Hypotheek zonder vast contract: Bereken de hoogte

13 april 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Veel Nederlanders hebben de wens om een hypotheek aan te vragen voor de aanschaf van een huis. Voor mensen met een vast contract is dit in de regel eenvoudiger dan voor professionals die zonder vast contract werkzaam zijn. Toch zijn er nog volop mogelijkheden, blijkt uit een rondgang.

Nederland telt volgens de meest recente schatting van het CBS zo’n 9,7 miljoen mensen die tot de werkzame beroepsbevolking behoren. Van deze groep hebben rond de 5,7 miljoen mensen een vast contract.

Ongeveer 3,4 miljoen mensen zijn werkzaam zonder vast contract. Voor circa de helft van hen is dat een bewuste keuze: zij opereren als zelfstandige professionals en zzp’ers. De andere helft van deze groep betreft werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Zij hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf werken een flexibel aantal uren per week (waaronder een nulurencontract).

Hypotheek zonder vast contract: Bereken de hoogte

Voor huizenkopers met een vast contract is het relatief eenvoudig om te berekenen wat de hoogte is van de hypotheek die ze kunnen aanvragen. In de regel ligt dit bedrag hoger dan bij mensen met een flexibele arbeidsrelatie. Dat heeft vooral te maken met de risicoafwegingen die hypotheekverstrekkers maken in hun besluitvormingsproces.

Iemand met een vast contract biedt voor hypotheekverstrekkers meer zekerheid, als het gaat om het kunnen dragen van de hypotheeklasten. Daarnaast geldt dat deze zekerheid ook langer speelt. Mocht iemand met een vast contract worden ontslagen, dan heeft deze persoon (mits er geen sprake is van ontslag door verkeerd gedrag) bijvoorbeeld nog recht op een WW-uitkering, wat een financieel vangnet betekent voor het betalen van de hypotheekverplichtingen.

Professionals met een flexibele arbeidsrelatie hebben minder zekerheid over hun maandelijkse inkomsten, en daarnaast kunnen ze in slechte tijden niet terugvallen op zo’n vangnet. Hypotheekverstrekkers calculeren dit risico in hun hypotheekbeoordeling en komen dan vaak met een leensom die (aanzienlijker) lager is. Of in het ergste geval: de hypotheekaanvraag wordt zelfs afgewezen.

Hypotheek bij een tijdelijk contract

Voor professionals met een flexibele arbeidsrelatie zijn er, gelukkig, nog volop mogelijkheden om met succes een hypotheek te verkrijgen.

Uit een rondgang langs verschillende hypotheekverstrekkers komt naar voren dat vooral een goede voorbereiding en inzicht in de financiële positie belangrijke randvoorwaarden zijn voor een succesvolle aanvraag. Zorg dat je een goede inschatting maakt van je bruto jaarinkomen, en maak daarnaast inzichtelijk wat voor leningen of schulden nog openstaan (denk aan een persoonlijke lening, studieschuld, private lease of partneralimentatie).

Hypotheek berekenen? Je maximale hypotheek berekenen kan in zes kleine stappen.

Een intentieverklaring is een pre. Dat is een verklaring van je werkgever waarin staat dat deze de intentie heeft om je op termijn een vast contract aan te bieden. Deze zekerheid kan een flinke positieve impact hebben op de aanvraag van een hypotheek, omdat de bank hiermee meer zekerheid verkrijgt over de toekomstige kansen om de hypotheeksom te kunnen voldoen.

Andere factoren die een cruciale rol kunnen spelen voor een succesvolle hypotheekaanvraag, en/of de hoogte van de hypotheeksom zijn: het inbrengen van eigen vermogen, het inbrengen van assets (die als onderpand kunnen dienen), het inkomen van een partner, gunstige zakelijke ontwikkelingen die op de korte/middellange termijn gaan spelen.

Lees ook: Hypotheek regelen voor zp'er vaak lastiger dan voor werknemer.

Hypotheek met een nulurencontract?

Ook met een nulurencontract maken professionals kans om succesvol een hypotheek aan te vragen. Hierbij ligt de kans op goedkeuring echter een stuk lager.

Om te beoordelen of je in aanmerking komt voor een hypotheek, zal de bank naar je inkomsten van de laatste paar jaren kijken. Hierbij speelt groei een grote rol. Wanneer er een stijgende lijn in je inkomsten te zien is, is de kans op goedkeuring behoorlijk. Zo niet, dan zal de bank je verzoek in de meeste gevallen afwijzen.

Hypotheek zonder werk?

Voor mensen zonder baan is het hypotheekaanvraagproces bikkelhard: zonder baan is het niet mogelijk om een hypotheek aan te vragen. Het risico dat iemand in dat geval niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen, is dan simpelweg te groot voor de bank.