Woningcorporaties moeten aan de bak met ESG-verantwoording

22 mei 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Van woningcorporaties in Nederland wordt verwacht dat ze ESG stevig hebben verankerd in hun bedrijfsvoering en daarover verantwoording afleggen. Daarin hebben ze nog flinke stappen te zetten, blijkt uit onderzoek van KPMG.

Woningcorporaties hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Ze bieden huisvesting aan huishoudens wiens inkomen niet toereikend is voor een huurhuis in de private sector. Volgens branchegenoot Aedes beheren de 276 corporaties die actief zijn in het land zo’n 2,3 miljoen sociale huurwoningen.

Vanwege hun maatschappelijk karakter is het van belang dat woningcorporaties ESG (enviromental, social en governance) centraal stellen in hun beleid en uitvoering. Dat gebeurt echter nog onvoldoende, constateert KPMG.

Woningcorporaties moeten aan de bak met ESG-verantwoording

Bron: KPMG

Aan de tekortkomingen liggen volgens de onderzoekers verschillende redenen ten grondslag. Om te beginnen, de bekendheid ten aanzien van ESG binnen corporaties is relatief laag – op een 10-puntschaal geven managers en medewerkers hun woningcorporatie een gemiddelde bekendheidsscore van onder de 7.

Ook vinden medewerkers binnen de sector dat er op het gebied van ESG meer aandacht moet zijn voor strategie en verantwoording. Zij scoren dit thema met een 6,8 op een schaal van 10.

Bovendien zitten er verschillende ‘blinde vlekken’ in het ESG-beleid van corporaties. Op het thema ‘environmental’ geven corporaties bijvoorbeeld veel aandacht aan CO2-reductie en klimaatverandering, maar veel minder aan onderwerpen zoals biodiversiteit, water en vervuiling.

Woningcorporaties moeten aan de bak met ESG-verantwoording

Bron: KPMG

Op het thema ‘social’ hebben corporaties ruim aandacht voor eigen werknemers, klanten en gemeenschappen, maar de werknemers van partijen in de waardeketen zijn amper in beeld. En binnen het thema ‘governance’ ligt de aandacht vooral op risicobeheer, compliance en stakeholderbetrokkenheid.

De onderzoekers adviseren bestuurders van corporaties om het thema ESG integraal op te pakken. Ook moeten ze meer doen om grote struikelblokken weg te nemen. Het gaat dan vooral om het vrijmaken van financiële middelen, inzetten op datagedreven werken om ESG te versnellen en het beter stimuleren van de benodigde cultuurverandering bij huurders.

Woningcorporaties moeten aan de bak met ESG-verantwoording

Ten aanzien van hun communicatie naar de buitenwereld worden corporaties geadviseerd om de ESG-verantwoording via rapportages te verbeteren. “ESG-verantwoording is bij corporaties nog sterk in ontwikkeling. Veelal wordt er op deze thema’s met een beperkt aantal kpi’s gerapporteerd via het vertrouwde jaarverslag of worden er enkele casestudies of voorbeelden toegevoegd”, zegt Jan Joost Wobben, director binnen KPMG Advisory.

CSRD: Geen verplichting

Het KPMG-rapport stipt verder aan dat hoewel de corporatiesector geen verplichting heeft om te rapporten via de nieuwe CSRD-richtlijn, ze wel belangrijke lessen kunnen trekken uit de vereisten van de richtlijn.

De sector als geheel wordt opgeroepen om één standaard te ontwikkelen. Door aan te sluiten bij de EU-regelgeving en vanuit een eenduidige standaard te rapporteren, spreekt iedereen dezelfde taal en wordt dubbelwerk voorkomen. Respondenten in het onderzoek zien hierin een belangrijke rol weggelegd voor brancheorganisatie Aedes.