Blik vooruit regeling geeft Rijksambtenaren €1.000 subsidie voor een opleiding

03 mei 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Het A + O Fonds Rijk heeft speciaal voor Rijksambtenaren een speciale opleidingsregeling in het leven geroepen. De regeling, getiteld ‘Blik vooruit!’ biedt rijksambtenaren maximaal €1.000 subsidie voor het volgen van een cursus of opleiding. Doel van de regeling is dat overheidsprofessionals daarmee hun persoonlijke ontwikkeling een boost geven en tegelijkertijd hun duurzame inzetbaarheid vergroten.

De afgelopen jaren is er binnen overheidsland en gemeenten behoorlijk wat veranderd. Zo heeft het Rijk de afgelopen jaren, in het kader van de vanaf 2015 ingezette en verdergaande decentralisaties, steeds meer taken aan gemeenten overgedragen, zoals binnen het sociaal domein (Wmo, Participatiewet), jeugdzorg en de Omgevingswet. De veranderingen binnen overheidsinstellingen hebben niet alleen op organisatorisch en inhoudelijk gebied hun weerslag, maar ook op de werkzame professionals. Van overheidsmedewerkers wordt gevraagd hun vaardigheden en kennis met alle veranderingen mee te ontwikkelen en ten aanzien van de transitie de juiste houding aan te nemen, in lijn met de gewenste rol die de gemeente – bijvoorbeeld als regisseur, adviseur en beslisser – bij de transitie inneemt.

De veranderingen binnen het publieke domein komen niet alleen voort vanuit de door de overheid bepaalde koers. Ook de maatschappij is de laatste jaren flink veranderd. Burgers zijn mondiger geworden en eisen maatwerkoplossingen, communicatie vindt steeds sneller en directer plaats en er vindt nog altijd een ware digitaliseringsslag plaats. We leven vandaag de dag steeds meer in een netwerksamenleving, waarin de overheid samen met de samenleving (burgerparticipatie) of op initiatief ván de samenleving (overheidsparticipatie) en/of samen met maatschappelijke organisaties vraagstukken oppakt. Dit heeft gevolgen voor de rol van de gemeente en de vaardigheden, kennis en houding van de medewerkers van gemeenten. Van hen wordt steeds meer verwacht dat ze zelf aan het roer staan van hun eigen persoonlijke ontwikkeling en duurzaam inzetbaar zijn.

Vergroten duurzame inzetbaarheid

Om medewerkers van gemeenten en overige overheidsinstellingen te helpen hun kennis- en vaardigheden te versterken, werd eind vorig jaar de regeling ‘Blik vooruit!’ in het leven geroepen. Met deze regeling kunnen rijksambtenaren maximaal €1.000 subsidie krijgen voor een cursus of opleiding, of om een ervaringscertificaat te behalen (EVC-traject). Het doel van de regeling is om bij te dragen aan de vergroting van de inzetbaarheid en de versterking van de arbeidsmarktpositie van rijksambtenaren.

Blik vooruit-regeling stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van Rijksambtenaren

Initiatiefnemer van de regeling is het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk), waarbinnen vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF en de werkgever Rijk samenwerken. Door vernieuwende activiteiten te stimuleren, draagt het A+O fonds Rijk bij aan het verbeteren van de arbeidsmarkt binnen de Rijksoverheid. Het A+O fonds Rijk voert zelf projecten uit en verleent subsidies waarmee projecten kunnen worden uitgevoerd. Kennis en expertise die zo wordt opgedaan, stelt het fonds beschikbaar voor de sector. Een onderwerp dat in 2018 vanuit het fonds gestimuleerd wordt – naast overige thema’s als digitalisering, diversiteit, organiseren en reorganiseren – is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Met de regeling Blik vooruit wil het A+O fonds Rijk rijksambtenaren stimuleren zelf na te denken over hun werk en loopbaan en zelf het initiatief te nemen een cursus of opleiding te volgen of een ervaringscertificaat te verkrijgen. In aanmerking voor de regeling komen rijksambtenaren die drie jaar of langer dezelfde functie vervullen bij het zelfde rijksonderdeel en niet eerder aan de regeling hebben deelgenomen. Per aangevraagde activiteit beoordeelt het A+O fonds Rijk voor de professionals de toegevoegde waarde van de cursus, opleiding of het ervaringscertificaat voor de verbreding van hun inzetbaarheid en de vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Opleidingsbudget van €1.000

