KWINK: Meer duidelijkheid nodig over zettingsvloeiing

06 augustus 2014 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau KWINK groep heeft na een evaluatie waterschap Hollandse Delta geadviseerd om hun zorgplicht met betrekking tot zettingsvloeiing nader in te vullen en de kwestie zettingsvloeiing landelijk te adresseren. Aanleiding hiervoor was dat het waterschap Hollandse Delta in augustus vorig jaar noodmaatregelen moest nemen tegen zettingsvloeiing langs de Oude Maas bij Hoogvliet en Spijkenisse om de veiligheid van de dijken te waarborgen. 

Zettingsvloeiing
Rijkswaterstaat heeft wettelijke eisen vastgesteld waaraan een dijkvak of waterbouwwerk moet voldoen. Indien dat niet het geval is dan kan er onder andere op grond van artikel 96 van de Waterschapswet overgegaan worden tot noodmaatregelen, wanneer bewezen wordt dat er iets significant mis is met het betreffende waterbouwwerk. Zettingsvloeiing is het uitspoelen van zand tussen de kleilagen onder water, waardoor een deel van de dijk kan afschuiven in de rivier. 

Zettingsvloeiing KWINK

Oude Maas
Waterschap Hollandse Delta heeft op 8 augustus 2013 gebruik gemaakt van de noodprocedure. Hierbij werd om de veiligheid van de dijken langs de Oude Maas bij Hoogvliet en Spijkenisse te garanderen de opdracht gegeven om maatregelen te nemen tegen zettingsvloeiing. De vraag die deze specifieke situatie oproept is: Heeft waterschap Hollandse Delta terecht en op een juiste wijze gebruik gemaakt van de noodprocedure? 

Om dit vraagstuk te beantwoorden zijn externe adviseurs ingeschakeld, te weten het Haagse adviesbureau KWINK groep, professor Ernst ten Heuvelhof van TU Delft en waterveiligheidsexpert Piebe van den Berg. Aan de hand van zes aspecten is gekeken naar de vraag of het waterschap terecht en op juiste wijze heeft gehandeld:

Beoordeeld op zes aspecten

Conclusies
De adviseurs concluderen dat er gesteld kan worden dat het waterschap Hollandse Delta op de juiste wijze gereageerd heeft bij het gebruikmaken van de noodprocedure. “Aangezien er op korte termijn rekening gehouden moest worden met het feit dat er zettingsvloeiing zou optreden, heeft het waterschap goed gehandeld,” schrijven de adviseurs in het rapport ‘Evaluatie Zettingsvloeiing waterschap Hollandse Delta’. Ook vanuit een technisch oogpunt heeft het waterschap zich aan de regels gehouden. “De procedure zelf is op de juiste wijze toegepast en de samenwerking tussen Hollandse Delta en Rijkswaterstaat liep voorspoedig. Bij het uitvoeren van de procedure is een juiste afweging gemakt tussen urgentie, de reikwijdte van de noodprocedure en overige belangen.” Een puntje van kritiek hebben de onderzoekers ook: het waterschap kan beter anticiperen op vergelijkbare situaties in de toekomst. 

Aanbevelingen
Op basis van de doorlichting adviseren de onderzoekers de overheid en waterschappen om in de toekomst zettingsvloeiing jaarlijks nauwlettend te monitoren. Daarbij moet een samenwerkingsprotocol met de Rijkswaterstaat ontwikkeld worden. Ook moet er landelijke verkenning komen over zettingsvloeiing, waarbij de kennis over zettingsvloeiing vergroot dient te worden. Daarnaast dient de verantwoordelijkheid voor de financiering bij zettingsvloeiing duidelijker te worden voor alle partijen. Tot slot is het van belang dat de toetsingsmethode in situaties van zettingsvloeiing doorontwikkeld wordt. Het waterschap Hollandse Delta heeft aangegeven aan de slag te gaan met de aanbevelingen.