Raad van Toekomst helpt Pluryn met frisse blik op zorgvraagstukken

28 december 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

De Raad van Toekomst gaan zich de komende drie jaar inzetten voor zorginstantie Pluryn. Vier studenten zullen vanuit de raad meedenken over belangrijke vraagstukken in de complexe zorg. Centraal daarbij staat de ambitie om de duurzame participatie van minder zelfredzame jongeren te vergroten.

“De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg”, vertelt Pluryn-regiodirecteur Henk van de Broek. Zo is de relatie tussen cliënten en zorgmedewerkers sterk in ontwikkeling, waarbij de nadruk steeds meer komt te liggen op welzijn, zelfstandigheid en sociale participatie. In lijn hiermee verandert ook de werkwijze van zorgmedewerkers, aan wie bovendien steeds hogere (opleidings)eisen worden gesteld. Verder wordt er in toenemende mate samengewerkt in lokale netwerken, zoals op wijk- of buurtniveau. Ook is er steeds meer aandacht voor het eigen sociale netwerk van cliënten en hebben mantelzorgers een meer centrale en beter vastgelegde positie binnen de langdurige zorg en ondersteuning. 

Deze en andere ontwikkelingen zorgen ervoor dat de zorgsector zich flink zal moeten aanpassen. Dit geldt ook voor Pluryn, dat zich met meer dan 7.400 professionals en 1.000 vrijwilligers vanuit meer dan 400 locaties door het hele land richt op het ondersteunen van mensen met complexe problematiek. Vaak gaat het hierbij om mensen met meerdere zorgvragen ineen, zoals bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en gedragsproblemen: “Iedereen krijgt passende hulp. Bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Het liefst thuis en in de wijk. Maar je kunt ook terecht op onze locaties”, aldus de zorginstantie, die zich ten doel stelt om mensen met complexe zorgvragen te inspireren om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Studentendenktank

Om mee te denken over hoe er goed kan worden ingespeeld op alle komende veranderingen, besloot Pluryn de hulp in te schakelen van de Raad van Toekomst. Dit Nijmeegse adviesbureau zet derde- of vierdejaars studenten in die “als een denktank” worden gekoppeld aan de top van organisaties: “Deze Raad van Toekomst daagt het management uit om op een andere manier te kijken naar de organisatie, de markt en de maatschappij”, aldus het bureau, dat zelf spreekt van het ‘vooruitdagen’ van organisaties. Hiermee voorziet de Raad van Toekomst in de behoefte van veel bedrijven en instellingen aan ‘vernieuwingstalent’. Regiodirecteur Van de Broek legt uit dat er vanwege de vereiste veranderingen bij Pluryn ook een behoefte is aan dergelijke jong talent: “Nieuwe inzichten en ideeën zijn noodzakelijk voor dit transitieproces, dus ook de frisse blik van de nieuwe generatie.”Raad van Toekomst helpt Pluryn met frisse blik op zorgvraagstukken

Voor elke opdracht die het Nijmeegse bureau krijgt, wordt er een vierkoppige Raad van Toekomst samengesteld uit “(eigen)wijze studenten met een kritische blik”, waarbij er wordt gelet op de diversiteit van de achtergrond, persoonlijkheden en denk- en communicatiestijlen van de leden: “Juist in de diversiteit schuilt het succes van een goede brainstorm of discussie.” De raad die bij Pluryn aan de slag is gegaan bestaat uit vier studenten van de Radboud Universiteit en de Tilburg University, wiens studies uiteenlopen van Science & Innovation tot Analytische Filosofie: “Wat hen bindt is onder meer hun passie voor de zorg. Zo maakt een aantal leden naast hun drukke studentenbestaan bewust tijd voor vrijwillige zorgtaken. Maar ook het transitieproces waar de sector in zit en de kansen die dit biedt, heeft hun interesse.”

Duurzame participatie

In overleg met Van de Broek heeft de Raad van Toekomst een centrale uitdaging vastgesteld waarover de vier studenten zich de komende tijd gaan buigen: “Hoe vergroten we de kans op duurzame participatie van minder zelfredzame jongeren?” Terwijl veruit de meeste jongeren er op eigen kracht – en met steun van ouders en hun omgeving – in slagen hun plek in de maatschappij te vinden, zijn er ook ongeveer 155.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet naar school gaan of werken. Daarnaast ontvangen nog eens zo’n 187.500 jongeren in deze levensfase een of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering of jeugdbescherming: “Voor hen is het afronden van een opleiding, het vinden van werk of het op eigen benen staan extra lastig. Pluryn wil een programma ontwikkelen dat deze groep jongeren ondersteunt in deze kwetsbare fase van hun leven.”

Het eerste overleg omtrent het nieuwe programma heeft al plaatsgevonden tijdens een heidag van Pluryns regionale managementteam. Hier werden de eerste ideeën uitgewisseld. Vanuit het MT werd een locatie aangedragen waar de jongeren (begeleid) zouden kunnen wonen. De studenten van de Raad van Toekomst hadden een presentatie voorbereid waarin ze hun ideeën deelden over hoe ‘lifecoaching’ er op zo’n locatie uit zou kunnen zien, deels puttend uit hun eigen ervaringen in studentenhuizen, deels gebaseerd op hun eigen inlevingsvermogen: “Verrassend voor de aanwezige MT-leden was dat de Raadsleden consequent over de doelgroep spraken als ’studenten’ in plaats van ‘cliënten’. Maar ook het idee dat je de bewoners elkaar laat kiezen en dat je ze bindt aan een gezamenlijke opdracht of project zorgden voor eyeopeners bij de aanwezigen zorgverleners”, aldus de Raad van Toekomst.

De volgende stap van het proces bestaat eruit dat Pluryn een projectteam zal formeren uit medewerkers binnen de eigen organisatie. Ter inspiratie zal de Raad van Toekomst aan dit projectteam worden gekoppeld. Daarnaast zullen de leden van de raad een dag meelopen op een van de bestaande locaties van Pluryn. De studenten hebben nog tot en met 2021 om hun stempel te drukken op de jeugdzorg van de toekomst. Terwijl de minimale periode voor de aanstelling van een Raad van Toekomst een jaar is, ging Pluryn meteen een samenwerking aan voor drie jaar: “We maken hier geen beleid voor een jaar”, stelt Van de Broek. “Ze zijn vastbesloten een flinke bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het programma”, voegt de Raad van Toekomst tot besluit toe.