ESG-informatieverordening: Voldoet een duurzame belegging?

29 mei 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In maart 2021 treedt de verordening betreffende ESG-informatieverschaffing in werking. De verordening stelt strengere regels aan het verschaffen van duurzaamheidsinformatie aan beleggers. Hierdoor moet het voor hen makkelijker worden om duurzame keuzes te maken. Klaske Beyer, consultant bij adviesbureau Charco & Dique, licht toe wanneer een belegging voldoet aan de ESG-vereisten.

Wanneer is een belegging duurzaam?

Een duurzame belegging is – kort samengevat – een belegging:

  • in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling (de ‘E’ van ESG, en let op: het milieu omvat meer dan alleen het klimaat), of in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling (de ‘S’ van ESG);
  • mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan (andere) E- of S-doelstellingen); én
  • de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur naleven (de ‘G’ van ESG). 

Voldoet een duurzame belegging aan de ESG-informatieverordening?

Wil een E- of S-belegging kwalificeren als duurzaam, dan moet dus ook altijd worden voldaan aan een G-component. Daarnaast mag de duurzame belegging geen afbreuk doen aan de overgebleven letter; in geval van een E-belegging mag er geen ernstig afbreuk worden gedaan aan een S-doelstelling en vice versa. Tot slot, de E- (of S-) belegging mag geen doelstelling hebben die afbreuk doet aan andere E- (of S-) doelstellingen. Dus een E-belegging die de broeikasemissies aantoonbaar verlaagt maar daarbij de biodiversiteit ernstig schaadt, is volgens de definitie al geen duurzame belegging.

Bij de G dient bijvoorbeeld te worden nagegaan of de onderneming waarin is belegd managementstructuren adequaat heeft vastgelegd, er acceptabele arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken en belastingwetgeving wordt nageleefd. Bij de S kan gedacht worden aan het tegengaan van ongelijkheid en het investeren van kapitaal in sociaal achtergestelde gemeenschappen.

Het meten van ESG-beleid

Hoe deze voorbeelden “meetbaar” worden, zal via nog te publiceren gedelegeerde regelgeving duidelijk worden gemaakt. De onlangs gepubliceerde concept-gedelegeerde regelgeving bevatte hier nog geen informatie over. Een ding is zeker: de belegging dient aan behoorlijk wat voorwaarden te voldoen voordat er sprake is van een duurzame belegging.

Investeren in ondernemingen die de fruitteelt en de circulaire economie bevorderen, maar waarbij het fruit wordt geteeld door fruitplukkers die onder het minimumloon werken, kan nu nog als een duurzame belegging doorgaan, met de inwerkingtreding van de verordening over informatieverschaffing duurzaamheid niet meer.

Weliswaar kan met de genoemde belegging een milieudoelstelling (de E) worden behaald, maar voldoet de belegging niet aan de G (de fruitplukkers worden onderbetaald). Bovendien is de kans groot dat deze belegging afbreuk doet aan de S (de belegging bevordert ongelijkheid).

Een rondje langs “het internet” leert dat de term duurzame belegging een gewilde term is die momenteel vaak gebruikt wordt, zonder dat uitgelegd wordt waarom er sprake is van een duurzame belegging. De inschatting is dat dát na de invoering van de nieuwe regels niet meer zomaar kan.

Met de inwerkingtreding van de verordening op 10 maart 2021 gaan er meerdere transparantievereisten gelden. Denk aan verplichtingen over informatievoorziening op de website, maar ook aan bijvoorbeeld rapportageverplichtingen jegens klanten. Ook kunnen de verplichtingen ertoe leiden dat bijvoorbeeld het beleggingsbeleid dient te worden aangepast.