Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zetten in op verduurzaming

02 augustus 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De gemeenteraadsverkiezingen liggen al weer enkele maanden achter ons. Binnen veel gemeentes zijn de coalities en plannen inmiddels gesmeed. Zo ook in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Hoe is het deze gemeenten sindsdien vergaan? Geven ze gehoor aan het signaal vanuit de nationale politiek door in te zetten op duurzaamheid? Consultancy.nl zetten samen met PNO Consultants de belangrijkste klimaatplannen van de drie steden op een rij. 

Amsterdam

Er waait tegenwoordig zogezegd een ‘linkse wind’ door onze hoofdstad. Het bestuur in Amsterdam wordt gevormd door GroenLinks (10 zetels), D66 (8 zetels), PvdA (5 zetels) en de SP (3 zetels), waarmee de coalitie beschikt over 26 van de 45 zetels. Onlangs werd het coalitieakkoord gepresenteerd, dat luistert naar de naam ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Wie het bijbehorende document leest, zal het er waarschijnlijk mee eens zijn dat het de regeringspartijen niet ontbreekt aan ambitie: “We streven ernaar om de groene koploper van Nederland en Europa te worden. Het vraagt dat we kiezen voor aardgasvrije wijken, voor verdere verduurzaming en energiebesparing en het verbeteren van de luchtkwaliteit.” 

Amsterdam wil de komende jaren een serieuze bijdrage gaan leveren aan het behalen van de Parijse klimaatdoelstellingen – in 2030 wil de gemeente zijn CO2-uitstoot met 55% reduceren, in 2050 zelfs met 95% (ten opzichte van het niveau van 1990). In lijn daarmee wil de hoofdstad in 2040 volledig af zijn van het aardgas. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, zal een aantal maatregelen genomen worden. Zo gaan in deze collegeperiode drie wijken van het aardgas af. Onder andere om dat te realiseren, kan een beroep worden gedaan op een fonds van €150 miljoen. Daarnaast stelt de gemeente bovenwettelijke eisen aan de energieprestaties van gebouwen. De markt wordt eveneens uitgedaagd om energiepositief en circulair te bouwen. Daarop voortbordurend sluit het Amsterdamse stadsbestuur een lokaal publiek-privaat klimaatakkoord. Ook zal de gemeente inzetten op meer zonnepanelen; de ambitie is 250 megawatt in 2022. 

Ook de haven van Amsterdam is belangrijk binnen de energietransitie van de stad: “De haven kan een rol spelen als batterij voor de stad, bijvoorbeeld door de productie van waterstof en biogas.” Ook wordt aandacht geschonken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit van de hoofdstad. Zo streeft Amsterdam ernaar om op het gebied van mobiliteit uitstootvrij te zijn in 2025: “Hiertoe willen we de milieuzones uitbreiden naar meer voertuigcategorieën en strengere normen. Vrachtvervoer en bussen zijn dan ook volledig uitstootvrij.” Ten slotte wil het college de stad aantrekkelijk maken voor ondernemers die actief zijn in de duurzaamheidssector.

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zetten in op verduurzaming

Rotterdam

Ook in de tweede stad van ons land is inmiddels een nieuwe coalitie gevormd. Deze bestaat uit maar liefst uit zes partijen: VVD (5 zetels), D66 (5 zetels), GroenLinks (5 zetels), PvdA (5 zetels), CDA (2 zetels) en CU-SGP (1 zetel). Met die combinatie wist het zestal Leefbaar Rotterdam – met 11 zetels veruit de grootste partij – nipt buiten de deur te houden. In het coalitieakkoord – dat deels is gebaseerd op een rapport van onderzoeksinstituut Drift en advies- en ingenieursbureau Arup – is te lezen dat Rotterdam circa €50 miljard moet investeren wil het in 2050 voldoen aan de Parijse klimaatdoelstellingen.

