Kwink Groep en Ecorys ingehuurd door EL&I

09 maart 2011 Kwink Groep

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft Kwink Groep en Ecorys ingehuurd om het Intellectueel Eigendom (IE) beleid te evalueren. 

Met het bevorderen van een toegankelijk IE-systeem dat aansluit op internationale ontwikkelingen beoogt het Ministerie van EL&I het innovatievermogen van het (Nederlandse) bedrijfsleven te versterken. In haar begroting van 2010 heeft het ministerie aangekondigd de onderdelen van het IE-beleid waarvoor zij primair verantwoordelijk is te zullen evalueren: octrooien, merken en modellen.

Het Ministerie van EL&I heeft Ecorys en Kwink Groep gevraagd tussen februari en juni 2011 deze evaluatie uit te voeren. De evaluatie dient inzicht te geven in de mate waarin het gevoerde beleid (en de uitvoering daarvan) de afgelopen jaren doelmatig en doeltreffend is geweest. Onderdeel van de aanpak vormt een representatief onderzoek onder de diverse doelgroepen, zoals bedrijven (met name het MKB), particuliere uitvinders, octrooigemachtigden en kennisinstellingen. Het onderzoek zal de knelpunten van het huidige IE-beleid in kaart brengen en concrete aanbevelingen doen om deze knelpunten weg te nemen of te verminderen.

Nieuws