KplusV helpt Amersfoort met transitie richting circulaire economie

06 oktober 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Als een van de eerste gemeenten in Nederland maakt Amersfoort serieus werk van de transitie richting een circulaire economie. De omvangrijke overgang naar een circulaire manier van denken draagt de belofte in zich van innovatie, economische groei en minder milieubelasting. KplusV ondersteunt Gemeente Amersfoort in het bereiken van haar ambitieuze doelstellingen.

De circulaire economie is een duurzaam economisch systeem dat erop is gericht enerzijds de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en anderzijds waardevernietiging te minimaliseren. Hiermee staat het concept in contrast met het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten, die snel hun waarde verliezen en aan het einde van hun levensduur worden afgeschreven als afval. Gemeente Amersoort wil graag werk maken van de overgang naar een gesloten kringloop en speelt hiermee een voortrekkersrol binnen Nederland.

KplusV, een adviesbureau dat zich bezighoudt met maatschappelijke vraagstukken, is samen met Stichting Circulaire Economie betrokken bij de langetermijnstrategie voor de transitie. Hierin zullen de visie en kaders van de Amersfoortse circulaire economie duidelijker vorm krijgen. Daarnaast ondersteunt KplusV een aantal lokale initiatiefnemers bij het ontwikkelen van een economisch en maatschappelijk verantwoorde businesscase. Het plan bevat, als het klaar is, ook een grondstoffenanalyse om de opgave tastbaarder te maken en een handelingsperspectief dat richting geeft. Voor dit jaar is er een kwart miljoen euro beschikbaar gesteld om de eerste stappen richting de nieuwe economie te zetten.

KplusV helpt Amersfoort met transitie richting circulaire economie

Voor de realisatie van het ambitieuze plan heeft de gemeente ook een belangrijke rol toebedeeld aan de inwoners en bedrijven in Amersfoort. Adviseur Bas Grol, die samen met Erick Wuestman en Niels Ahsmann namens KplusV verantwoordelijk is voor het project, laat weten dat hierbij onder meer wordt gekeken naar de bouw- en sloopsector. Uit een onderzoek dat TNO onlangs uitvoerde naar de circulaire kansen in de provincie Utrecht komt naar voren dat op dit gebied flinke opgaven liggen waar op korte termijn veel winst op te behalen is. “Heel concreet: een gesloten kringloop van bouw- en sloopmaterialen kan de regio Amersfoort €45 miljoen opleveren. Voor de gemeente een belangrijke drijfveer om samen met lokale marktpartijen een transitieagenda circulaire economie op te stellen”, aldus Grol.

Omdat het slagen van de plannen grotendeels afhangt van ondernemers, is het essentieel dat zij worden geënthousiasmeerd voor het project. Het is daarom van belang dat zij hier vanaf het begin bij worden betrokken, stelt Grol: “Bij de aftrap in de bouw- en sloopsector spelen zowel de gemeente en lokale ondernemers als ondernemingsorganisatie VNO-NCW Midden en brancheorganisatie Bouwend Nederland een prominente rol. Met die partijen gaan we tijdens een aantal bijeenkomsten heel concreet aan de slag. Bijvoorbeeld om een consortium te vormen van bouw- en sloopondernemers, die kennis, ervaringen en ideeën met elkaar uitwisselen.”

Tegelijkertijd is Gemeente Amersfoort zich aan het voorbereiden om opdrachten voortaan circulair in de markt te zetten. “Dat vraagt een andere denk- en werkwijze van opdrachtgever én opdrachtnemer, maar creëert ook ruimte voor vernieuwing en verrassing”, aldus Grol. Als voorbeeld verwijst hij naar de innovatieve aanbestedingstool Rapid Circular Contracting, die er bijvoorbeeld toe heeft geleid dat er bij Gemeente Enschede nu circulaire koffie wordt geschonken. Amersfoort heeft volgens Grol ook de ambitie om nog dit jaar “de eerste circulaire projecten te beklinken”.

Duurzame transities

KplusV is geregeld betrokken bij MVO-projecten. Eerder dit jaar was het bureau een van de organisaties die zich aansloot bij het Duurzaam Regeerakkoord, waarmee de onderhandelaars van de huidige kabinetsformatie werden opgeroepen de met de VN overeengekomen duurzaamheidsdoelen ook echt te verankeren in de toekomstige beleidsagenda. Daarnaast adviseerde KplusV het G32-stedennetwerk op het gebied van het stimuleren van sociaal ondernemerschap.