Horizon 2020 biedt €30 miljard subsidie voor periode 2018-2020

03 januari 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Van het Horizon 2020 subsidieprogramma van de Europese Unie is nog €30 miljard budget over voor de periode 2018-2020. Met een startbudget van €77 miljard is Horizon 2020 het grootste investeringsprogramma ooit op het gebied van innovatie en onderzoek. Ambitieuze Europese partijen kunnen zich aanmelden voor financiering van inspanningen op het gebied van onderzoek, technische ontwikkeling en innovatie.

Horizon 2020 werd in 2014 gestart door de Europese Unie als project om onderzoek en innovatie in EU-landen te stimuleren. Met het beschikbare geld wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die spelen in heel Europa. Het de bedoeling op deze manier tevens bij te dragen aan een vergroting van het concurrentievermogen van Europa. Gezien het gigantische miljardenbudget van het programma werd besloten om het op te delen in kleinere meerjarige werkprogramma’s. De laatste serie werkprogramma’s gaat van start in 2018 en duurt tot 2020, wanneer het subsidieproject ten einde loopt. Voor dit deel van Horizon 2020 is nog een budget van €30 miljard beschikbaar, oftewel bijna 40% van het startbudget.

Transitie richting duurzame economie

In de programmaperiode 2018-2020 richt Horizon 2020 zich in vergelijking met de voorgaande fase op een beperkt aantal thema’s, die daardoor wel meer budget toegekend krijgen. Hierbij wordt veel prioriteit gegeven aan de transitie richting een duurzame economie. Zo is er €3,3 miljard vrijgemaakt voor onderzoek en innovaties die bijdragen aan een koolstofarme en klimaatbestendige toekomst en nog eens €2,2 miljard voor de ontwikkeling van schone energie. Daarnaast kunnen initiatieven op het gebied van circulaire economie rekenen op €1 miljard aan subsidie.

Eenzelfde bedrag is vrijgemaakt ten behoeve van de bevordering van de verdere ontwikkeling van de Europese Veiligheidsunie, terwijl voor migratie €200 miljoen is gereserveerd. Ook wil de EU €1,7 miljard investeren in de digitalisering en omvorming van de Europese industrie en dienstensector. Verder wordt de ‘open wetenschap’ gesteund met €2 miljard en gaat er €1 miljard naar zogenaamde ‘flagship initiatives’ gericht op internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie.

EIC-pilot: vier instrumenten

Naast deze thema’s is er ook nog het nieuwe werkprogramma ‘European Innovation Council (EIC) pilot’, bedoeld voor baanbrekende innovaties. In deze pilot – waarvoor €2,7 miljard beschikbaar is – heeft de Europese Commissie vier instrumenten samengebracht die er allemaal op zijn gericht innovatieve ondernemers, startups, mkb’s en onderzoekers te ondersteunen bij het naar de markt brengen van baanbrekende maar ook uiterst risicovolle innovaties met de potentie om internationaal op te schalen.

De eerste van de vier instrumenten keert, onder meer op basis van een positieve evaluatie, na een jaar van afwezigheid weer terug. Met de ‘Fast Track to Innovation’ kunnen bottomup-voorstellen voor innovatieactiviteiten dicht bij de markt in elk technologie- of toepassingsgebied worden gefinancierd. Hiervoor komen consortia bestaande uit drie tot maximaal vijf (veelal industriële) partijen in aanmerking en is voor de komende drie jaar een budget van €300 miljoen gereserveerd.

Ten tweede is er het ‘SME Instrument’, dat specifiek is afgestemd op ambitieuze en innovatieve mkb’s en waarvoor €1,6 miljoen budget is. Het betreft geen nieuw instrument maar het is dit jaar wel veranderd: met een gewicht van 50% telt het criterium ‘impact’ vanaf heden het zwaarst in de toewijzing van de subsidies. Dit houdt in dat projecten die dankzij ‘ontwrichtende technologie’ nieuwe markten weten te creëren of profiteren van bestaande markten, in vergelijking met voorgaande jaren veel meer kans maken op subsidie. Anders dan bij het eerste instrument kunnen ook individuele mkb’s een aanvraag indienen.

Het derde instrument, genaamd ‘FET-Open’, concentreert zich op experimenteel wetenschappelijk en technologisch onderzoek dat zich nog in een vroeg stadium bevindt en dat nieuwe ideeën verkent voor radicaal nieuwe technologieën. De beschikbare €725 miljoen kan in principe worden gebruikt voor uiteenlopende vormen van onderzoek. Wel moeten aanvragen worden ingediend door een consortium dat uit minimaal drie partijen bestaat.

Tot slot zijn er nog de ‘EIC Horizon-prijzen’, bedoeld ter stimulatie van baanbrekende innovaties die mogelijk oplossingen vormen voor grote maatschappelijke uitdagingen. De prijzen, waarvoor in totaal €40 miljoen opzij is gezet, worden toegekend in zes categorieën. Hierbij worden er geen specifieke oplossingen voorgeschreven en aanvragen kunnen ook worden ingediend door individuele partijen.

Subsidieadvies

Voor ondernemingen heeft het indienen van een kansrijk voorstel vaak redelijk wat voeten in aarde. Bedrijven die behoefte hebben aan hulp bij het indienen van een aanvraag, bijvoorbeeld bij het vinden van samenwerkingspartners of het schrijven van een voorstel, kunnen terecht bij diverse gespecialiseerde subsidie adviesbureaus, zoals PNO Consultants, Ayming en Hezelburcht, en bij boutiques als Plus Projects. Zo helpt PNO Consultants sinds enkele jaren de Erasmus Universiteit bij het binnenhalen van subsidies en was het dit jaar ook betrokken bij de ontwikkeling van een subsidiescan van FinTech-bedrijf SynnoFin. Hezelburcht bracht eerder dit jaar het aanvraagproces voor een subsidieaanvraag voor een SDE+ subsidie in kaart.