Driekwart Nederlandse werknemers wil controle over eigen pensioen

01 november 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ongeveer driekwart van de Nederlandse werknemers wilt zelf (gedeeltelijke) controle over de manier waarop zijn of haar pensioen wordt opgebouwd. Ook vraagt meer dan de helft zich af of het mogelijk zal zijn eerder te stoppen met werken en maakt iets minder dan de helft zich zorgen over het eventuele tekortschieten van het bijeengespaarde pensioen. Dat komt naar voren uit recent onderzoek van HR-adviseur Mercer.

Bij het kiezen voor een bepaalde pensioenregeling komen voor organisaties nogal wat zaken kijken. Zo moet er onder meer rekening worden gehouden met risicobeheer, kostenbeheersing, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en mogelijkheden tot herziening. Bovendien heeft men te maken met een wirwar aan veranderende regelgeving. En dan zijn er natuurlijk nog de werknemers zelf, voor wie de gekozen regeling zal gelden – wat willen zij eigenlijk? Om werkgevers hier meer inzicht in te verschaffen, heeft Mercer onderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau Novio Resesarch. Voor het onderzoek, waarvan de resultaten zijn gebundeld in het rapport Wat maakt de ideale werkgever?*, werden vragen beantwoord door 821 werkende Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar die in dienst zijn bij een bedrijf met minstens vijftig medewerkers. 

 pensioenregeling

Controle

Ten eerste werden zij gevraagd naar de mate van controle die ze wensen te hebben ten opzichte van hun eigen pensioenregeling. Hieruit is naar voren gekomen dat zo’n driekwart van de werkende Nederlanders zelf wil bepalen hoe zijn of haar pensioenregeling eruitziet. Het grootste deel van deze groep, 52% van alle respondenten, geeft aan de regeling in overleg met de werkgever te willen bepalen. Deze werknemers zouden graag zien dat de werkgever hen een duidelijk pensioenplan aanbiedt en dat ook geheel verzorgt, maar wel in samenspraak.

Een kwart van de respondenten heeft juist behoefte aan een vast pensioenplan vanuit de werkgever en één op de tien werknemers hoeft daarentegen helemaal geen pensioenregeling. Deze groep zou het ingehouden bedrag liever maandelijks op de bankrekening zien verschijnen met de rest van het salaris. Ongeveer een derde van de werkende Nederlanders zou graag een basispensioen ontvangen vanuit zijn werkgever en het overige gedeelte zelf indelen. Onder jongeren tot 30 is veel behoefte aan het ontvangen van een jaarlijkse uitkering waarover zij zelf zeggenschap hebben. Dit wordt onder deze groep belangrijker geacht dan een pensioenbijdrage. 

Die behoefte aan eigen controle onder jonge werknemers is volgens Bartjan Willenborg, Marketing Leader bij Mercer, gemakkelijk te verklaren: “Vooral medewerkers onder de 30 willen zelf bepalen wanneer ze hun pensioengeld kunnen innen. Door de uitkering jaarlijks of zelfs maandelijks uit te laten keren, kunnen zij die bijvoorbeeld gebruiken bij de aankoop van een eigen huis. Daar is namelijk steeds meer eigen vermogen voor nodig en dat hebben jongeren vaak niet. Bij de werkgevers ligt een belangrijke taak om hen hierin goed te begeleiden en samen een plan voor de toekomst op te stellen.”

Informatieverstrekking

Er was ook aandacht voor de manier waarop werknemers willen worden geïnformeerd over de opbouw van hun pensioen. Ruim de helft van hen (58%) ontvangt graag een jaarlijks persoonlijk pensioenoverzicht vanuit zijn werkgever. Daarnaast hecht 53% waarde aan een persoonlijke webpagina waarop de status van het eigen pensioen inzichtelijk wordt gemaakt. De behoefte aan zo’n pagina blijkt met name aanwezig te zijn bij medewerkers van organisaties met meer dan 100 personeelsleden. Bij organisaties met tussen de 100 en 249 werknemers zou bijvoorbeeld 58% graag een persoonlijke pagina hebben, terwijl dit bij organisaties met 50 tot en met 99 medewerkers niet meer is dan 41%.

