De belangrijkste valkuilen en tips voor datagedreven werken

11 juli 2023 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In de huidige digitale wereld maken steeds meer organisaties gebruik van data om weloverwogen beslissingen te nemen. Toch zien velen de overgang naar datagedreven werken tot op heden nog vaak mislukken.

Datagedreven werken is het maken van beslissingen op basis van inzichten die worden verkregen uit data. Dat in tegenstelling tot een traditionele aanpak waarin beslissingen worden genomen op onderbuikgevoelens of intuïtie. Met de inzichten verkregen uit data zijn organisaties in staat om processen efficiënter in te richten, kosten te besparen en beter in te spelen op veranderingen. Hierdoor worden snellere en betere beslissingen genomen.

Hoewel het merendeel van de organisaties datagedreven werken als een (grote) kans ziet, blijkt uit onderzoek van BDO dat successen nog (te) vaak uitblijven. Wat zijn de oorzaken hiervan en wat zijn de handvatten om succesvol met datagedreven werken aan de slag te gaan?

De belangrijkste valkuilen en tips voor datagedreven werken

Ard Lucassen en Michel Pattiasina van consultancykantoor BDO delen vier van de meest voorkomende valkuilen rondom datagedreven werken en zetten uiteen hoe deze omzeild kunnen worden, zodat datagedreven werken tot een succes kan worden gemaakt.

Valkuil 1: Het ontbreken van urgentiebesef

Iedereen in de organisatie weet dat in de toekomst ‘iets’ met data gedaan moet worden om relevant te blijven in de markt. Toch staat het datagedreven werken vaak laag op de prioriteitenlijst bij eindverantwoordelijken. Het urgentiebesef ontbreekt: “Ons bedrijf doet het nu toch goed, waarom zouden wij nu moeten veranderen?”, is een veelgehoorde uitspraak.

Tip: Het is essentieel om de organisatie bewust te maken van de noodzaak om datagedreven te werken. Dit wordt bereikt door te laten zien welke voordelen een datagedreven organisatie oplevert, zoals verbeterde efficiëntie en kostenbesparing. Door het creëren van urgentie onder de medewerkers en hen te inspireren, wordt het belang van datagedreven werken helder en wordt de motivatie vergroot om actie te ondernemen.

“Datagedreven werken is breder dan alleen de IT-middelen en raakt de organisatie op meerdere vlakken.”

Om een gevoel van urgentie te creëren is het belangrijk om eerst een duidelijk antwoord formuleren op de vraag: Waarom moeten wij datagedreven werken en niet morgen maar nu? Het creëren van een gevoel van urgentie is een belangrijke basis om een organisatie mee te nemen in een daadwerkelijke verandering.

Valkuil 2: Datagedreven werken wordt op de verkeerde manier begrepen

Uit het BDO-onderzoek komt naar voren dat veel organisaties datagedreven werken beschouwen als een typisch IT-onderwerp. Ze richten zich voornamelijk op de voordelen die datagedreven werken kan bieden bij het optimaliseren van bestaande processen en het maximaliseren van de inzet van IT-middelen.

Echter, datagedreven werken is breder dan alleen de IT-middelen en raakt de organisatie op meerdere vlakken. Zo ontstaan er nieuwe kansen, creëert het nieuwe businessmodellen en verandert het de manier van klantcontact. Bovendien vraagt een succesvolle overgang naar datagedreven werken ook aandacht voor onderwerpen zoals flexibiliteit van de organisatie en het vermogen van het personeel om veranderingen te omarmen. Met andere woorden: een bredere blik is nodig.

Tip: Een duidelijke visie hoe datagedreven werken de organisatie kan transformeren is cruciaal. Om een duidelijke visie te vormen is het goed om te beginnen met het beantwoorden van deze vragen: Wat kan datagedreven werken voor onze organisatie betekenen? Wat is onze toekomstdroom en hoe past datagedreven werken hierbinnen? De antwoorden creëren duidelijkheid over wat de organisatie verstaat onder datagedreven werken.

Formuleer daarna een duidelijke digitale strategie. Deze zet de visie om in concrete doelstellingen en actiepunten. Hierbij moet rekening worden gehouden met de benodigde middelen, technologieën en competenties om de strategie succesvol uit te voeren. Door een duidelijke strategie te formuleren, is het mogelijk de benodigde stappen op een gestructureerde en effectieve manier te nemen.

Valkuil 3: Het ontbreken van een duidelijk toekomstplan

Als gevolg van de twee voorgaande valkuilen maken managers vaak geen duidelijke strategische keuzes en besteden ze onvoldoende tijd en middelen om met datagedreven werken aan de slag te gaan. Het ontbreken van een duidelijk toekomstplan leidt tot een gebrek aan toewijding en focus van zowel het personeel als de organisatie.

“Je kunt prachtige complexe technologische oplossingen bedenken, maar zolang de werkvloer hier niets mee kan of wil, blijft het een dure hobby.”

Tip: Om de juiste stappen te zetten richting een datagedreven organisatie is het belangrijk om een antwoord te formuleren op de vragen: Hoe maken wij onze droom op het vlak van datagedreven werken concreet? En op welke onderdelen dienen de bouwstenen strategie, digitaal, mens en organisatie binnen mijn organisatie verder ontwikkeld te worden?

De uitdaging ligt in het creëren van een concrete lijst van verbeteracties om hier vervolgens samen met de organisatie mee aan de slag te gaan. Waak er echter voor om gelijk veel hooi op de vork te nemen. Begin klein, biedt ruimte aan het experiment, realiseer successen en bouw hierop voort.

Valkuil 4: Mensen uit het oog verliezen

Tijdens het bouwen aan de datagedreven organisatie is het van belang om niet de mensen en de processen uit het oog te verliezen. Immers, de technologie is nodig maar het zijn juist de mensen die de waarde creëren. Het is nodig dat organisaties beschikken over datageletterd personeel, dat kan werken in een cultuur die de kracht van data erkent.

Technologisch en beleidspersoneel dienen elkaars vragen te begrijpen. Je kunt immers prachtige complexe technologische oplossingen bedenken, maar zolang de werkvloer hier niets mee kan of wil, blijft het een dure hobby.

Tip: Het is belangrijk om te investeren in het ontwikkelen van een datagedreven cultuur, waarin medewerkers worden aangemoedigd om data te gebruiken. Het betrekken en motiveren van medewerkers speelt een cruciale rol bij het succesvol implementeren van datagedreven werken.

Om betrokkenheid van eenieder te creëren tijdens de uitrol van een datagedreven cultuur is een gefaseerde aanpak belangrijk. Breek de (enorme) transformatieambitie op in kleine behapbare stappen. Door kleine stappen te nemen is het mogelijk om continu te leren en successen te delen met de rest van de organisatie. Dit zorgt voor behoud en groei van het draagvlak omtrent datagedreven werken.