De maatschappelijke impact van KplusV: 11 projectvoorbeelden

03 juni 2024 Consultancy.nl 10 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De adviseurs van KplusV helpen opdrachtgevers met het oplossen van grote maatschappelijke opgaven. Een greep uit de vraagstukken en projecten waar KplusV het afgelopen jaar aan werkte in de private en publieke sector.

Regionale samenwerking voor versnelling circulaire economie

Impact: Rol en uitdagingen van gemeenten bij het versnellen van de circulaire economie in kaart
Opdrachtgever:
 VNG
Rol KplusV: Begeleider en aanjager

Gemeenten zijn ambitieus en willen hun bijdrage leveren aan een circulair en klimaatneutraal Nederland. Er komt veel op hen af. Het Nationaal Programma Circulaire Economie geeft de beleidskaders. De doorvertaling in hoe, wie, wat, wanneer en waarmee moeten gemeenten zelf maken.

De maatschappelijke impact van KplusV: 10 projectvoorbeelden

Financiering, expertise en capaciteit ontbreken vaak nog op lokaal niveau. De Vereniging Nederlandse Gemeenten zag de uitdaging voor gemeenten en wilde weten welke behoefte er is aan ondersteuning hierbij.

KplusV organiseerde klankbordsessies met bestuurders en beleidsmakers om hun input op te halen. De consultants brachten in kaart welke samenwerkingen er landelijk en regionaal al zijn en stelden vast of en hoe de verschillende decentrale overheden en de Rijksoverheid hierin goed kunnen samenwerken. Deze opdracht benadrukt de noodzaak van regionale samenwerking om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Onderzoek en bijeenkomst met Koningin Máxima over financiering van verduurzaming mkb

Impact: Onderzoek van KplusV toont de noodzaak aan van een landelijke financieringsoplossing voor mkb-verduurzaming
Opdrachtgever: Qredits
Rol KplusV: Onderzoeker

Qredits en de Provincie Overijssel ontwikkelden de MKB Duurzaamheidslening om energieopwekking en energiebesparing te stimuleren in het mkb. KplusV verkende de opschaling van dit instrument bij de andere provincies. In aanwezigheid van Koningin Máxima is de nationale uitrol van de MKB Duurzaamheidslening besproken.

Opvallend is dat niet alle provincies gelijke prioriteit geven aan de verduurzaming van het brede mkb. Daarom verkent het Rijk de nationale bekostiging van de Duurzaamheidslening. Hiermee is de ongelijkheid geadresseerd en wordt de verduurzaming van het mkb landelijk versneld.

Onderzoek ‘aanjagen circulair informal investing’

Impact: Concrete aanbevelingen aan Provincie Utrecht voor het bevorderen van particuliere investeringen in circulair ondernemen
Opdrachtgever
: Provincie Utrecht
Rol KplusV: Onderzoeker

Informal investors zijn een belangrijke financier voor ondernemers met een innovatief circulair product in de vroege fase. Provincie Utrecht wilde weten wat de investeringsbeslissing van informal investors beïnvloedt, wat er nodig is om ondernemers en investeerders bij elkaar te brengen en welke rol de provincie kan spelen. De introductie van circulair informal investing in de provincie Utrecht stimuleert de financiering van circulair ondernemerschap.

KplusV onderzocht de interesse van particuliere investeerders in circulaire proposities. Er zijn nu gerichte acties in gang gezet om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Een voorbeeld hiervan is de Money Meets Ideas (MMI) Academy, waar informal investors kennis en ervaring opdoen op het gebied van circulaire economie, zodat zij onderbouwd kunnen besluiten te investeren in circulaire proposities.

Impactambities en groei realiseren voor Circular Plastics

Impact: Financiering en strategie voor circulaire producte
Opdrachtgever: Circular Plastics
Rol KplusV: Adviseur en procesbegeleider

We moeten zuiniger en slimmer met grondstoffen omgaan. De bijdrage van de recyclingindustrie is cruciaal want we moeten kunststoffen gaan hergebruiken. Kunststofrecycling heeft een lagere CO2-voetafdruk dan bijvoorbeeld verbranding of storten. Circular Plastics zet zich in voor 100% recycling en upcycling van materialen.