Quote: Bartjan Willenborg

De onderzoekers noemen het opvallend dat 7% van de respondenten aangeeft juist helemaal niet op de hoogte te willen worden gehouden over hun pensioen. Onder de 31- tot 45-jarigen is deze groep met 10% zelfs nog wat groter. Aan de andere kant laat een kwart van de respondenten weten graag regelmatig tips en best practices te ontvangen over zijn of haar pensioen. Daarnaast laat één op de tien weten behoefte te hebben aan een pensioencursus.

Laatste werkjaren

De vorige twee thema’s gaan over wat werkende Nederlanders voor nu belangrijk vinden ten aanzien van hun pensioenregeling, maar wat voor wensen hebben ze met het oog op de laatste jaren van hun professionele loopbaan? Bijna zes op de tien werknemers (57%) zou graag een flexibele pensioenleeftijd hebben zodat ze de vrijheid hebben om desgewenst eerder te kunnen stoppen dan bij het bereiken van de gerechtigde pensioenleeftijd. Hieraan wordt vooral belang gehecht door mensen in de leeftijdscategorie van 46 tot 65 jaar. 66% van hen laat weten de vrijheid om eerder te kunnen stoppen als belangrijk onderdeel van de pensioenregeling te zien. 

Ook zou een aanzienlijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking (41%) graag de mogelijkheid hebben om in de laatste jaren parttime te werken. De vrouwelijke respondenten kennen hieraan iets meer belang toe (45%) dan hun mannelijke collega’s (37%), maar het zijn toch vooral de jongeren die laten weten hier behoefte aan te hebben (52%). 

Willenborg legt uit dat er veel onduidelijkheid is over de mogelijkheid om eerder (gedeeltelijk) te stoppen met werken: “Veel Nederlanders denken dat ze het werk niet kunnen volhouden tot hun pensioengerechtelijke leeftijd en zijn bang dat ze niet eerder kunnen stoppen of vragen zich af of ze wel voldoende pensioen opbouwen. Werkgevers kunnen zulke zorgen vrij makkelijk wegnemen door regelmatig tips en persoonlijke informatie te delen”, aldus Willenborg.

Jonge en oude werknemer

Zorgen wegnemen

Tot slot werd de respondenten gevraagd naar de belangrijkste zorgen op het gebied van pensioen die door de werkgever weggenomen kunnen worden. Hieruit blijkt dat veel medewerkers zich inderdaad afvragen of ze wel eerder kunnen stoppen met werken en of ze wel genoeg pensioen opbouwen. Met allebei 47% bezetten deze twee zorgen dan ook gezamenlijk de eerste plaats. Uit een onderzoek dat Mercer vorig jaar hield, kwam al naar voren dat meer dan de helft van de Nederlandse HR-managers ontevreden is over de pensioenuitvoering, waarbij vooral wordt gewezen op het risico van een tegenvallend pensioen. 

Op de derde plaats staat de vraag naar de mogelijkheid tot deelpensioen, gevolgd door de vraag hoe werknemers hun kennis up-to-date kunnen houden. Vooral medewerkers tot 30 jaar hechten hier veel waarde aan, terwijl onder werkenden tussen de 46 en 65 slechts 20% dit belangrijk vindt. De top vijf wordt volgemaakt door de vrees dat de mentale en/of fysieke werkdruk te hoog is om het werk te kunnen volhouden. Hierover maakt men zich met name zorgen bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers. Andere, minder genoemde zorgen zijn de vraag of oudere collega’s aansluiting houden bij jongere collega’s (11%) en hoe de werkgever hen ondersteuning kan bieden bij het verlenen van mantelzorg (10%). 

De onderzoekers sluiten af door erop te wijzen dat werknemers van hun werkgever verwachten dat die bepaalde zorgen wegneemt omtrent de financiële gezondheid. Dit maakt dat de werkgever een belangrijke rol heeft in het verschaffen van helderheid: “Hoe u hier het beste mee om kunt gaan is afhankelijk van de samenstelling van het medewerkersbestand. Goede communicatie is hierbij van groot belang. Door inzichtelijk te maken waarom er langer doorgewerkt moet worden, kunt u financiële zorgen wegnemen. Immers, hoe langer men doorwerkt, hoe langer er pensioen wordt opgebouwd.”

* In het onderzoek werd ook gekeken naar de wensen van werkenden op het gebied van beloning, faciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.