CE Delft beloont model voor klimaatneutrale buurten

14 mei 2015 Consultancy.nl

Ieder jaar nomineren medewerkers van CE Delft drie eigen projecten voor de titel ‘Project van het jaar’. De beste projecten van 2014 waren volgens de adviseurs: ‘Naar klimaatneutrale buurten in 35 jaar’ voor GasTerra, ‘Vier scenario’s naar een duurzame bio-economie’ voor de Commissie Corbey en de ‘Denktank Verandering Energiemarkt’ voor diverse deelnemers. Het eerste project kreeg de titel Project van het Jaar. Dit blijkt uit het Jaarbericht 2014 van de duurzaamheidsspecialist.

Naar klimaatneutrale buurten in 35 jaar, dat willen we allemaal! Maar wat gaat er de komende jaren veranderen als we in 2050 willen voldoen aan de Europese doelstelling? 8 miljoen gebouwen in 35 jaar klimaatneutraal krijgen is niet iets wat je makkelijk doet en de route kent vele financiële, technische en emotionele hobbels. Om meer inzicht te geven in de mogelijkheden en benodigde acties heeft CE Delft een model ontwikkeld waarmee is bepaald welke klimaatneutrale warmtevoorziening de laagste integrale kosten over de hele keten heeft. Hierbij zijn alle 12.000 buurten van Nederland doorgerekend en is voor iedere buurt een transitiepad opgesteld, waarbij is gekeken naar het ‘wat? wanneer? hoe? en hoeveel?’.

CE Delft - Project van het jaar

Het tweede project: ‘Vier scenario’s naar een duurzame bio-economie’ leverde vier mogelijke scenario’s op voor de transitie naar een duurzame bio-economie in 2030. Deze vier scenario’s droegen bij aan de stakeholderbijeenkomst van de Commissie Corbey, waar werd nagedacht over welke stappen nodig zijn om in 2030 tot een duurzame bio-economie te komen.

Het derde project ‘Denktank Verandering Energiemarkt’ is een initiatief van CE Delft om verschillende partijen in de energiemarkt bijeen te roepen om samen na te denken over de veranderingen in de energiemarkt en nieuwe regels die nodig zijn om duurzame energie te integreren. Deelnemers aan deze denktank zijn directies en of strategische afdelingen van: Alliander, APX, DE Koepel, Eneco, Energie-Nederland, E.On, GasTerra, Gasunie, ministerie van Economische Zaken, Natuur & Milieu, Netbeheer NL, TenneT, Universiteit van Amsterdam en VEMW. Deze denktank agendeerde onder meer de behoefte aan flexopties in het elektriciteitssysteem.

Nieuws

Meer nieuws over