KplusV haalde financiering voor het bedrijf op en zetten een groeistrategie neer. Ook onderbouwden de consultants de businesscase voor nieuwe product-marktcombinaties, zoals transportpallets van gerecycled kunststof en retour-verzendverpakkingen voor het transporteren van bloemen en verpakkingsfolies.

Samenwerking op bedrijventerreinen Nijkerk om beperkingen netcongestie te verminderen

Impact: Minder netcongestie op het bedrijventerrein in Nijkerk
Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk
Rol KplusV: Aanjager en facilitator

Netcongestie is een groot probleem in Nederland, vooral voor ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen of uitbreiden. Het beperkt hun mogelijkheden en kan leiden tot storingen, verhoogde kosten en beperkingen bij uitbreiding. Dit belemmert duurzaamheidsoplossingen én de lokale economie. Onderzoek en enquêtes onder de ondernemers op het bedrijventerrein in Nijkerk gaven inzicht in energiebehoeften en mogelijke technische oplossingen.

KplusV faciliteerde samenwerkingsbijeenkomsten die hen aanmoedigen om gezamenlijk duurzame energie-initiatieven te ontwikkelen. Hieruit zijn concrete plannen voor een toekomstbestendigere en duurzamere bedrijfsomgeving ontstaan.

Nationaal Human Capital Fonds essentieel voor een Leven Lang Ontwikkelen

Impact: Ontwikkeling van het Nationaal Human Capital Fonds
Opdrachtgever: Verschillende provincies en de VNG
Rol KplusV: Procesbegeleider

Oplossingen voor maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en digitalisering leiden tot verandering op de arbeidsmarkt. Werknemers moeten andere vaardigheden leren, mogelijk van sector wisselen en zich continu ontwikkelen. 

Diverse provincies en de Vereniging Nederlandse Gemeenten zagen dat scholingsfonden op regionaal niveau versnipperd waren en dat samenhang ontbrak. Hier zochten zij een oplossing voor, in de vorm van het Human Capital Fonds-Nederland (HC-NL). Met middelen uit dit fonds kunnen individuen zich her-, bij- en omscholen, met focus op groene en digitale kennis en vaardigheden. KplusV begeleidt het ontwikkelingsproces van het Human Capital Fonds-Nederland.

Inzicht in ICT-bekwaamheid bij mbo-instellingen

Impact: Een rapport boordevol inzichten en aanbevelingen om de ICT-bekwaamheid van mbo-instellingen te verbeteren
Opdrachtgever: MBO Raad, Platform MBO Digitaal
Rol KplusV: Onderzoeker

Platform MBO Digitaal wilde een beter beeld van wat mbo-instellingen doen op het gebied van ICT-bekwaamheid. Sinds 2016 wordt de ‘Monitor Leren en lesgeven met ICT’ gebruikt. Meer dan 6.000 docenten en 32 mbo-instellingen namen deel. KplusV onderzocht hoe mbo-instellingen de uitkomsten van de monitor interpreteren en welke vervolgacties ze ondernemen. 

KplusV interviewde medewerkers van mbo-instellingen over de ondersteuningsbehoefte van scholen. De monitor zorgt voor meer bewustwording op het vlak van leren en lesgeven met ICT. Ook blijkt dat medewerkers ICT-bekwaamheden van lesgevend personeel en de verbetering van onderwijs met ICT belangrijk vinden. Rode draad door de interviews was de behoefte aan meer commitment en draagvlak voor ICT-bekwaamheid. 

Het onderzoek leidde tot vier concrete aanbevelingen en mede op basis daarvan is Platform MBO Digitaal het programma ‘Digitaal Bekwaam’ gestart.

