op termijn moeten concurreren met marktverstorende technologieën als zelfrijdende auto’s en hogesnelheid magneetzweeftreinen voor korte en middellange trajecten. Voor zowel vliegvelden als vliegmaatschappijen, evenals andere stakeholders binnen de waardeketen, zal het nauwkeurig managen van de klantcontactpunten meer dan ooit het kaf van het koren scheiden.

PA Consulting - Oxera

Milieu
De druk op duurzaamheid zal blijven toenemen, en gezien de onzekerheden rondom dit thema zal de snelheid waarmee businessmodellen moeten veranderen afhangen van contextuele factoren. De Europese Unie heeft bijvoorbeeld al de luchtvaart opgenomen in het emissiehandelsschema wat gevolgen heeft voor het totale kostenplaatje binnen de luchtvaartsector. Onzekerheden over de manier waarop Aziatische economieën met de milieuproblematiek zullen omgaan, kunnen een obstakel vormen voor de groei van de sector, op het moment dat er beleid wordt geïntroduceerd ter bescherming van het milieu.

Overheidsbeleid en regelgeving
De manier waarop de overheid zich opstelt tegenover de luchtvaartindustrie kan tenslotte onzekerheden creëren, met als belangrijk voorbeeld de afname van subsidie voor de uitbreiding van vliegvelden en andere infrastructuur. Luchtvaartmaatschappijen krijgen bijvoorbeeld ook te maken met belastingonzekerheid – aangezien overheden zoeken naar manieren om de milieu-impact in te dammen – die het groeipotentieel kunnen aantasten van regionale en wereldwijde luchtvaartsectoren. Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen het luchtruim meer openstellen of juist aan banden leggen, mede gevormd door veranderingen binnen de geopolitieke verhoudingen.

Op basis van deze trends maken de auteurs gebruik van future worlds scenarios en voorspellen zij vier potentiele toekomstscenario´s en hun impact op de luchtvaartindustrie en business model waar bedrijven rekening mee dienen te houden.