AEF licht Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen door

26 maart 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De Gemeente Groningen zou baat hebben bij het opstellen van een visie op zijn activiteiten binnen het maatschappelijk domein. Ook in de sturing en uitvoering van activiteiten op het gebied van onder meer onderwijs, sport, cultuur en welzijn liggen nog volop kansen. Dat blijkt uit een doorlichting van Andersson Elffers Felix in opdracht van de gemeente.

De gemeente Groningen staat voor de opgave om vanaf 2015 minimaal €10 miljoen te bezuinigen. Om deze opgave te realiseren heeft het College van B&W van de gemeente besloten om een organisatiebrede doorlichting uit te voeren. Voor de doorlichting binnen het domein Maatschappelijke Ontwikkeling – bestaande uit onderwijs, sport, cultuur, jeugd, welzijn en maatschappelijke ontwikkeling – werd eind vorig jaar Andersson Elffers Felix ingeschakeld.

AEF - Doorlichting Maatschappelijke Ontwikkeling

Het Utrechtse adviesbureau kreeg twee taken: het verbeterpotentieel in kaart brengen en het opstellen van implementatieadviezen in het geval de mogelijke verbeteringen daadwerkelijk worden ingevoerd. Om tot de bevindingen te komen voerde Andersson Elffers Felix een interne analyse door van de organisatie, onder meer gebaseerd op documentenanalyses en interviews met medewerkers van de gemeente. Bovendien werden de resultaten vergeleken met die van andere vergelijkbare gemeenten.

Beleidsniveau

Uit de organisatieanalyse komt naar voren dat er op beleidsniveau diverse verbetermogelijkheden zijn. Zo ontbreekt het Groningen aan een politiek gedragen lange termijn visie die richting bepaalt, focus geeft en prioriteiten stelt aan zowel het bestuurlijk en ambtelijk apparaat. Door het ontbreken hiervan worden activiteiten versnipperd uitgevoerd en wordt ook weinig synergievoordeel behaald. Een gemiste kans, aldus de onderzoekers. Daarnaast biedt de gemeenten te weinig prikkels voor vernieuwing en innovatie binnen het sociaal-maatschappelijk domein. Strategische pijlers sneeuwen teveel onder in de waan van de dag, er zit weinig ontwikkeling in de samenwerking met de maatschappelijke instellingen en het ontbreekt aan vernieuwende samenwerkingsvormen.

Andersson Elffers Felix

Een derde advies ligt in de bijsturing van beleid. Volgens de consultants is er binnen de gemeente veel aandacht voor het maken en uitvoeren van beleidsplannen, maar verder door de keten heen te weinig aandacht voor het monitoren en evalueren van resultaten en het waar nodig bijsturen van activiteiten. Het gevolg: minder effectief beleid wordt onvoldoende bijgestuurd. Bovendien worden leerervaringen voor de toekomst hierdoor misgelopen.

Organisatie en financiën

De doorlichting van Andersson Elffers Felix keek ook naar verbeterpotentieel op organisatorisch en financieel gebied. Zie het rapport ‘Doorlichting domein Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Groningen’ voor een overzicht van alle uitgebreide bevindingen.