Wet natuurbescherming vergroot regeldruk voor burgers

04 augustus 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Als het nieuwe wetsvoorstel Natuurbescherming door de overheid wordt aangenomen, betekent dat goed nieuws voor bedrijven. De regeldruk voor bedrijven neemt af mocht de nieuwe wet worden aangenomen, maar voor burgers stijgen de nalevingskosten van de regelgeving sterk. Dat blijkt uit een onderzoek van Sira Consulting in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

In de huidige situatie wordt de natuur in Nederland beschermd door drie verschillende wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Deze wetten beschermen respectievelijk gebieden, soorten en bosgebieden/houtopstanden. Het kabinet wil deze drie wetten samenvoegen tot één wet: de Wet natuurbescherming. Het doel van dit wetsvoorstel is om een betere verbinding tussen de natuur en economie te bereiken, waarbij een goede bescherming van de biodiversiteit wordt geboden en tegelijkertijd ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen.

Sira Consulting - Wet natuurbescherming verlaagt regeldruk

Sira Consulting onderzoekt regeldruk
Om inzicht te krijgen in de veranderingen in regeldruk die zullen optreden in de voorgenomen situatie van het nieuwe wetsvoorstel ten opzichte van de huidige situatie, besloot het Ministerie van Economische Zaken om onafhankelijke expertise in te schakelen. Sira Consulting, een adviesbureau uit Nieuwegein met een nevenvestiging in de buurt van het Binnenhof, kreeg de opdracht om inzichtelijk te maken welke verplichtingen en lasten voortvloeien uit de conceptversie van de Wet natuurbescherming. Bovendien werd gekeken hoe deze zich verhouden tot de verplichtingen en lasten in de huidige Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet, en Boswet.

Kosten van regeldruk voor bedrijven

Uit onderzoek blijkt dat de regeldruk in de huidige situatie bedrijven in totaal zo’n €56 miljoen kost. Het grootste deel daarvan bestaat uit administratieve lasten - €39 miljoen – waarvan bijna 80% van de kosten voortkomen uit de Natuurbeschermingswet 1998. Voor burgers liggen de totale regeldruklasten op €10,6 miljoen, maar hier is het overgrote deel – net geen twee derde – afkomstig uit nalevingskosten. Voor zowel bedrijven als burgers zijn de toezichtlasten maar een fractie van de totale regeldruklasten – 1,3% van de bedrijfskosten en slechts 0,2% van de kosten voor burgers.

Kosten van regeldruk voor burgers

In de situatie die ontstaat als gevolg van de Wet natuurbescherming blijven de verhoudingen tussen de herkomst van de lasten nagenoeg gelijk. Omdat de precieze nalevingskosten voor burgers niet bekend zijn, hebben de adviseurs een gebied aangegeven waarbinnen de uiteindelijke kosten zullen vallen – een fluctueringsgebied van bijna €7 miljoen dat zelfs in het beste geval een kostenstijging van €1,6 miljoen in nalevingskosten zal betekenen. “De kostenstijging voor burgers vloeit voort uit nieuwe verplichtingen voor jachthouders, grondgebruikers, jagers en wildbeheereenheden, om publiekrechtelijk te borgen dat de inspanningen in het kader van de jacht en de bestrijding van schadeveroorzakende dieren op transparante wijze plaatsvinden”, licht Sira Consulting toe.

Kosten van regeldruk voor bedrijven en burgers

In een verdere vergelijking van de verschillen in regeldruk blijkt dat als het wetsvoorstel Natuurbescherming wordt aangenomen zowel de administratieve lasten als de nalevingskosten voor bedrijven licht zullen afnemen. Voor burgers geldt naast de stijgende nalevingskosten een lichte vermindering van de administratieve lasten. De toezichtlasten blijven nagenoeg hetzelfde.

Het onderzoeksrapport is inmiddels door de Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, met een begeleidende brief gedeeld met de Tweede Kamer. “De door SIRA gesignaleerde toename van de regeldruk verdient serieuze aandacht. Ik zal hierover overleg voeren met de provincies”, aldus Dijksma in de brief. Het rapport is op 1 mei besproken in de Tweede Kamer en voordat er tot een besluit kan worden gekomen over het wel of niet aannemen van het conceptwetvoorstel natuurbescherming willen de Kamerleden eerst verduidelijking over bepaalde punten daarin. In de komende maanden zal het conceptvoorstel verder besproken worden, waarbij de conclusies van het onderzoek in acht zullen worden genomen.