Organisatie van Recreatie Midden-Nederland moet op de schop

23 september 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Al langer is bekend dat Recreatie Midden-Nederland (RMN) niet goed functioneert. Een nieuw rapport van Berenschot geeft een doorkijk in wat er allemaal mis gaat, en de conclusies zijn niet mals te noemen. Tegen het einde van het jaar moeten de eerste strategische verbeteringen doorgevoerd zijn.

Dat het al langer rommelde bij Recreatie Midden-Nederland is geen geheim. In 2019 zijn de gemeenteraden en Provinciale Staten geïnformeerd over de situatie bij de uitvoeringorganisatie, die bijna 35 voltijdsmedewerkers op de loonlijst heeft staan.

Om op feiten gebaseerde inzichten te krijgen in wat er verbeterd dient te worden, gaven Plassenschap Loosdrecht en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden – die onderdeel zijn van Recreatie Midden-Nederland – adviesbureau Berenschot de opdracht om de organisatie onder de loep te nemen. De onderzoekers namen gesprekken af met individuele bestuurders, een delegatie van de ambtelijke ondersteuning en met het management team en de ondernemingsraad van RMN, om tot hun bevindingen te komen.

Bestuurlijke onduidelijkheid, dure huishouding

De onderzoekers zijn tot twee hoofdconclusies gekomen. Om te beginnen heerst er binnen RMM bestuurlijke onduidelijkheid. Zo beschrijven de auteurs de organisatie als een “bestuurlijke moloch die niet goed functioneert”, mede omdat te veel bestuurlijke partijen erbij betrokken zijn, en niet iedereen helder heeft wie wat en waarom doet. Opdrachtgevers (en financiers) voor RMN zijn de gemeenten die onder het regime van RMN vallen, zoals Wijdemeren, en provincies Noord-Holland en Utrecht. Een tweede conclusie die de onderzoekers trekken is dat de financiële huishouding van RMN veel te duur is. De afgelopen periode zijn de kosten bovendien enorm gestegen, met dit jaar een kostenplaatje van ongeveer €5 miljoen.Organisatie van Recreatie Midden-Nederland moet op de schopDe schuldvraag rondom de ontstane situatie, daar wagen de onderzoekers zich in het rapport niet aan. Volgens Berenschot gaat het om een “kluwen van samenhangende problemen”, die niet echt aan iemand of een instantie is toe te schrijven.

Aan Berenschot is ook gevraagd om met adviezen te komen, en enkele toekomstperspectieven uit te werken. De consultants geven aan dat eerst de samenwerking helder gedefinieerd moet worden. “Formuleer, voor zover mogelijk, gezamenlijke uitgangspunten voor de samenwerking.”

Vervolgens moet gesleuteld worden aan de organisatiestructuur, waarbij ook de optie voor het ontmantelen van RMN en zelfs ook van de beide schappen een reële mogelijkheid is. Berenschot stelt voor om een groep vertegenwoordigers (taskforce) samen te stellen die het mandaat krijgt om een voorstel voor de organisatie uit te werken.

Belangrijk is in elk geval dat knopen dit jaar doorgehakt worden, om te voorkomen dat de problemen en de kosten verder uit pan zullen rijzen.