Sociaal ontwikkelbedrijf Scalabor zet koers naar de toekomst

Impact: Strategie voor het verbreden van de klantenportefeuille en het versterken van de maatschappelijke impact
Opdrachtgever: Scalabor
Rol KplusV: Adviseur en procesbegeleider

In 2023 vierde sociaal ontwikkelbedrijf Scalabor haar vijfjarig bestaan. Onder leiding van directeur Marcel Hielkema zocht het bedrijf naar een toekomstgerichte strategie waarmee het blijft groeien en waardevolle banen blijft creëren. KplusV deed samen met Scalabor een diepgaande analyse met de OK! Methode. De uitkomsten hiervan leidden tot twee strategische programma’s waarmee Scalabor klaar is voor de komende vijf jaar.

Programmamanagement voor een breed gedragen Masterplan Campussen Groningen

Impact: Een breed gedragen Masterplan met een duidelijke strategie, actielijnen voor vijf jaar en een afwegingskader voor toekomstige locatieontwikkeling
Opdrachtgever: De partners in Akkoord van Groningen
Rol KplusV: Programmamanager

De urgentie in Groningen en Noord-Drenthe voor het creëren van structureel regionaal ontwikkelperspectief is groot. Het Masterplan Campussen Groningen is onderdeel van de Toekomstagenda Groningen, waarmee toegezegde rijksmiddelen op de juiste plek terechtkomen.

Met 30 campussen, innovatiehubs, clusters en initiatieven in Health, Energie en Digitalisering analyseerde en formuleerde KplusV tijdens ‘Future Days’ een gezamenlijke ambitie en vertaalde deze in concrete actielijnen. Het resultaat is een breed gedragen Masterplan Campussen, met een duidelijk ontwikkelperspectief en gezamenlijk organisatie- en financieringsmodel. Dit is de basis voor economisch-maatschappelijke ontwikkeling voor Groningen en Noord-Drenthe in de komende decennia.

AI voor snellere en betere diagnose patiënten

Impact: Groeipad voor medische startup in complexe medische sector
Opdrachtgever: MEDxAI
Rol KplusV: Adviseur en procesbegeleider

De gezondheidszorg in Nederland staat onder hoge druk. Het effect van werkdruk onder zorgpersoneel en vergrijzing van de maatschappij schreeuwt om slimme innovaties die zorgpersoneel ondersteunen en ontzorgen. Startup MEDxAI ontwikkelt met bestaande data slimme (AI-)oplossingen voor snellere en betere diagnoses. De groei van medische startups is complex. Het medisch karakter beperkt de ruimte om te experimenteren en flexibel te zijn en ontwikkelpaden duren jaren.

Een heldere, uitgewerkte strategie is van groot belang. Daar heeft KplusV MEDxAI mee geholpen. Een groeiplan dat werkt als overzicht in de tijd. Hiermee is duidelijk welke stappen het bedrijf moet zetten en welke factoren van invloed zijn. Dit brengt rust en focus, zodat de ondernemers zich kunnen richten op ondernemen.

Provincie Drenthe versterkt mkb in de regio

Impact: Digitaliseringsadviezen, startersondersteuning en financiering voor mkb-ondernemers in Drenthe
Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Rol KplusV: Adviseur

Het mkb is belangrijk voor de lokale economie van Drenthe. Provincie Drenthe wil daarom zorgen dat het ondernemersklimaat in Drenthe zo goed mogelijk is. Deze ambitie leidde tot het programma ‘Ik ben Drents Ondernemer’.

KplusV begeleidt ondernemers in dit programma. Jaarlijks krijgen minstens 100 ondernemers van het organisatieadviesbureau een advies op maat over de status van digitalisering in hun bedrijf. Ook begeleiden de adviseurs ieder jaar 50 starters in hun eerste stappen als ondernemer en helpen ze bedrijven bij het opstellen van een solide businessplan en het vinden van passende financiering.