Nederland telt 377.000 IT-professionals, schaarste neemt verder toe

16 juli 2018 Consultancy.nl 10 min. leestijd
Meer nieuws over

In Nederland werken zo’n 377.000 mensen in de IT. 332.000 daarvan zijn in vaste loondienst, terwijl de overige 45.000 IT’ers zelfstandig opereren. De schaarste van IT-talent neemt echter steeds verder toe: voor elke vijftien junior vacatures is er slechts één IT’er beschikbaar, en voor elke werkzoekende medior IT’er bestaan er tien vacatures.

Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen uit de vijfde editie van het jaarlijkse onderzoek naar de Nederlandse arbeidsmarkt voor ICT-professionals van recruitment- en outsourcingbureau Sterksen en Intelligence Group, een marktonderzoeksbureau gericht op de arbeidsmarkt. Met een aantal van 332.000 waren er in 2017 3% meer IT’ers met een vast contract dan in 2016. Veruit het grootste deel van deze groep – 247.000, 1% meer dan in 2016 – beschikt over meer dan tien jaar werkervaring. 63.000 – 3% meer dan in 2016 – werkt tussen de vier en tien jaar als IT’er, en de kleinste groep – 22.000, 24% meer dan in 2016 – is minder dan vier jaar actief in de IT. 

Aantal IT professionals in 2017

Het aantal zelfstandige IT’ers is met 11% nog harder gegroeid sinds 2016. Ook hier heeft met afstand het grootte deel meer dan tien jaar ervaring: 38.000, een stijging van 21% sinds 2016. De groep met vier tot tien jaar ervaring is echter met 15% gekrompen en komt uit op 6.000, terwijl het aantal zelfstandige IT’ers dat minder dan vier jaar actief is zelfs met 42% is afgenomen tot zo’n 1.000 stuks. Verder blijken mannen flink oververtegenwoordigd, zowel in de groep met een vast contract als bij de zelfstandigen, met een aandeel van respectievelijk 82% en 89%. 

Banenjacht

Met 11% is net zo’n groot deel van de IT’ers actief op zoek naar een nieuwe baan als in 2016. Dit percentage komt nu neer op 40.000 mensen. Binnen de groep met een vast contract is het deel dat zoekende is echter met 3% afgenomen tot 28.000, oftewel 8%. Dit is lager dan het gemiddelde van alle Nederlanders die onder vast contract staan, waar 11% zoekende is. Dat alle IT’ers samen ook op 11% uitkomen, komt door de groep zelfstandigen, waar 27% – oftewel 12.000 ICT’ers – zoekende is, een stijging van 15%. Dit percentage komt overeen met het gemiddelde onder alle Nederlandse zelfstandigen. Het aantal IT’ers in vaste dienst dat van werkgever wisselde is met 9% stabiel gebleven sinds 2016, terwijl de mobiliteit van zelfstandigen – waarvan 81% een nieuwe klus aannam – sterk is toegenomen.

Ben je op zoek naar een nieuwe baan

Er is op dit gebied weinig verschil tussen junior, medior en senior IT’ers, waarvan respectievelijk 11%, 11% en 10% op zoek is naar ander werk. Wel is het aantal junior IT’ers dat ander werk zoekt met 16% gedaald, terwijl de hoeveelheid zoekende medior en senior IT’ers is gestegen met respectievelijk 4% en 3%. Iets meer verschil dan tussen de juniors, mediors en seniors, zit er tussen vrouwelijke, mannelijke en buitenlandse IT’ers. Terwijl van de mannen 10% – oftewel 31.500 IT’ers – een nieuwe baan zocht, is dit bij de vrouwen 13% – oftewel 8.500 IT’ers. Dit terwijl het aantal zoekende vrouwen daalde met 6% en het aantal zoekende mannen steeg met 4%. Bij de buitenlandse IT’ers is met 14% – oftewel 9.000 IT’ers – een groter deel zoekende, ondanks dat dit aantal daalde met 26% sinds 2016. 

Intensiverende ‘war for talent’

Ondanks de grote aantallen IT-professionals die in ons land actief zijn, woedt er een steeds intensere ‘war for talent’. In het afgelopen jaar werden er in totaal 119.759 unieke IT-vacatures uitgezet. Terwijl dat er net iets minder zijn dan de 120.823 uit 2016, en bijna 9.000 minder dan de 128.255 uit 2015, is de schaarste aan talent sindsdien alleen maar toegenomen. De meeste vraag is er in 2017 naar web developers, gevolgd door PHP-programmeurs, Java developers en Net programmeurs. De top vijf van meest gezochte IT’ers wordt gecompleteerd door softwaretesters.

Totale hoeveelheid gepubliceerde unieke IT-vacatures

Vier van de tien zakelijke dienstverleners ervaren tegenwoordig dat het volume van hun productie en/of activiteiten wordt beperkt door een tekort aan beschikbare IT-professionals. Met 42% ligt het tekort aan IT’ers ook veel hoger dan het gemiddelde tekort aan beschikbaar personeel binnen de Nederlandse banenmarkt, dat op 18% staat. De schaarste is het meest nijpend onder junior IT’ers, waar voor iedere actief zoekende IT’er vijftien vacatures beschikbaar zijn. Ook bij de medior IT’ers is het tekort echter groot, met een verhouding van 1:10. Met name in de Randstad blijkt het voor bedrijven onmogelijk om voldoende nieuw IT-talent aan zich te binden. 

