Accenture: 6 tips voor beter Financial Supply Chain

31 juli 2013 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel

Benchmarksstudies geven aan dat Enterprise Resource Planning (ERP) systemen en andere IT initiatieven weliswaar klant- en supply chain-processen flink hebben veranderd, maar dat de prestaties van de financiële functie nauwelijks zijn gewijzigd. Slechts een klein aantal bedrijven slaagt erin om ook de prestaties van hun financiële processen blijvend te verbeteren. Zo laten veel bedrijven nog altijd een onacceptabel hoog gemiddelde 'debiteurendagen' zien, evenals een sterke behoefte aan meer werkkapitaal. De hoogste tijd om ook de aanpak ter verbetering van de financiële functie te belichten.

Financial Supply Chain Management

Financial Supply Chain Management (FSCM) is het holistisch plannen en controleren van alle relevante financiële processen binnen een bedrijf en voor communicatie met andere organisaties. Eindedoel van FSCM is het vergroten van de transparantie en automatisering van bedrijfsprocessen binnen de Financial Supply Chain.
 
Onder Financial Supply Chain vallen voornamelijk twee specifieke processen: order-to-cash (van verkoop tot ontvangst) en purchase-to-pay (van inkoop tot betaling).
 
- Het order-to-cash proces (OtC) (vanuit het financieel perspectief van de leverancier) beslaat grofweg de volgende stappen: ontvangen van bestelling/opdracht, uitvoeren van een kredietwaardigheidscheck, factureren, voorspellen van de kasstroom, financieren van werkkapitaal, (mogelijk) afhandelen van een dispuut factuur, incasseren van betalingen, verwerken van ontvangsten en afstemmen van de rekeningen in het grootboek.
 
- Het purchase-to-pay (PtP) proces (vanuit het financieel perspectief van de klant) beslaat de volgende stappen: plaatsen van de bestelling (inkoop), voorspellen van de kasstroom, financieren van werkkapitaal, (mogelijk) afhandelen van bijzondere facturen/discrepantie facturen, goedkeuren van facturen, betalen van factureren en afstemmen van de rekeningen in het grootboek.
 
Veelal besluiten bedrijven tot het optimaliseren van de FSCM om een verbetering van de werkkapitaal positie te realiseren. Daarnaast leidt optimalisatie tot een verlaging van banktransactiekosten, effectievere afhandeling van betalingen, en een betere beheersing van kasstromen.
 
Accenture - Finance

Indicatoren van een inefficiënte Financial Supply Chain

Financiën gaat over geldstromen in plaats van goederenstromen. Dat maakt dat de financiële keten wezenlijk verschilt van de fysieke leveringsketen. Elke verloren dag in de FSCM cyclus scheelt geld in kas, wat qua impact vergelijkbaar is met verloren omzet. Het is dus van groot belang om te begrijpen of de financiële leveringsketen op de juiste manier is ingericht, en optimaal in staat is om de operatie te ondersteunen. Een aantal operationele factoren geeft vrij eenvoudig een indicatie dat de financiële leveringsketen baat heeft bij een opfrisbeurt:

 • Een laag aantal facturen dat in één keer gekoppeld kan worden aan inkooporder en bedrag; dit kenmerkt vaak een lage graad van zogenaamde ‘Straight Through Processing’. Een groot aantal facturen behoeft een aantal handmatige interventies.
 • Het bedrijf heeft een groot aantal foutieve en/of dispuutfacturen en afhandeling van deze facturen kost veel tijd. Daarnaast is het aantal personen dat zich bezighoudt met dispuutfacturen relatief hoog.
 • Er staat een grote hoeveelheid niet te innen vorderingen (dubieuze debiteuren) op de balans.
 • Het management heeft moeite met het voorspellen van toekomstige kasstromen. Cash-management is niet gecentraliseerd, betalingsstromen worden niet of nauwelijks gecontroleerd en het bedrijf onderhoudt een groot aantal bankcontacten / rekeningen. Kenmerk is een relatief hoge ‘idle cash’ positie door geld dat vaststaat op lokale rekeningen.
 • Het bedrijf heeft geen consistent kredietmanagementbeleid, wat resulteert in een groot aantal te innen schulden met verliesrisico.

Daarnaast geven ook de volgende concrete prestatie-indicatoren handvatten om de Financial Supply Chain te analyseren:

 • Voorraaddagen – dit is het verschil in tijd tussen het leveren van een product/dienst (en factuur) door een leverancier en het verkoopmoment aan de klant.
 • Crediteurendagen (ook wel ‘Days Payables Outstanding’ of DPO) – dit is de tijdsduur tussen het geleverd krijgen van een product/dienst en de daadwerkelijke betaling aan de leverancier.
 • Debiteurendagen (ook wel ‘Days Sales Outstanding’ of DSO) – dit is tijdsduur vanaf het ontstaan van een debiteur – e.g. leveren van een product/dienst en deze factureren – en de daadwerkelijke betaling. Een hoog DSO getal betekent dat er veel geld is gemoeid met het financieren van debiteurenposities.
 • Straight Through Processing, onder te verdelen in bijvoorbeeld:
  - Percentage automatisch gematchte facturen (hoe hoger hoe beter).
  - Percentage handmatig behandelde facturen (hoe lager hoe beter).
  - Percentage facturen dat resulteert in een dispuut; dit heeft impact op het werkkapitaal 

Accenture - 6 tips voor beter Financial Supply Chain Management

Tips & trucs voor het verbeteren van de Financial Supply Chain

1. Gebruik standaard, end-to-end PtP en OtC processen over alle bedrijfsonderdelen en locaties heen:
• Behandel inkoop en accounts payable als onderdeel van één proces.
• Stem de organisatie af op ondersteuning van het proces, en stem niet het proces af op de
bediening van organisatorische silo’s – optimaliseer het end-to-end proces.
• Alle entiteiten maken gebruik van hetzelfde proces, ongeacht divisie of land/locatie.
 
2. Organiseer mensen in gespecialiseerde teams naar functie en/of segmentatie van klant/ leverancier:
• Verbeter prestaties door toename van specialisatie.
• Cross-team training wordt aangeraden voor functieroulatie en back-ups.
 
3. Benut één ERP systeem voor het gehele PtP proces:
• Alle activiteiten binnen hetzelfde ERP systeem (of ander inkoop/betaal systeem).
• Gebruik nieuwe technologie voor het automatisch matchen van facturen (e.g. scan / OCR).
• Gebruik elektronische facturatie om matchen van facturen te verbeteren.
 
4. Centraliseer de betaalfunctie en cash management.
 
5. Decentraliseer eindverantwoordelijkheid, autorisaties en afhandeling van fouten.
 
6. Maak gebruik van Shared Services voor de routinematige activiteiten binnen PtP en OtC:
• PtP en OtC kunnen in hoge mate gestandaardiseerd worden, dus ideaal voor Shared Services.
• Het routinematige deel van PtP en OtC is voor de meeste organisaties geen kernactiviteit.
 
Een artikel van Frank de Jong, Olivier Stulp en Jeroen Mulder, allen werkzaam bij Accenture.