Rekenkamercommissies van Beesel en Woerden schakelen B&A in

26 oktober 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

De Rekenkamercommissies van twee gemeenten, Beesel en Woerden, hebben adviesbureau B&A ingeschakeld om onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar het functioneren van hun subsidiebeleid (Beesel) en jeugdzorg (Woerden).

Aan het begin van dit jaar kreeg B&A van de Rekenkamercommissie van Gemeente Beesel, gelegen tussen Roermond en Venlo, de opdracht onderzoek te doen naar het subsidiebeleid van deze Limburgse gemeente. Dit vanwege ontstane onduidelijkheid omtrent objectiviteit, navolgbaarheid en transparantie van het beleid en de uitvoering daarvan. Zo komt bijvoorbeeld het grootste deel van het subsidiegeld terecht bij verenigingen, zonder dat duidelijk is of deze de gemeentelijke beleidsdoelen ook ondersteunen.

Subsidiebeleid Beesel

B&A stelt zich in een goede positie te bevinden om een “compleet beeld van het proces tijdens dit onderzoek” te geven en “vanuit verschillende invalshoeken”. Dit omdat het bureau bekend is met twee kanten van het subsidiebeleid, aangezien het buiten een adviesbureau ook een uitvoeringsorganisatie is. Hierdoor verstrekt B&A subsidies als opdrachtgever, terwijl het als opdrachtnemer tegelijkertijd subsidies ontvangt binnen de uitvoeringspraktijken in welzijn, zorg en werk in meerdere gemeenten.

Ter uitvoering van de opdracht nam B&A de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gehele subsidiebeleid – aanvraag, behandeling, beschikking, verantwoording en monitoring – onder de loep. Om de rechtmatigheid te onderzoeken concentreerde men zich op de geldende wet- en regelgeving, voor de doelmatigheid op de relevante (werk)processen en de kosten, en bij de doeltreffendheid keek men naar het beleid en de sturing van en naar de raad en de bijdrage die subsidies leveren in het behalen van de gemeentelijke doelstellingen.
Rekenkamercommissies van Beesel en Woerden schakelen B&A inInmiddels zijn de onderzoeksactiviteiten – bestaande uit een startgesprek, deskresearch en veldwerk – grotendeels afgerond. Het veldwerk bestaat onder meer uit gesprekken met wethouders, betrokken beleidsambtenaren en subsidieontvangers. De resultaten van de deskresearch zijn meegenomen naar de gesprekken en daarin getoetst, wat heeft geleid tot antwoorden op de onderzoeksvragen. Op basis hiervan is een nota van bevindingen opgesteld, die is voorgelegd aan de ambtelijke organisatie. Wanneer die heeft gereageerd, worden de opmerkingen samen met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie toegevoegd. Tezamen vormt dit het eindrapport, dat vervolgens nog wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders voor de gebruikelijke bestuurlijke hoor- en wederhoor. De uiteindelijke resultaten en uitkomsten worden dan later dit jaar naar buiten gebracht.

Jeugdzorg Woerden

Daarnaast is B&A ook nog bezig met een opdracht voor Gemeente Woerden. In deze Utrechtse gemeente, die zich ongeveer halverwege tussen de steden Utrecht en Gouda bevindt, zijn vragen ontstaan omtrent de wijze waarop de jeugdzorg is georganiseerd en de effectiviteit hiervan. Om antwoord te krijgen op deze vragen, voert het bureau onderzoek uit op verzoek van de Woerdense Rekenkamercommissie. Hiervoor is het bezig met een uitgebreide documentenstudie en voert het gesprekken met verschillende betrokkenen, zoals onder andere vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie en van de raad, maar natuurlijk ook professionals van uitvoerende organisaties in de jeugdzorg.

Om een helder beeld te krijgen van de wijze waarop de uitvoering van jeugdzorg in Gemeente Woerden in elkaar zit en van hoe effectief de jeugdzorg op deze manier functioneert, zal B&A gaan kijken naar zowel de doelen, streefwaarden en uitvoeringsstrategie van de gemeente Woerden als naar de daadwerkelijke uitvoering en effectiviteit van de jeugdzorg. B&A laat weten dat de resultaten van het onderzoek later dit jaar bekend zullen worden gemaakt.