Ketenpartners tevreden over dienstverlening van CoMensha

12 mei 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

KWINK Groep heeft in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie het functioneren van CoMensha onder de loep genomen. Uit de doorlichting blijkt dat de stichting naar tevredenheid presteert. Het aanscherpen van de strategie en positionering zijn de belangrijkste verbeterpunten voor de komende periode. 

CoMensha, een afkorting van het landelijke Coördinatiecentrum Mensenhandel, is een Nederlandse NGO, opgericht in 1987, die zich inzet voor een beter leven voor slachtoffers van mensenhandel. Volgens data van de stichting telt ons land jaarlijks zo’n 2.000 slachtoffers van mensenhandel. CoMensha richt zich op drie kerntaken: registratie, zorgcoördinatie en het geven van informatie en advies met betrekking tot mensenhandel. 

De registratie van slachtoffers gebeurt in opdracht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, door anoniem over de slachtoffers te rapporteren. Hoe oud zijn ze, waar komen ze vandaan en in welke sector vond de uitbuiting plaats? CoMensha verzorgt daarnaast de coördinatie van de opvang, de zorgverlening en de hulpverlening aan slachtoffers. Bovendien informeert en adviseert CoMensha overheden en ketenpartners zoals gemeenten, politie, COA, OM, zorgcoördinatoren en hulpverleners gevraagd en ongevraagd over het beleid inzake mensenhandel en wordt kennis en expertise verstrekt.

Ketenpartners tevreden over dienstverlening van CoMensha

Om inzicht te krijgen in het functioneren van CoMensha besloot het ministerie van Veiligheid en Justitie – de belangrijkste financier van CoMensha – eind vorig jaar om een onderzoek te lanceren. Annelies Dijkzeul van KWINK Groep, een adviesbureau uit Den Haag, werd ingeschakeld om het evaluatieonderzoek onder ketenpartners uit te voeren. Uit de analyse komt naar voren dat stakeholders overwegend positief zijn. Zij vinden het bestaan van CoMensha essentieel; ze hechten aan een onafhankelijke, landelijke coördinator en, facilitator en registrator. “Dit belang is voor gesprekspartners in de afgelopen jaren niet veranderd”, aldus Dijkzeul. Daarbij zijn gesprekspartners overwegend tevreden over de deskundigheid, ondersteuning en registratie van en door CoMensha.

Tegelijkertijd zijn er ook verbeteringen mogelijk, zowel in de uitvoering van de kerntaken, als in de afweging van de taken die CoMensha daarnaast nog op zich neemt. Zo wordt geadviseerd om, samen met het Ministerie van VenJ, de gedeelde lange termijn visie op de doelen van CoMensha scherper te krijgen. Ook wordt voorgesteld om de positionering van CoMensha aan te scherpen en worden verschillende bedrijfsmatige aanbevelingen gedaan.

Het ministerie van VenJ heeft in reactie op het rapport laten weten de komende periode hierover in gesprek te gaan met CoMensha. De subsidieontvanger laat weten open te staan voor het verbeterpotentieel. “De conclusies bieden CoMensha daarmee belangrijke aanknopingspunten voor verdere verbetering van de dienstverlening.” KWINK groep blijft betrokken bij het proces – het bureau faciliteert het gesprek tussen de twee partijen en ondersteunt bij het vormgeven van eventuele vervolgstappen.