Verzekeraars zetten fusies & overnames hoger op agenda

15 mei 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Strategische fusies en overnames staan dit jaar hoger op de agenda van bestuurders in de verzekeringsbranche. Ruim 80% van de verzekeraars overweegt het komende jaar één tot drie overnames te doen en ruim 90% verwacht onderdelen af te stoten.

Uit onderzoek van KPMG, gehouden onder tweehonderd bestuurders van verzekeringsmaatschappijen – die verantwoordelijk zijn voor fusies en overnames binnen hun organisaties – blijkt dat de belangrijkste oorzaak voor de groeiende dealactiviteit ligt in het veranderen van businessmodellen en operationele modellen binnen de bedrijfsvoering.

Zo geeft twee derde van de respondenten aan dat er binnen hun organisatie een sterke vraag naar overnames bestaat. Dergelijke acquisities maken verbeteringen of complete transformaties van hun businessmodellen en nieuwe manieren van werken mogelijk. In veel gevallen zoeken verzekeraars naar acquisitiemogelijkheden om bestaande leemtes in hun huidige bedrijfsvoering te kunnen opvullen, toegang te krijgen tot nieuwe technologieën, hun innovatiecapaciteit te versterken of hun organisatie zelfs compleet te transformeren.

“De bedrijven in de sector kijken in toenemende mate met een strategische blik naar de mogelijkheden die er zijn om anorganisch te groeien”, constateert Dina Aleman, partner bij het Big Four advieskantoor. Aleman: “Onder de huidige omstandigheden verwachten bestuurders van verzekeringsmaatschappijen en hun stakeholders dat iedere investering die de onderneming doet op de lange termijn bijdraagt aan de hervorming van de organisatie. Dit is dan ook de voornaamste reden voor M&A activiteiten.”

Motivaties voor fusies en overnames

De onderzoeksbevindingen van KPMG sluiten aan bij een onderzoek uit 2016 van Willis Towers Watson, waaruit naar voren kwam dat wereldwijd 82% van de verzekeraars van plan was om in de komende jaren (2016-2018) overnames te doen. Naast de toenemende activiteit in de verzekeringsbranche, heeft ook de algehele wereldwijde M&A markt de afgelopen jaren een positieve trend laten zien. Zo vormde 2015 een recordjaar voor het wereldwijde M&A landschap en was 2016 zeer solide te noemen. Kijkend naar ons eigen land laat recente data van KPMG zien dat de Nederlandse M&A markt de afgelopen vier jaar op rij groei heeft weten te boeken. 

Azië biedt omvangrijke mogelijkheden

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat twee derde van de onderzochte verzekeraars overweegt om grensoverschrijdende acquisities te plegen. “Gezien het feit dat meer dan de helft van de onderzochte ondernemingen op dit moment actief is in vijf verschillende markten of minder, betekent dit dat zij op zoek gaan naar mogelijkheden in nieuwe markten en regio’s”, zegt Aleman. 

Vanuit een regionaal perspectief zien respondenten de meeste kansen voor overnames in Azië – bijna de helft van de bedrijven verwacht op zoek te gaan naar potentiële bedrijven in die regio, twee keer zoveel als het aantal bedrijven dat zijn pijlen vooral op de VS richt. “Azië biedt zeer omvangrijke en gevarieerde strategische groeimogelijkheden voor de lange termijn. In Indonesië, China en India bijvoorbeeld zijn mensen in het algemeen beperkt verzekerd. Mede gezien de enorme bevolkingsgroepen bieden deze landen op de middellange termijn dan ook goede mogelijkheden voor diversifiëring en groei. Met het oog op de toekomstige verstedelijking en de vermindering van de armoede ontwikkelt de regio zich volgens veel verzekeraars de komende jaren tot dé plek voor fusies en overnames”, aldus de onderzoekers.

M&A kansen per regio

Over de VS zegt Aleman: “Met het grootste marktaandeel in de internationale verzekeringssector biedt de Verenigde Staten goede mogelijkheden voor bedrijven die op zoek zijn naar een wereldwijde spreiding van risico’s en inkomsten.

Verkopen

Hetzelfde kan overigens gezegd worden voor het verkopen van bedrijfsonderdelen. Volgens het onderzoek, is zo’n 95% van de respondenten van plan om in 2017 tenminste één bedrijfsonderdeel af te stoten. Hoewel organisaties die op zoek zijn naar verkoopmogelijkheden dat vooral doen op basis van de resultaten van een specifieke business unit, zijn er ook aanwijzingen dat sommige verzekeraars er bij hun desinvesteringen een meer strategische aanpak op nahouden.

28% van de respondenten gaf aan bereid te zijn om strategische wijzigingen in hun portfolio te overwegen en niet-kern activiteiten te verkopen of hun organisatie te herpositioneren. 23% gaf aan op zoek te zijn naar manieren om hun kas aan te vullen, schulden af te betalen of nieuwe acquisities te kunnen doen. Opvallend genoeg gaf slechts 12% aan bedrijfsonderdelen te willen verkopen om zo van valutaschommelingen te profiteren.

Redenen voor verkoop

In lijn met een acquisitiestrategie gericht op Azië, richten de ondervraagde bedrijven zich bij het verkopen van onderdelen juist vooral op West-Europa.

Waar de respondenten redelijk tevreden lijken met de huidige waarderingen binnen het levensverzekeringen en herverzekeringen segment (slechts een derde gaf aan dat waarderingen hoog zijn in deze segmenten), gaf bijna twee derde van respondenten aan dat de huidige waarderingen binnen de non-life sector te hoog liggen.

Regionaal gezien blijven de waarderingen significant verschillen. “In West-Europa, zijn waarderingen hoog geweest door een algemeen gebrek aan overnamedoelen in de groeimarkten ondanks langzame organische groeiverwachtingen”, stelt Giuseppe Latorre, een adviseur bij KPMG in Italië. “Er zijn weinig signalen dat deze situatie de komende tijd zal gaan veranderen.”

Verkoopbereidheid per regio

Partnerships

Een andere trend die volgens de onderzoekers naar voren komt ligt op het gebied van partnerships. Zo hebben alle respondenten aangegeven in 2017 van plan te zijn om tenminste één partnership of samenwerking aan te gaan – één op de vijf is zelfs van plan om gedurende het jaar vier of meer partnerships af te sluiten.

Zo geeft één van de respondenten – werkzaam als hoofd M&A bij een Europese herverzekeraar – aan: “In situaties waarin we toegang willen krijgen tot technologie of menselijk kapitaal, vormen partnerships veelal een goed middel. Bij het aangaan van een traditionele fusie of overname is de kans groot dat je de innovatie en flexibiliteit, waarnaar je juist op zoek was, teniet doet. Partnerships kunnen in dat geval een uitstekend alternatief zijn om te profiteren van de voordelen van kleine innovatieve bedrijven.”

Aangaan van partnerships

Evenals bij de motivatie om acquisities door te voeren gaan respondenten vooral partnerships en overige samenwerkingsverbanden aan om zo hun businessmodellen te kunnen verbeteren of transformeren, of hun operationele modellen op de schop te kunnen nemen – door te focussen op nieuwe capaciteit, technologie-infrastructuur en talent. Slechts 12% gaf aan interesse te hebben in partnerships die inspelen op nieuwe innovaties of trends in de markt.