Ministerie van LNV en gemeente Ermelo schakelen KWINK groep in

17 januari 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

KWINK groep is ingeschakeld om de komende tijd verschillende evaluaties door te voeren. Voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal het Skal Biocontrole evalueren om te beoordelen of het zelfstandige bestuursorgaan zijn taken de afgelopen periode effectief en efficiënt heeft uitgevoerd. In een andere opdracht beoordeelt het in hoeverre gemeente Ermelo op koers ligt om de doelstellingen van hun duurzaamheidsprogramma te realiseren.

Evaluatie Skal Biocontrole

De verkoop van biologische producten in Nederland zit al jaren in de lift. Vanuit de Europese regelgeving mogen producten alleen biologisch heten als het productieproces aan deze (Europese) regels voldoet. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Skal Biocontrole aangewezen als toezichthouder op de naleving van deze wetgeving. Skal zet zich als toezichthouder in voor betrouwbare biologische producten, onder andere door certificaten te verstrekken, het productieproces te controleren en inspecties uit te voeren. Voor het uitvoeren van deze inspecties betalen biologische bedrijven de toezichthouder.

De afgelopen tien jaar is de omzet van biologische voeding in Nederland verdrievoudigd. Dit heeft zich onder meer geuit in een flinke stijging van het aantal biologische bedrijven. Aangezien al deze nieuwe bedrijven en hun producten moeten worden gekeurd, betekent dit een flinke uitdaging voor Skal. Daarnaast is Skal sinds 2010 een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo), oftewel een onafhankelijke organisatie met een eigen bestuur. Volgens de wet moeten zbo’s iedere vijf jaar worden geëvalueerd om vast te stellen of deze zijn taken effectief en efficiënt uitvoert. De bevindingen uit die beoordeling worden vervolgens aan de Eerste en Tweede Kamer verstrekt.

KWINK groep, een advies- en onderzoeksbureau gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken, is door het ministerie van LNV ingeschakeld om die evaluatie uit te voeren. Het adviesbureau zal om te beginnen de taken van Skal onder de loep nemen door middel van een documentenstudie. Daarnaast worden op basis van de daarin verkregen informatie gesprekken gevoerd met werknemers van Skal, het ministerie van LNV en stakeholders binnen de biologische sector en samenwerkingspartners van Skal. Het adviesbureau uit Den Haag beschikt over ruime ervaring in het evalueren van zelfstandige bestuursorganen*.

KWINK groep evalueert uitvoering taken van zelfstandig bestuursorgaan Skal Biocontrole

Evaluatie duurzaamheidsprogramma Ermelo

Naast dat biologisch eten sterk in populariteit is gestegen, raast er ook al enige jaren een duurzaamheidstrend over ons land. Zo zijn er landelijke doelstellingen om de CO2-uitstoot flink te verminderen en stellen ook steeds meer gemeenten zichzelf ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Dit geldt ook voor Ermelo, een gemeente in de provincie Gelderland met zo’n 25.000 inwoners.

Om in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te zijn, stelde de gemeente in 2016 het programmaplan duurzaamheid 2016-2020 op. Daarin valt te lezen welke stappen de gemeente, in samenwerking met bedrijven, inwoners, en maatschappelijke organisaties, moet nemen om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren.

Bij het opstellen van het plan werd bepaald dat begin 2018 een tussenevaluatie zou volgen om te beoordelen of het plan tegen die tijd goed op weg was om de doelen te realiseren en om vast te stellen of de juiste activiteiten de focus krijgen. Op basis van de uitkomsten zal de gemeenteraad beslissen over het al dan niet verstrekken van kredieten voor 2018-2021. Voor het uitvoeren van de evaluatie van het duurzaamheidsbeleid werd KWINK groep in de arm genomen, dat ook rond dit duurzaamheidsthema over de nodige ervaring beschikt**.

De evaluatie zal uit meerdere onderdelen bestaan. Om te beginnen zullen de onderzoekers op basis van data bekijken in hoeverre Ermelo op de juiste weg is om de doelen binnen de gestelde termijn te realiseren. Verder zullen de duurzaamheidsinspanningen van de gemeente onder de loep worden genomen. Zo zal vastgesteld worden welke aandachtsgebieden al dan niet meer focus behoeven, of welke stappen de gemeente kan nemen voor een energie- en klimaatneutraler beleid. Samen met de gemeente zal het adviesbureau mogelijke actiepunten bepalen voor de komende periode, waarmee de gemeente zijn toekomstige strategie vorm kan geven, een die breed begrepen en gedragen wordt.

De onderzoekers benadrukken dat aan het realiseren van de duurzaamheidsambities van de gemeente tal van factoren bijdragen. Volgens de onderzoekers zijn om die reden de resultaten op het gebied van energie-opwek, energiebesparing en CO2-uitstoot niet direct te herleiden naar de inspanningen van de gemeente: “Het is bijvoorbeeld niet te achterhalen of iemand zonder de voorlichting van de gemeente ook een zonnepaneel had geïnstalleerd.”

* KWINK groep heeft onder andere in opdracht van het ministerie van Economische Zaken beoordeeld of het functioneren van vier plantaardige keuringsdiensten (BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw) doeltreffend en doelmatig is geweest in de periode 2010 – 2016. Ook evalueerde KWINK onder andere recent de ACM, de Raad voor Accreditatie en de Waarderingskamer.

** Zo onderzocht KWINK groep recent voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de regionale aanpak van energiebesparing in koopwoningen, en bracht het adviesbureau voor de gemeente Den Haag in kaart welke kansrijke duurzaamheidsinitiatieven er in deze gemeente zijn. Op het gebied van duurzaamheid heeft KWINK groep verder de evaluatie van het Energieakkoord, de evaluatie van de Green Deal aanpak en de evaluatie van het Elektrisch Rijden beleid uitgevoerd.