Per provincie

De schaarste aan IT-talent geldt echter voor het gehele land: in elk van de twaalf provincies overstijgt de vraag het aanbod. In absolute aantallen bevinden de meeste beschikbare IT’ers zich in Zuid-Holland (84,602), Noord-Holland (67,143) en Noord-Brabant (61,459), waar ook de absolute vraag het hoogst is. Wat betreft de grootte van de vraag, gaat echter Noord-Holland aan kop in plaats van Zuid-Holland: waar er in Zuid-Holland en Noord-Brabant voor elke beschikbare IT’er drie vacatures openstaan, zijn dat er in Noord-Holland maar liefst zeven. Deze scheve verhouding van 1:7 is ook te zien in Utrecht (38.577 beschikbare IT’ers) en Groningen (8.464 beschikbare IT’ers), terwijl de verhouding van 1:3 ook geldt voor Limburg (20.410 beschikbare IT’ers) en Friesland (8.527 beschikbare IT’ers). 

Ben je op zoek naar een nieuwe baan

Ook in Overijssel (20.388 beschikbare IT’ers) en Gelderland (40.866 beschikbare IT’ers) is de schaarste relatief groot, met verhoudingen van respectievelijk 1:5 en 1:4. Minder nijpend zijn de tekorten in Flevoland (8.957 beschikbare IT’ers) en Drenthe (8.079 beschikbare IT’ers), waar verhoudingen gelden van respectievelijk 2:5 en 1:2. Terwijl Zeeland met 4.895 IT’ers in absolute aantallen met afstand de minste beschikbare IT’ers herbergt, is hier de vraag zo laag dat de tekorten hier zowel in relatieve als absolute termen het kleinst zijn, met een verhouding van 3:4. Desondanks heeft zelfs deze provincie dus te kampen met schaarste. 

Nieuwe lichting

Een positieve noot in dit verhaal is dat er ieder jaar meer nieuwe IT-talenten de schoolbanken uitstromen en de arbeidsmarkt betreden, en dat ook het aantal nieuwe IT-studenten almaar toeneemt. In 2017 werden er 4.480 afgestudeerden afgeleverd, waarvan er 2.241 een academische opleiding voltooiden. In 2016 waren dit er nog 4.102, waarvan 1.958 de universiteit hadden doorlopen. Ook toen was er al sprake van een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren: in 2014 rondden 3.764 IT’ers hun opleiding af en in 2013 waren dit er 3.630. 

Ontwikkeling van IT-studenten en –afgestudeerden

Ook het aantal studerende IT’ers is jaar op jaar aan het toenemen. In 2017 betreft het 35.180 studenten, waarvan er 12.829 universitair. Dit totale aantal neemt daarmee 12% toe ten opzichte van 2016, toen er in totaal 31.354 IT-studenten waren. Hiervan gingen er toen 11.028 naar de universiteit. Ook toen was er een stijging van 12% ten opzichte van een jaar eerder, toen er 928.024 IT-studenten waren in ons land. Daarvoor steeg het aantal iets minder snel: tussen 2014 en 2015 was er een stijging van 9% en een jaar eerder van 8%.

Arbeidsvoorwaarden

Organisaties die moeite hebben IT-talenten binnen te halen, doen er wellicht goed aan zich meer te richten op senior IT’ers, aangezien de schaarste onder deze groep een stuk lager is dan bij de junior en medior IT-professionals. Een andere mogelijkheid waarvan al steeds vaker gebruik wordt gemaakt in de strijd tegen de schaarste, is om mensen zonder IT-achtergrond aan te nemen. Nog maar 59% van de werkzame IT-professionals blijkt vandaag de dag te beschikken over een IT/informatica-achtergrond, een daling van 9 procentpunt ten opzichte van 2015. In plaats daarvan hebben mensen die werken als IT’er steeds vaker een studie afgerond op gebieden als bedrijfseconomie, technologie of wiskunde.

Top 10 belangrijkste factoren voor IT-professionals bij het kiezen van een werkgever

Bij het benaderen van IT’ers kunnen organisaties het best gebruikmaken van e-mail en LinkedIn. Wanneer ze gevonden talent willen binden, is het natuurlijk belangrijk om te weten waar de IT’ers het meeste waarde aan hechten ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden die door hun werkgever worden geboden. Het belangrijkst blijkt simpelweg de hoeveelheid geld die kan worden verdiend. Dit geldt met een score van 56% met name voor de senior IT’ers, terwijl dit aspect bij de junior IT’ers met een score van 44% de eerste plaats deelt met de inhoudelijke werkzaamheden. Ook aan een vast contract wordt door senior IT-professionals meer belang toegekend: onder hen komt deze factor uit op 43%, een stuk hoger dan de 30% onder junior IT’ers. 

Daarnaast wordt de werksfeer relatief belangrijk gevonden. Hier zijn de verschillen tussen de jongere en oudere IT’ers echter een stuk kleiner: bij de junior IT’ers scoort dit aspect 40% en bij de senior IT’ers 39%, terwijl de medior IT’ers er nog iets meer waarde aan hechten. In verhouding tot de oudere collega’s, blijkt Junior IT-talent het tot slot veel belangrijker te vinden dat zijn of haar baan goeie carrièremogelijkheden biedt: terwijl dit voor 34% van hen als een bepalende factor wordt gezien, geldt dit maar voor 13% van hun senior collega’s. Gezien de verschillende loopbaanfases waarin deze twee groepen zich bevinden, is dit resultaat echter niet geheel verrassend.