WagenaarHoes begeleidt SSO uitrol bij 5 waterschappen

14 mei 2014 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Afgelopen maand hebben vijf waterschappen in het stroomgebied van Rijn-Oost hun samenwerking geïntensiveerd met de invoering van een innovatieve shared service organisatie (SSO). WagenaarHoes adviseerde bij de voorbereiding en implementatie van deze samenwerking. 

Binnen het Nederlandse landschap van waterschappen vinden er momenteel enorme markt-veranderingen plaats. Met de operatie Storm hebben de waterschappen de minister aangeboden kritisch te kijken naar hun bijdrage. Zo moet er fors bezuinigd worden en hebben waterschappen daarnaast te maken met nieuwe/aangescherpte regelgeving, strengere duurzaamheidseisen en hogere verwachtingen van afnemers. Als gevolg van de veranderende marktdynamiek heeft de sector, gestuwd door politiek beleid, een grootschalige consolidatieronde achter de rug. Ter illustratie: in 1950 telde Nederland 2.600 waterschappen, dat zijn er nu nog maar 24. Als het aan de politiek ligt dan blijven er op termijn zo'n 10 à 12 schappen over. 

WagenaarHoes - Rijn 

Fuseren of samenwerken?
Vijf waterschappen in Oost-Nederland – Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vechtstromen en Zuiderzeeland – besloten twee jaar geleden in het verlengde hiervan te bekijken hoe ze hun krachten verder konden bundelen. Verhoging van kwaliteit, beperking van kwetsbaarheid en kostenbesparing vormden daarbij de uitdaging. Met succes, bleek na een eerste onderzoek. “Dat smaakte naar meer, zodat we zijn gaan kijken naar meer manieren van samenwerking zonder dat onze zelfstandigheid in het geding is” vertelt secretaris-directeur Cor Roos van Rijn en IJssel. 

WagenaarHoes, een adviesbureau uit Driebergen, werd ingeschakeld om het onderzoek en de verdere ontwikkeling van de samenwerkingsvormen te begeleiden. Uit de businesscase kwam naar voren dat meer samenwerking op vier gebieden – ICT, Inkoop en HR (backoffice) en Zuiveren (primair proces) – een ‘win-win’ zou opleveren voor alle partijen. Een ‘shared service organisatie’ op deze gebieden zou de kwaliteit van hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren, kwetsbaarheid kunnen verminderen en tegelijk kosten kunnen besparen. De investeringen, zo’n 9 ton voor onder andere een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur, zou na twee jaar kunnen worden terugverdiend en vanaf 2020 kunnen de waterschappen rekenen op een jaarlijkse besparing van miljoenen. 

Kaart Oost-Nederland - Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vechtstromen, Zuiderzeeland 

Virtuele shared services
Aan de hand van de aantrekkelijke businesscase stemden de besturen van de vijf waterschappen in met de invoering van het nieuwe samenwerking en besturingsmodel. Gekozen werd voor een virtuele shared service samenwerking, waarbij er geen nieuwe organisatie wordt opgetuigd. In plaats daarvan worden de in-scope activiteiten ‘virtueel’ uitgevoerd door de verschillende waterschappen in samenhangende shared services vanuit de eigen organisaties. “Op deze manier kunnen de organisaties in netwerkverband elkaars deskundigheden optimaal gebruiken vanuit hun bestuurlijke autonome posities,” licht Harry ter Braak toe, partner bij WagenaarHoes en vanuit het organisatieadviesbureau betrokken bij de opdracht. “Bovendien geeft het hen waar nodig meer ruimte flexibele afspraken te maken met andere partners.” 

Na goedkeuring door de directies werd een projectteam samengesteld om de details te ontwerpen en een nieuw shared service organisatie en benodigde structuur op te zetten. Ook hiervoor werd een beroep gedaan op de expertise van WagenaarHoes. Diverse consultants van het adviesbureau ondersteunde de opdrachtgever met de opzet van het project (besturingsmodel; projectstructuur) en zodra dat in werking was gesteld, ook met de opzet van het programmamanagement en toezicht. Ter Braak: “Als projectleider hebben wij de werkzaamheden van de verschillende projectgroepen gecoördineerd en ondersteund. Ook hebben we ondersteund bij de afstemming met de ondernemings-raden en de besturen.”