Berenschot en Birch ondersteunen governance van Regio Deals

18 februari 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen

De Rijksoverheid heeft een consortium bestaande uit Berenschot, Birch Consultants en de universiteiten van Tilburg en Utrecht ingeschakeld voor advies over de Regio Deals. De twee bureaus en academische instellingen kijken daarbij specifiek naar de governance binnen de publiek-private samenwerkingsverbanden gericht op brede regionale welvaartsverbetering. 

De in 2018 geïntroduceerde Regio Deals zijn een experimentele samenwerking tussen de Rijksoverheid en verschillende Nederlandse regio’s. Vanuit de regio’s zelf kunnen voorstellen worden ingediend voor projecten om vraagstukken in de regio aan te pakken rond thema’s op het gebied van welvaart en leefbaarheid, zoals economie, leefomgeving, samenleven en gezondheid. Naast dat op deze manier de regio’s worden geholpen, hoopt de overheid zo ook kennis te vergaren: projecten die in de regio succesvol blijken kunnen ook weleens werken voor de rest van Nederland.

In totaal heeft het Rijk hier tot 2022 zo’n €950 miljoen voor beschikbaar gesteld en is groen licht gegeven aan achttien projecten. Een aantal daarvan is al in volle gang. Zo is een start gemaakt met een herstructurering van het onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs en de aanpak van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam-Zuid. Caribisch Nederland – Bonaire, Sint Eustatius en Saba – is begonnen aan infrastructurele projecten die Saba en Sint Eustatius orkaanbestendiger maken, en projecten op het gebied van de arbeidsmarkt en sociale woningbouw op Bonaire. En in Noordwijk zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van een internationale ontmoetingsplek op ESTEC (European Space Research and Technology Centre).

Berenschot en Birch ondersteunen governance van Regio Deals

Regio Deal Labs Governance

Het consortium van Berenschot, Birch Consultants, Tilburg University en Universiteit Utrecht moet de diverse partijen helpen effectief samen te werken. De adviesbureaus en universiteiten hebben van de ministeries van BZK en LNV de opdracht gekregen om de regionale samenwerkingsverbanden te begeleiden in het monitoren en leren van de governance. 

Het consortium organiseert daartoe onder meer verschillende labsessies. Daarin worden best practices uitgewisseld over het opzetten van een effectieve governance en wordt de onderlinge kennisdeling gestimuleerd. Drie jaar lang nemen elf van de achttien Regio Deals deel aan de negen Regio Deal Labs Governance die het consortium organiseert. 

Het eerste Regio Deal Lab vond plaats in de zomer van het afgelopen jaar en stond in het teken van elkaar en elkaars voorgestelde deals leren kennen. De tweede editie werd eind vorig jaar gehouden in Station 88 in Tilburg. Dit tweede lab stond in het teken van (in)formele governance. In januari vond de derde sessie plaats, waarin het ging over het thema ‘duurzaam vliegwiel voor regionale samenwerking’.

Samen moeten de negen sessies werken als een lerende evaluatie waarin regio’s op basis van de vraagstukken waar zij tegenaan lopen van elkaar leren. Waar Birch Consultants en Berenschot zich met name richten op het inbrengen van praktische expertise en het faciliteren van onderlinge kennisdeling, verzorgen Tilburg University en Universiteit Utrecht de wetenschappelijke inzichten rond de vraagstukken die aan de orde komen.