De 12 succesfactoren voor datagedreven werken

08 november 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Steeds meer organisaties zetten in op datagedreven werken. Maar hoe realiseer je dit? En wat is er allemaal voor nodig? BDO onderzocht het fenomeen en zet twaalf succesfactoren op een rij voor het succesvol implementeren van datagedreven werken.

Succesfactor 1: Digitale strategie

De eerste essentiële bouwsteen is het formuleren van een heldere digitale strategie. Hierin beschrijft de organisatie de manier waarop technologie en data worden ingezet om waarde toe te voegen aan het huidige en toekomstige bedrijfsmodel en om de strategische doelstellingen van de organisatie te behalen.

De digitale strategie specificeert de richting waarin een organisatie deze tracht te ontwikkelen om (concurrentie)voordelen te realiseren met behulp van de inzet van datagedreven werken. Om successen te realiseren is het belangrijk dat de digitale strategie afgestemd wordt met de bedrijfsstrategie.

De 12 succesfactoren voor datagedreven werken

Succesfactor 2: Draagvlak

Zoals met elke nieuwe manier van werken, is de mate waarop het management bijdraagt aan het realiseren van een verandering – in dit geval datagedreven werken – van cruciaal belang. Het tonen van leiderschap, het creëren van urgentie en het actief sturen op een duidelijke doelstelling zijn essentieel om de noodzakelijke omslag naar een datagedreven organisatie te kunnen maken.

Succesfactor 3: Digitale infrastructuur

Datagedreven werken vraagt om een sterke digitale basis. Heeft een organisatie de IT-infrastructuur en de data-architectuur op een dusdanige wijze ingericht dat het datagedreven werken (optimaal) wordt gefaciliteerd? Binnen de digitale infrastructuur wordt onderscheid gemaakt tussen de applicaties, IT-infrastructuur en het datamanagement.

Succesfactor 4: Datakwaliteit

Deze succesfactor draait om de mate van aandacht die een bedrijf heeft voor het vergroten van de kwaliteit van data. Datakwaliteit is cruciaal omdat deze in belangrijke mate bepaalt in hoeverre resultaten uit data-analyses betrouwbaar zijn. Denk aan het welbekende gezegd: ‘garbage in is garbage out’. Als de data niet op orde zijn, is het aannemelijker dat de ‘output’ van mindere kwaliteit is.

Kwaliteit draait onder andere om aspecten als de volledigheid, consistentie, nauwkeurigheid, validiteit en tijdigheid van data.

Succesfactor 5: Datatoegang

Data dienen bewaakt te worden, om ervoor te zorgen dat alleen de juiste mensen de data te zien krijgen die zij nodig hebben. Wanneer dit niet goed is ingeregeld (denk bijvoorbeeld aan het schenden van privacy of mogelijke datalekken) kan dit enorme risico’s betekenen. Het goed managen van de datatoegang vormt dan ook een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle verandering.

Datatoegang betreft de wijze waarop een bedrijf goed zicht heeft op welke data beschikbaar zijn en wie toegang heeft tot de desbetreffende data. Hierbij spelen elementen als een integraal beeld van de beschikbare data en een actief autorisatiebeleid met betrekking tot het beschikbaar stellen van data aan relevante personen een belangrijke rol.

Succesfactor 5: Dataveiligheid

Met de almaar stijgende risico’s van cyberaanvallen is het veilig houden van data van groot belang. Een datahack kan allerlei negatieve gevolgen hebben, van reputatieschade tot financiële verliezen, of soms zelfs het voor enige tijd moeten stilleggen van de operaties totdat alle (data)systemen weer naar behoren functioneren.

Dataveiligheid wordt door BDO gedefinieerd als de methode die wordt toegepast om de data en systemen in de organisatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, corruptie en misbruik. De mate van dataveiligheid wordt bepaald door zowel IT-technische, organisatorische als gedragscomponenten.

Succesfactor 7: Datagedreven besluitvorming

De wijze waarop mensen in de organisatie actief gebruikmaken van beschikbare data (in- en extern) voor het maken van keuzes die de koers van het bedrijf beïnvloeden, vormt de zevende succesfactor. De gedachte hierachter is simpel: Ook al beschik je over goede data en de daaruit voortvloeiende inzichten, wanneer deze niet naar de praktijk worden vertaald, dan heeft het weinig zin. Kortom, datagedreven werken moet ook echt toegepast worden.

Succesfactor 8: Rollen en verantwoordelijkheden

In elk verandertraject vormt helderheid over de rollen en verantwoordelijkheden een belangrijke succesfactor. Bij datagedreven werken is dit niet anders. Het is dan ook belangrijk om duidelijk te krijgen hoe eigenaarschap rondom processen en data binnen de organisatie is vastgelegd. Ook is het essentieel om duidelijkheid te hebben over de wijze waarop hier in de praktijk invulling aan wordt gegeven.

Succesfactor 9: Datatalenten

Geen enkel proces kan zonder de mensen die het proces uitvoeren en het proces continu verbeteren. En dus is het van belang dat de juiste kwaliteiten en competenties binnen het personeelsbestand aanwezig zijn binnen een organisatie om datagedreven te kunnen werken.

Succesfactor 10: Veranderbereidheid

Het is een vaak gehoorde klacht binnen organisaties: “We zijn verandermoe.” Om een verandering zoals datagedreven werken tot een succes te kunnen maken, is het belangrijk eerst de werknemers in de veranderreis mee te nemen en hen duidelijk te maken waarom de verandering goed is voor de organisatie en henzelf. Zorg voor een helder ‘burning platform’ voor de verandering en werk bewust aan bewustzijn, begrip en uiteindelijk ook support.

Succesfactor 11: Datamindset

Dit betreft de mate waarin het werken met data omarmd wordt en daarmee de integrale overtuiging dat datagedreven werken daadwerkelijk kan helpen de organisatie te verbeteren en haar strategie te realiseren. Data science is een relatief nieuw vakgebied, dus is het zaak om medewerkers te helpen begrijpen hoe data-inzichten waarde kunnen toevoegen.

Succesfactor 12: Samenwerking

Tot slot vormt samenwerking een cruciale succesfactor. Dit betreft de mate waarin teams en individuen bereid zijn om samen te werken. Een van de belangrijkste aspecten van datagedreven werken is dat dit vaak afdelingoverstijgend is, oftewel mensen van uiteenlopende functies en disciplines moeten samenwerken om het meeste uit de beschikbare data te halen. Datzelfde geldt voor externe samenwerking, met als doel om het maximale uit externe data te halen.