Möbius helpt Halderberge met datagedreven werken

21 juli 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Möbius heeft gemeente Halderberge geholpen met het opstarten van datagedreven werken en gegevensmanagement. Er is onder meer een implementatieplan opgesteld, bewustwording gecreëerd en een pilotproject gedraaid.

In het uiterste westen van Noord-Brabant, vlak boven Roosendaal, ligt Halderberge. De gemeente zag het levenslicht op 1 januari 1977, toen de gemeenten Hoeven, Oudenbosch en Oud en Nieuw Gastel werden samengevoegd. Inspelend op de snelle veranderingen van de hedendaagse wereld, is Halderberge net als vele andere gemeenten op zoek naar manieren om effectiever vorm te geven aan de eigen toekomst. 

Nu technologische ontwikkelingen elkaar in razend tempo opvolgen is het daarbij essentieel om vooruit te kijken: Wat zijn de uitdagingen van de toekomst? Hoe bereiden we ons daar nu op voor? En wat betekent dat voor de dienstverlening, de informatiehuishouding en beleidsvorming in onze organisatie? Het is belangrijk om dergelijke vragen te beantwoorden binnen één overkoepelend en verbindend verhaal.

Gelukkig bieden dezelfde technologische ontwikkelingen die zorgen voor nieuwe uitdagingen ook nieuwe mogelijkheden, zoals datagedreven werken en innovatief gegevensmanagement. Daarmee kunnen gemeenten inzicht creëren in de huidige en de (realistische) gewenste situatie. Zo ontstaat er een beeld van wat er de komende jaren allemaal gedaan moet worden om de ambitie te bereiken.

Gemeente Halderberge

Kleine gemeente, grote ambitie

Is zo’n grote ambitie echter ook weggelegd voor een kleine gemeente als Halderberge, dat zo’n 30.000 inwoners telt? De gemeente wil datagedreven werken en gegevensmanagement inzetten om zowel bewustwording als urgentie te creëren in de organisatie, met name op management-, directie- en bestuurlijk niveau, maar structureel budget was er nog niet. De vraag was dan ook of dit financieel en administratief haalbaar is. 

Halderberge schakelde Möbius in om mee te denken over de verschillende uitdagingen en te helpen bij het leggen van een fundament voor datagedreven werken en gegevensmanagement. Er werd een team gevormd, bestaande uit leidinggevenden, medewerkers en Möbius-adviseurs. 

Het team begon met een nulmeting, waarin een helder beeld werd gevormd van de huidige stand van zaken op het gebied van datagedreven werken en gegevensmanagement. Om urgentie en draagvlak te creëren waren managers verantwoordelijk voor onderdelen van de nulmeting. De nulmeting bestond onder meer uit interviews, het ophalen van bestaande documentatie, processen, kaders en architectuur. 

Op basis van het vertrekpunt dat hiermee werd geschetst heeft het MT vervolgens het gewenste ambitieniveau vastgesteld, waarbij voor- en nadelen, kosten, risico’s en de consequenties van inrichtingsscenario’s zijn opgenomen. De weg van het huidige naar het gewenste niveau is vervolgens uitgewerkt in een implementatieplan voor de komende jaren.

Bewustwordingscampagne

Elke ambitie valt of staat bij de inzet van medewerkers. Daarom is een ook communicatiecampagne gestart om onder hen bewustwording te creëren over de noodzaak en toegevoegde waarde van datagedreven werken en gegevensmanagement. Onderdelen hiervan waren een filmpje en infographic waarin ook de samenhang met privacy en informatiebeveiliging werden meegenomen. Daarnaast zijn inspirerende lunchbijeenkomsten georganiseerd. 

Om de toegevoegde waarde van datagedreven werken daadwerkelijk zichtbaar te maken is bovendien een pilot gestart met echte bestuurlijke impact. In deze pilot werd data gebruikt voor het opstellen van een visie voor een ‘vitaal buitengebied’. 

Tot slot zijn ook de eerste stappen gezet richting een mogelijke bovengemeentelijke samenwerking. Daarbij heeft Möbius Halderberge en vijf andere gemeenten geholpen om te komen tot mogelijke samenwerkingsscenario’s. Deze scenario’s zijn vervolgens voorgelegd aan de gemeentesecretarissen van de betreffende gemeenten.

Leon Thielen, Teammanager Ondersteuning bij gemeente Halderberge, kijkt met een goed gevoel terug op de samenwerking met Möbius: “De toegevoegde waarde van Möbius zat voor mij met name in de spiegel die ons voorgehouden werd. Daarnaast bood Möbius ook standvastigheid, expertise en gaven ze niet op als het tegenzat. Gegevensmanagement werd op een leuke manier aan de man gebracht. We hebben nu een duidelijk doel en een goed plan.”