Rijksuitgaven aan juridisch advies met een derde gedaald sinds 2010

09 juni 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De Rijksoverheid heeft afgelopen jaar €12 miljoen uitgegeven aan de inhuur van juridische adviseurs, zo’n 6% minder dan in 2014, en een daling van ruim een derde ten opzichte van 2010. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het meeste uitgegeven aan advocaten en juridisch advies, gevolgd door de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM).

In 2015 heeft de Rijksoverheid in totaal €1,11 miljard uitgegeven aan externe inhuur. Hieronder vallen onder meer de inhuur van adviseurs, interimmers en uitzendkrachten. De afgelopen vijf jaar is dit bedrag ieder jaar gestegen, van €876 miljoen in 2011 naar €1 miljard in 2013 en de twee jaar daarop verder naar €1,11 miljard. Niet alle externe dienstverleners profiteren echter van de stijging van de uitgaven.

Uitgaven van het Rijk aan inhuur van juridisch advies

Uit een analyse van de Research Redactie van Consultancy.nl blijkt dat in 2015, net als de jaren daarvoor, de uitgaven aan inhuur van juridisch advies gedaald zijn. Gaf de Rijksoverheid in 2010 nog €19,3 miljoen uit aan inhuur van juridisch adviseurs, zo was dat in 2011 nog maar €15 miljoen*. In de jaren die volgden daalde de kostenpost verder naar €13 miljoen in 2014, en in het afgelopen kalenderjaar was opnieuw een daling van 6% in de inhuurkosten zichtbaar, naar een totaal van €12,2 miljoen.

De uitgaven aan inhuur van juridische adviesdiensten maken onderdeel uit van wat de Rijksoverheid ‘Beleidsondersteunende uitgaven’ noemt. Deze kostenpost omvat ook de uitgaven aan ICT-consultancy en accountancy & financiën. In 2015 gaf de overheid hier in totaal €388 miljoen aan uit, ruim 75% meer dan in 2010. Hierdoor is het aandeel van juridisch advies, de kleinste van de drie inhuursegmenten, gedaald van 9% naar 3%.

Ongeveer 10% van de totale uitgaven gaan naar beleidsadviseurs – onder andere strategieconsultants (€17 miljoen), organisatieadviseurs (€25 miljoen) en interim-managers (€16 miljoen). 

Uitgaven van ministeries aan juridisch advies

Bekeken per ministerie, zijn het vooral de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Veiligheid en Justitie (VenJ) die veel uitgeven aan juridisch advies. BZK heeft in 2015 iets meer dan €4 miljoen uitgegeven aan juridisch advies, en VenJ is goed voor bijna €3,6 miljoen. Naast de twee koplopers, geeft alleen Infrastructuur & Milieu (I&M) meer dan €1 miljoen uit aan juridische professionals – in 2015 kwamen de uitgaven van dit ministerie uit op €2,7 miljoen. De meeste van de overige ministeries gaven in 2015 tussen de €290.000 en €175.000 uit aan juridische inhuur, met uitzondering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat €622.000 uitbetaalde.

De inhuuruitgaven van de Nederlandse krijgsmacht (de militaire organisatie) en de rechterlijke macht zijn niet meegenomen in de analyse – hierover wordt door de Rijksoverheid niet gerapporteerd in zijn jaarrapportage. De daadwerkelijke kosten voor juridisch advieswerk kunnen daardoor in de praktijk hoger uitvallen.