Berenschot: Kosten bezwaarschrift verschilt per gemeente

22 november 2011 Consultancy.nl

De kosten per bezwaarschrift bij grote gemeenten liggen substantieel lager dan bij kleinere gemeenten: €645 tegenover €998. Ook handelen grote gemeenten meer bezwaarschriften af dan kleine gemeenten. En ze doen dit bovendien sneller. Dat zijn de voornaamste uitkomsten van een benchmarkonderzoek van adviesbureau Berenschot onder 20 gemeenten.
 
Berenschot onderzocht bij de deelnemende gemeenten het aantal bezwaar- en beroepsprocedures en de kosten, doorlooptijd en kwaliteit ervan. Daarnaast werd per gemeente bekeken hoe de resultaten zich verhielden tot die van andere gemeenten. "Het doel van de benchmark is enerzijds het ontwikkelen van eenduidige ken- en stuurgetallen", aldus de consultants Marvin Hanekamp en Frank Maas van Berenschot. "Anderzijds moet het onderzoek de deelnemende gemeenten in staat stellen de bezwaar- en beroepsprocedures te verbeteren. Denk aan het verkorten van de doorlooptijden, het verbeteren van de kwaliteit of het verlagen van de kosten."
 
Bezwaarschriften
Gemiddeld handelt een grote gemeente 7,4 bezwaarschriften en een kleinere gemeente 3,5 bezwaarschriften per 1.000 inwoners af. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gezocht worden in de regeldruk die in grotere gemeenten veelal hoger is. "Waar veel mensen op elkaar wonen wordt vaak meer gehandhaafd. Denk aan boetes voor foutparkeren of het los laten lopen van honden, dit zijn besluiten waarop bezwaar gemaakt kan worden." aldus Maas. Om dit met zekerheid te zeggen, is echter aanvullende onderzoek vereist.

Voor de totale groep ligt het gemiddelde aantal bezwaren op 5,55. De gemiddelde afdoeningstermijn van bezwaarschriften bij kleinere gemeenten is beduidend hoger dan bij grote gemeenten. Opvallend is verder dat de kosten per bezwaarschrift bij grote gemeenten substantieel lager liggen dan bij kleinere gemeenten: respectievelijk €645 en €998. "Een mogelijke verklaring is dat grotere gemeenten door de grote hoeveelheid te verwerken bezwaarschriften meer mogelijkheden hebben om de bezwaarprocedure efficiënt in te richten", aldus Maas.
 
Communicatie met de burger
Met de benchmark beoogt Berenschot te komen tot objectieve vergelijkingsinformatie over een aantal procesonderdelen van de bezwaar- en beroepsprocedure bij gemeenten. Naast een doelmatige en doeltreffende inrichting van bezwaar- en beroepsprocedures wordt ook gekeken naar de communicatie met de burger bij de afhandeling van bezwaarschriften. "Inzicht in de wijze waarop bezwaarschriften worden afgehandeld, kan zich vertalen in betere besluitvormingsprocessen", verklaart Maas. "Een bezwaarschrift is een uitgelezen kans om van de burger te horen wat hij vindt dat beter kan. Dat is van belang voor de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid".

Nieuws

Meer nieuws over