CSRD-richtlijn ‘een goede zaak’, maar implementatie wordt een kluif

20 december 2022 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In 2023 zal de eerste tranche van de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht worden. De richtlijn schrijft nieuwe rapportageverplichtingen voor rondom de duurzaamheid van organisaties. Of organisaties hier klaar voor zijn is nog maar de vraag, constateert KPMG na onderzoek.

Begin 2021 kondigde de Europese Commissie de invoering van de CSRD-richtlijn aan. Deze brengt strengere rapportageverplichtingen voor het Nederlandse bedrijfsleven met zich mee. De richtlijn verplicht bedrijven heldere duurzaamheidsdoelstellingen te formuleren en voortgang te rapporteren in het jaarverslag.

In totaal zal de nieuwe richtlijn in eerste instantie gaan gelden voor circa 50.000 Europese bedrijven, waarvan enkele duizenden in Nederland. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren nog verder toenemen.

Het overgrote deel van de bedrijven is onbekend met nieuwe EU-regels voor ESG-verslaggeving

Als gevolg van de nieuwe richtlijn zullen organisaties met 250 of meer werknemers (meer) inzicht moeten gaan verschaffen in de status van hun duurzame inspanningen. Dit heeft voor veel organisaties een flinke impact op hun dataverzameling, analyse en verslaglegging. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk inzicht worden gegeven in waar gebruikte grondstoffen vandaan komen, hoe deze zijn geproduceerd en vervoerd en wat de milieu-impact is van de gehele keten.

In praktijk beschikt echter de helft van de bedrijven niet over dergelijke en soortgelijke informatie. Ter illustratie: 51% van de beleidsmakers in het bedrijfsleven heeft geen idee of producten en grondstoffen die uit het buitenland worden gehaald op een eerlijke, veilige en verantwoorde manier gemaakt worden, zo blijkt uit het onderzoek van KPMG.

Kennis over CSDR gering

Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat organisaties vooralsnog maar weinig bekend zijn met de nieuwe CSRD-richtlijn. Zo is maar 28% van de respondenten (in totaal zijn 260 respondenten ondervraagd) bekend met de term CSRD. En slechts 17% is op de hoogte van wat de nieuwe richtlijn precies inhoudt.

Algemeen eindverantwoordelijken blijken de meeste kennis over de nieuwe richtlijn te bezitten, maar ook onder hen is meer dan een derde (37%) er nog niet mee bekend. Onder financieel verantwoordelijken is dat bijna de helft (47%) en in totaal zelfs bijna driekwart (72%).

Een pluspuntje is dat het algemene sentiment onder de respondenten volgens de onderzoekers in elk geval optimistisch is: “De nieuwe wetgeving wordt over het algemeen gezien als een goede zaak.”

Zowel financiele beleidsmakers als bestuurders zijn onvoldoende bekend met CSRD

Uitdagingen

Voor organisaties die te maken zullen krijgen met de nieuwe CSDR-richtlijn werpt deze diverse uitdagingen op. Zo ziet ongeveer een derde (32%) van de respondenten het “begrijpen wat de nieuwe EU-maatregelen inhouden” als belangrijke uitdaging.

Daarnaast wijzen ze op de implementatie van de nieuwe wetgeving, met uitdagingen op het gebied van “het vaststellen van doelstellingen, strategie, processen en systemen” (27%) en problemen ten aanzien van “beschikbaarheid van voldoende kennis en resources om de regels te implementeren” (25%).

Grote impact

Hoewel zeven op de tien respondenten nauwelijks bekend zijn met de CSRD-wetgeving, verwacht wel meer dan een derde (36%) van hen dat de richtlijn van toepassing zal zijn op hun eigen organisatie. De helft (49%) is er niet zeker van en 15% denkt dat de richtlijn geen betrekking zal hebben op hun organisatie.

Van de respondenten die weten dat de regels op hun bedrijf van toepassing zijn, verwacht 45% dat de impact van de nieuwe EU-richtlijn ‘groot’ of ‘zeer groot’ is.

De CSRD is een vervolg op de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), een richtlijn uit 2018 die betrekking heeft op bedrijven met meer dan 500 werknemers. Deze nieuwe rapportagerichtlijn maakt deel uit van een groter pakket aan EU-maatregelen. Zo is de CSRD gekoppeld aan de EU Green Deal en sluit deze aan bij de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), EU Taxonomy en op termijn bij de Sustainable Corporate Governance-richtlijnen.

Terminologie

CSRD: De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven tot rapporteren over de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de maatschappij en deze verslaglegging te laten toetsen door een accountant.

EU Green Deal: De Green Deal heeft tot doel van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Hiermee geeft de EU sturing aan het behalen van de klimaatdoelen van het Parijsakkoord uit 2015. Met het actieprogramma ‘Fit for 55’ wordt toegewerkt naar de eerste tussenstap, een reductie van 55% CO2-uitstoot in 2030.

EU Taxonomy: De EU Taxonomy is een classificatiesysteem waarmee kan worden aangegeven of een financieel product of investering duurzaam is. Het doel is om het voor investeerders makkelijker te maken te kiezen voor duurzame investeringen.

NFRD: Het Non-Financial Reporting Directive (NFRD) is de voorloper van de CSRD en heeft een kleinere scope. Zo verplicht het NFRD nu in Nederland een kleine 100 bedrijven tot ESG-verslaglegging, de CSRD zal naar verwachting voor duizenden bedrijven gelden.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verplicht vermogensbeheerders tot transparantie over hun ESG-risico’s, beleid en resultaten. Het doel is om Europese klanten bewust te maken van de impact van beleggingen en financiële producten beter met elkaar te vergelijken op duurzaamheid.