AEF betrokken bij Wegwijzer OOGO voor gemeenten

01 oktober 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Onlangs hebben VNG, VO-Raad, PO-Raad, Nederlands Jeugd Instituut en Oberon de zogeheten ‘Wegwijzer OOGO Jeugd’ gelanceerd, een aanpak voor de verbinding van onderwijs en jeugdhulp vanuit het beleid voor passend onderwijs en Jeugdbeleid. Het Utrechtse adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) was als procesbegeleider en penvoerder betrokken bij de totstandkoming van het initiatief.

In de Jeugdwet en de wet Passend Onderwijs is vastgesteld dat gemeenten een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) moeten voeren met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs – de schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs. In het overleg bespreken de gemeenten hun concept jeugdplan voor zoverre de thematiek inderdaad het onderwijs betreft. De gemeenten zijn verplicht het beleidsplan Jeugd op te stellen vóór 1 november 2014. Dit is verplicht gesteld aangezien gemeenten de verantwoordelijkheid voor het Jeugdbeleid zullen dragen per 1 januari 2015.

AEF betrokken bij Wegwijzer OOGO

Wegwijzer OOGO
De gemeenten en de samenwerkingsverbanden in het onderwijs hebben als doel dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, hun talenten op school ontwikkelen, maar ook thuis en in hun vrije tijd participeren naar vermogen. In het OOGO bespreken gemeenten en samenwerkingsverbanden hoe ze de verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs willen versterken. Hoe een OOGO gestructureerd en ingevuld wordt is echter niet voorgeschreven. Om gemeenten en samenwerkingsverbanden te ondersteunen invulling te geven aan het OOGO, is door de betrokken partners – VNG, VO-raad, PO-Raad, NJI en Oberon – de Wegwijzer OOGO ontwikkeld.

De Wegwijzer biedt gemeenten en samenwerkingsverbanden een leidraad om het OOGO in te vullen en de samenwerking tussen gemeenten en scholen vorm te geven. Het biedt tevens achtergrondinformatie en checklists in een mooie en overzichtelijke vormgeving. De gegeven agendapunten bieden een basis voor een strategische ontwikkelagenda voor de komende jaren. Daarnaast is er ook mogelijkheid tot ondersteuning op maat, van bestuurlijk niveau tot de praktijk in het klaslokaal.

Wegwijzer OOGO

Andersson Elffers Felix
AEF faciliteerde de totstandkoming van de Wegwijzer als procesbegeleider en penvoerder. De Wegwijzer is in het voorjaar van 2014 ontwikkeld en wordt in navolging van het OOGO ingezet om de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs verder te versterken. AEF is bovendien actief betrokken bij de ondersteuning voor gemeenten en scholen rondom het OOGO jeugd.

De Wegwijzer en de mogelijkheden voor ondersteuning zijn te vinden op deze site.