Business valuation wordt professioneler door de komst van Registor Valuators

16 mei 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Door de komst van Registor Valuators is de praktijk van de bedrijfswaardering in rap tempo geprofessionaliseerd. JBR wil in die ontwikkeling voorop blijven lopen. “Om goed te kunnen waarderen moet je de context begrijpen waarbinnen een bedrijf actief is.”

De economie is wereldwijd aan het versnellen. Bedrijven moeten regelmatig het roer omgooien om zich staande te houden. Langer dan een paar jaar vooruit kijken is lastig. Dat biedt kansen, maar zorgt ook voor onzekerheid. Die nieuwe economische werkelijkheid heeft ook consequenties voor adviseurs, denken managing partner Ronald van Rijn en senior consultant Rocher Hulst van onafhankelijk adviesbureau JBR in Zeist.

Of het nu gaat om strategie, corporate finance of restructuring, de vraagstukken die de klanten van JBR aandragen zijn complexer en vaak ook urgenter dan voorheen. In vrijwel al die vraagstukken en binnen de M&A-praktijk in zijn geheel is hoogwaardige kennis over bedrijfswaardering onontbeerlijk. Vandaar dat JBR zijn kennispositie op dit vlak heeft versterkt. Eerder al verkreeg senior consultant Occo van der Hout als eerste binnen JBR de titel Register Valuator (RV). Onlangs rondde ook Rocher Hulst de opleiding tot RV af.

Context begrijpen

De Register Valuator is in Nederland een relatief nieuw verschijnsel. Er zijn momenteel zo’n 250 tot 300 RV’s aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Register Valuations (NIRV). Zij vallen daarmee ook onder het tuchtrecht van het instituut, zijn verplicht om zich jaarlijks tenminste 350 uur met het vak bezig te houden, en moeten zich regelmatig laten bijscholen. “De ‘wiskunde’ achter een waardering is doorgaans niet moeilijk, dat is optellen en aftrekken”, zegt Hulst. “Maar het juist toepassen van waarderingsmethodes en het interpreteren van de cijfers vraagt om kennis en ervaring. Om goed te kunnen waarderen moet je de context begrijpen waarbinnen een bedrijf actief is.”

Business valuation wordt steeds professioneler en relevanter

Sommige adviseurs (en accountants) baseren zich volgens Hulst bij een waardering te gemakkelijk op wetmatigheden en vaste formules. Hij geeft een voorbeeld: “Wanneer een koper 100 procent van de aandelen van een doelvennootschap wil acquireren, kan daarvoor een control premium van toepassing zijn. Die vertegenwoordigt de waarde van het kunnen uitoefenen van de meerderheid van het stemrecht. Sommige adviseurs hanteren een standaard control premium van 20 procent. Maar dat stemrecht is alleen wat waard wanneer de onderneming niet optimaal geleid wordt en er dus ruimte is voor verbetering onder een nieuwe aandeelhouder. Staat het bedrijf er reeds prima voor, dan is er geen grondslag voor die 20 procent.”

Schaduwberekening

Register Valuators zijn inmiddels al aardig ingeburgerd in de zakenwereld. Zo wordt bij conflicten steeds vaker de hulp van een RV’er ingeroepen. “Soms is dit zelfs opgenomen in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst”, vertelt Hulst. Ook in gereguleerde markten wordt waarde gehecht aan waarderingen op objectieve, toetsbare grondslagen. Hulst geeft het voorbeeld van een bedrijf dat onder toezicht staat van de ACM voor wat betreft zijn tarieven. De ACM bepaalt als toezichthouder iedere drie jaar het toegestane rendement op het geïnvesteerd vermogen (ook wel Weighted Average Cost of Capital, WACC). Hiervoor gebruikt de ACM een vrij ingewikkelde rekenmethode. In opdracht kan JBR een schaduwberekening’ maken. Wanneer die voordeliger uitvalt, dan vormt dat de basis voor een discussie met de ACM. Hulst: “Het is een ingewikkeld spel. De statistische en econometrische methodes van de ACM worden steeds beter. JBR kan hierin het verschil maken.”

Risico’s inzichtelijk maken

Business valuation is in toenemende mate van strategische waarde, mede door de veranderende overnamemarkt. Van Rijn: “Tot voor kort lag bij de meeste transacties bij JBR de nadruk op continuïteit en groei. Door de opmars van private equity is de focus verschoven naar rendement. Private equity-partijen willen er zeker van zijn dat zij een bedrijf binnen korte tijd met winst kunnen verkopen. Dan is het heel belangrijk dat je een duidelijk beeld hebt van de verwachte waardeontwikkeling en de opbrengst bij verkoop.”

“Vroeger stak je bij wijze van spreken een vinger in de lucht om te kijken uit welke hoek de wind waaide. Dat kan echt niet meer. Voorafgaand aan een transactie moeten we een beargumenteerde waardebepaling kunnen geven.” Hulst vult aan: “Door scenario-analyses en waarderingsmethodieken te combineren, krijg je meer inzicht in de mogelijke waarde-ontwikkeling en de onzekerheid die ermee gepaard gaat. Dat schept een kader om met elkaar in gesprek te treden over de waardedrijvers, risico’s en mitiganten. In een wereld met veel onzekerheid en kortere levenscycli van bedrijven, is het inzichtelijk maken van risico’s belangrijker dan ooit tevoren. Ook bij strategische beslissingen over desinvesteringen, bijvoorbeeld wanneer een conglomeraat haar eigen portfolio doorlicht, zijn waarderingen een goed hulpmiddel.”

Reëlere prijzen

Het vakgebied van valuation zal steeds verder professionaliseren, voorspelt Van Rijn: “We zien het gebeuren aan de kant van de klant, de bank en de adviseurs. Er wordt steeds meer en zwaardere technische bagage gevraagd. Als wij in dat spel mee willen blijven doen, ook internationaal, dan hebben we een uitstekende gereedschapskist nodig. Vandaar dat wij zoveel waarde hechten aan de RV-titel van Rocher. Een doortimmerde waardering geeft een stevig theoretisch kader voor transacties. Bovenal kunnen wij onze klanten dankzij de specialistische kennis van een RV’er een betere onderhandelingspositie verschaffen. Dat resulteert in reëlere prijzen bij transacties.”

Gerelateerd: Sectorkennis randvoorwaarde voor waardering | business valuation.