Towers Watson: Trends voor pensioenfondsen in 2013

23 januari 2013 Consultancy.nl

Een overzicht van de belangrijkste trends voor pensioenfondsen in 2013, opgesteld door Towers Watson, een adviesbureau op het gebied van financial advisory en management consulting.

Towers Watson - Trends Pensioenfondsen 2013
 
1. Het nieuwe pensioencontract
Slechts 2% van de pensioenregelingen valt naar verwachting binnen de voorgestelde fiscale kaders van het regeerakkoord. De impact op de regelingen in Nederland is kortom groot. Deze conclusie is te trekken uit de 2012-editie van de jaarlijkse Towers Watson Pensioenbenchmark. Voor bijna acht op de tien regelingen geldt dat het opbouwpercentage hoger is dan wordt voorgesteld in het Regeerakkoord (1,75% middelloon). Voor een groot aantal regelingen geldt dat zij in het kader van de afschaffing van VUT en prepensioen de budgettaire ruimte hebben benut voor het verhogen van dit opbouwpercentage. De nieuwe regelingen zijn weliswaar uitgesteld tot 2015, maar fondsen doen er goed aan de beslissing om al dan niet over te gaan op het nieuwe contract al in 2013 voor te bereiden.
 
2. Ken uw deelnemer
In 2013 zullen fondsen zich een mening moeten vormen over de herziening van de regeling. De toekomstige regeling moet toegesneden zijn op de wensen van de deelnemer, en meer in het bijzonder op zijn of haar risicoprofiel. Vanwege het keuzemoment dat zich voordoet is die vraag, die altijd al relevant is geweest, nu pregnanter dan ooit. Besturen moeten zich wenden tot de deelnemer om een beeld te krijgen van de bestaande wensen en voorkeuren.
 
3. In goede en in slechte tijden
Evenwichtige belangenafweging is in elke vraag waar de (her)verdeling van middelen aan de orde is een sleutelterm. Ook hier geldt dat dat altijd al het geval is geweest, maar in 2013 zullen voor het eerst op grote schaal kortingsmaatregelen worden doorgevoerd. Dit zal het onderwerp extra nadrukkelijk op de agenda plaatsen, ook in de publieke opinie. Overigens leidt bijna elke bestuurs- (en toezichts)beslissing tot herverdeling, en is evenwichtige belangenbehartiging dus voor bijna elke beslissing van belang.
 
4. Wat is het waard?
Pensioenfondsen hebben te kampen met een afkalvend vertrouwen vanuit de maatschappij. Dat is een probleem, en het is onze stellige indruk dat het vertrouwen in belangrijke mate ten onrechte zo geschonden is. Dat vertrouwen moet worden teruggewonnen. Door daden, maar ook door woorden – door goede communicatie. Onder meer moet het deelnemers duidelijk worden wat hun pensioen waard is, zodat ze er ook de juiste waarde aan hechten. Daarnaast is het belangrijk richting deelnemers transparant te zijn over de (beheer)kosten van hun pensioen. Dat is tegelijkertijd een goed startpunt bij de vaststelling van het ambitieniveau van de nieuwe regeling.
 
5. Risicomanagement
Om ervoor te zorgen dat missies van pensioenfondsen geen onherstelbare schade oplopen, moeten zowel het risicomanagement als kostenbeheersing op orde zijn. Een complexe taak die de komende jaren nog uitdagender zal gaan worden, aangezien we aan de vooravond staan van een periode waarin de wereldwijde economieën, politiek en kapitaalmarkten majeure veranderingen ondergaan. Door een combinatie van gebrek aan tijd en middelen kiezen veel fondsen in Nederland echter voor een compromis als beleggingsstrategie dat deze huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd moet gaan bieden. Juist hierdoor worden kansen gemist en worden risico's niet altijd adequaat beheerst. Deze veranderende wereld vraagt om innovatie, dynamisch balansmanagement en journeyplanning: om een duurzame beleggingsstrategie op maat die aansluit bij de missie en risicobereidheid.
 
6. Organisatie pensioenfonds en externe toeleveranciers
De manier waarop pensioenfondsen georganiseerd zijn komt meer-en-meer onder druk te staan. De mogelijkheid van one-en two tier boards, waarbij pariteit geregeld kan worden in het toezichthoudend orgaan of het bestuur, zal leiden tot organisatorische veranderingen. Er zullen verschuivingen plaatsvinden in de taken en verantwoordelijkheden van pensioenbureaus naar besturen en vice versa. Daarnaast zal de manier waarop externe leveranciers (en dan met name fiduciaire managers) omgaan met hun pensioenklanten ook veranderen. De scheiding tussen bestuursondersteuning, risicomanagement en vermogensbeheer als service naar pensioenfondsen wordt weer duidelijker.

Nieuws

Meer nieuws over