Voor Rijksambtenaren blijft de vraag hoe ze het budget van €1.000 spenderen. Want er zijn binnen de publieke sector diverse aanbieders van opleidingstrajecten en cursussen actief, die zich richten op verschillende actuele en relevante onderwerpen. Op het gebied van agile en lean bijvoorbeeld, verbetermethodes waarmee publieke organisaties hun bedrijfsvoering wendbaarder en efficiënter kunnen maken, om bijvoorbeeld hun klantenservice te verbeteren of kosten te besparen. Of bijvoorbeeld een training gericht op zelfsturing, een belangrijke pijler van agile werken. Steeds vaker kiezen overheidsorganisaties om te werken met zelfsturende teams, waarbij medewerkers, veelal in teams, zelf de verantwoordelijkheid krijgen voor een deelproces. Hierdoor kan onder meer de betrokkenheid van medewerkers toenemen en de klantgerichtheid vergroot worden.

Maar ook een cursus gericht op bijvoorbeeld digitalisering kan een mogelijke investering zijn, zeker nu door de alsmaar snellere technologische ontwikkelingen het contact tussen burgers en overheid steeds verder is gedigitaliseerd. Die ontwikkeling vraagt van overheidsmedewerkers dat ze in toenemende beschikken over de juiste digitale vaardigheden, zoals de omgang met informatiesytemen, klantportals of bijvoorbeeld social media. Een laatste voorbeeld kan een opleiding rondom projectmanagement zijn, waarin onderwerpen als projectbeheersing- en planning en risicomanagement aan bod kunnen komen. Met de steeds grotere en complexere vraagstukken die spelen in het landschap vormen dit belangrijke kennisgebieden voor de Rijksambtenaren, die naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren in toenemende mate bij verandertrajecten betrokken zullen zijn.

Diverse opleiders

Besluiten waar ze een dergelijke training willen volgen is de volgende stap voor de Rijksambtenaren. Daarbij hebben ze de keuze uit tal van opleiders. Veel van deze spelers zijn actief in de zakelijke dienstverlening, waarvan een deel ook partner is van Consultancy.nl.

Zo is bijvoorbeeld Gladwell Academy
 een specialist in trainingen rondom onder meer informatiemanagement, agile & lean in business en IT en governance, informatiebeveiliging & risicomanagement, terwijl het Amstelveense UPD, een specialist in lean en Lean Six Sigma verandertrajecten en procesoptimalisaties, een van de grootste aanbieders is van trainingen in agile en lean. Ook Symbol, een training- en adviesbureau uit Enschede, is reeds een bekende partij voor de Rijksoverheid als het gaat om Lean en Six Sigma trainingen. Samen met Quint en Novi werd het bedrijf in 2016 benoemd tot exclusieve partner voor professionele groei en ontwikkeling in digitale transformatie en ICT. Tot slot legt PBLQ, adviesbureau en academie voor de overheid, zich met zijn opleidingencurriculum toe op de veranderende informatiesamenleving, beleids- en bestuurskunde en vaardigheidstrainingen.

Rijksambtenaren worden aangeraden om niet te lang te wachten met het maken van hun keuze
: de aanvraagperiode loopt tot uiterlijk 31 december 2018, of tot wanneer het beschikbare budget is uitgeput. “Met eerdere regelingen hebben we gezien dat de beschikbare budgetten eerder uitgeput waren dan de looptijd van de regeling. Wacht daarom niet te lang met het aanvragen van de subsidie, want meer dan 1.400 medewerkers hebben al gebruik gemaakt van de regeling!”, laat A+O Fonds Rijk weten.