Het huidige college zal de komende tijd €150 miljoen inbrengen. Daarmee zullen minimaal 10.000 woningen aardgasvrij worden gemaakt. Ook worden ongeveer 15.000 woningen verduurzaamd, evenals gemeentelijk vastgoed, zoals kantoren, scholen en sport- en recreatielocaties. Verder zal een investeringsfonds worden opgericht voor het nemen van innovatieve en energiebesparende maatregelen voor overheid, bedrijven en particulieren. Daarnaast wordt geld ingezet om ondernemers en bewoners te helpen bij het opzetten van energiecoöperaties voor duurzame energievoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opzetten van businesscases. 

Onlangs liet wethouder Adriaan Visser (D66) weten tegenover het NRC weten dat de gemeente niet bij krachten is om de komende jaren zelfstandig alle vereiste miljarden euro’s op te hoesten: “Het is niet te betalen voor ons als stad, dat zeg ik er meteen bij.” Visser is daarom van mening dat een privaat-publiek-samenwerkingsverband een goede oplossing is om toch de klimaatdoelstellingen te behalen. Hij haalt een voorbeeld aan over de bouwsector: “Ik vind dat bouwers straks de verplichting moeten hebben dat alle bouwopgaven helemaal duurzaam zijn. Ik denk dat bouwers dat kunnen. Het is alleen een conservatieve groep, dus die moeten stappen gaan maken. Wij kunnen een soort Rotterdams bouwbesluit maken. Als je dat kantoor helemaal gaat strippen en herbouwen, doe het dan met dit en dat.” 

Utrecht

De nieuwe coalitie van de Domstad bestaat uit GroenLinks (12 zetels), D66 (10 zetels) en ChristenUnie (2 zetels), waarmee met 24 van 45 zetels een vrij krappe meerderheid wordt gevormd. Recentelijk werd het coalitieakkoord gepresenteerd, dat de titel ‘Ruimte voor iedereen’ heeft gekregen. Het Utrechtse college zal – met het oog op gezonde groei in de toekomst – aandacht schenken aan het klimaat, onder meer door de CO2-uitstoot terug te dringen. Daarnaast wil de gemeente af van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor vervoer, bedrijvigheid en de verwarming van onze huizen: “Daarom investeren we in duurzame vormen van vervoer en nieuwe energie. We blijven een koploper in de omslag naar nieuwe energie en het gasloos maken van wijken. We stimuleren het hergebruik van grondstoffen in de bouwopgave en verbeteren de gescheiden inzameling van afval.” 

Utrecht gaat voor verticale bossen

Om die ambities te verwezenlijken, worden diverse maatregelen genomen. Zo wil Utrecht zorgen dat alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij zijn en minimaal energieneutraal. Daarnaast zal onder meer bij aanbestedingen worden ingezet op belangrijke aspecten zoals groen, een hoogwaardige en toegankelijke openbare ruimte en circulaire bouw. Ook wil de stad klimaatadaptatie stimuleren, wat bijvoorbeeld kan worden bewerkstelligd door het aanleggen van verticale bossen (op hoge gebouwen) en groene gevels. Verder wil het college gebruikmaken van commerciële organisaties: “Bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden kijken we met marktpartijen hoe investeringen slim gecombineerd kunnen worden voor het opzetten van nieuwe mobiliteitsdiensten, zoals deelauto’s, mobiliteitsabonnementen voor bewoners en werknemers.”

Daarnaast zal de Domstad investeren in een fietsnetwerk, waarvoor circa €20 miljoen is gereserveerd. Op het gebied van openbaar vervoer wil de gemeente een langetermijnvisie ontwikkelen waarin mogelijkheden voor nieuwe vormen van vervoer worden opgenomen – denk bijvoorbeeld aan een lightrail, metro of tram. Verder wordt het vrachtverkeer aangepakt: “Vrachtvervoer, distributie en bevoorrading maken een aanzienlijk deel uit van het verkeer. We stimuleren de komst van logistieke hubs. Ook willen we dat bevoorrading vaker gebundeld wordt en dat schoon vervoer voorrang krijgt.” Met deze en vele andere maatregelen hoopt Utrecht zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn: “In 2025 liggen er zonnepanelen op 20% van de Utrechtse daken, in 2030 is het Utrechtse systeem van stadsverwarming verduurzaamd en zijn minimaal 40.000 bestaande woningen van het gas af. Ten slotte is in 2040 het gemeentelijke vastgoed volledig verduurzaamd.”