Turner conferentie steunt PPS samenwerkingen in MBO

14 maart 2016 Consultancy.nl

Op 5 april organiseert organisatieadviesbureau Turner op zijn kantoor in Leusden de Werkconferentie publiek-private samenwerkingsverbanden in het mbo. Tijdens het evenement zullen directe betrokkenen bij PPS samenwerkingen (trekkers van PPS trajecten en bestuurders en managers van mbo instellingen en bedrijven) hun kennis en ervaringen met elkaar delen. “Doelstelling van het evenement is de succeskans van publiek-private samenwerkingen in het mbo te verhogen”, aldus Jeroen Visscher, partner bij Turner.

Nederland telt circa 70 mbo-instellingen, waar zo’n 500.000 studenten een opleiding volgen. Bijna 40% van de Nederlandse beroepsbevolking wordt opgeleid in het middelbaar beroepsonderwijs. Om het mbo aan te moedigen samen met de regio te investeren in innovatiever onderwijs – dat studenten voorbereidt op de toekomstige praktijk –, riep Minister Jet Bussemaker in 2014 het Regionaal investeringsfonds mbo in het leven. Met het 'Regionaal investeringsfonds mbo' stelt het Ministerie van OCW tussen 2014 tot en met 2017, in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerkingen (PPS) in het beroepsonderwijs.

Sinds de lancering was er veel animo voor het nieuwe investeringsfonds vanuit mbo-scholen, die in samenwerking met bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, provincies en hogescholen tientallen aanvragen indienden. In 2014 werden uiteindelijk 18 aanvragen gehonoreerd. Medio vorig jaar maakte de minister bekend dat er voor de tweede tranche van het Regionaal investeringsfonds mbo, in 2015, 29 publiek-private samenwerkingsprojecten voor subsidie gehonoreerd waren.

Inmiddels hebben de 29 PPS trajecten van het afgelopen jaar de ontwerp- en inrichtingsfase doorlopen, en staan deze voor de implementatie/realisatie fase, waar de echte uitdaging van ‘het echt werkend krijgen van de plannen’ begint. Uit de eerste geluiden uit de praktijk blijkt dat de implementatie over de hele linie volgens plan verloopt, hoewel er uiteraard faseverschillen zijn tussen de verschillende initiatieven. Het belang dat de plannen slagen is echter groot, want hoewel de plannen via het investeringsfonds enkele jaren kunnen rekenen op subsidie, zullen ze op den duur zelfvoorzienend moeten zijn en hun toegevoegde waarde concreet hebben gemaakt.

Om de diverse PPS projecten te ondersteunen bij de uitvoering van de plannen, organiseert Turner, een organisatieadviesbureau dat zich onder meer specialiseert in strategie-implementatie, operational excellence en performance management, op 5 april 2016 de Werkconferentie publiek-private samenwerkingsverbanden in het mbo. Tijdens dit evenement zullen directe betrokkenen bij PPS samenwerkingen – trekkers van de pps-en in het mbo en hun teams, en bestuurders en managers van mbo instellingen en bedrijven – hun kennis en ervaring met elkaar delen. 

Het doel van de werkconferentie is de succeskans van de pps-en te verhogen*, “zodat een zo groot en hoogwaardig mogelijke set aan samenwerkingsverbanden in Nederland kan gaan zorgen voor optimale krachtenbundeling tussen kennisinstellingen, overheid en beroepenveld”, aldus Jeroen Visscher, partner bij Turner. Vooral het delen van kennis staat voorop tijdens het evenement. “Omdat het zonde is om op veel plaatsen het wiel opnieuw uit te vinden, is het verbinden van de ‘lessons learned’ tot nu toe en het samen werken aan de ‘how to’ essentieel”, voegt Visscher toe.

De middag zal bestaan uit twee delen. In het eerste deel zullen verschillende pps-teams met elkaar en met deskundigen werken aan de implementatie van hun plannen door kennis en ervaring te delen en gebruik te maken van aanwezige expertise, bijvoorbeeld op het gebied van verdienmodellen, inrichting van sleutelprocessen binnen een pps, waardecreatie door innovatie, samen ondernemen en risico’s dragen en overige thema’s. Vervolgens, aan het einde van de middag zullen bestuurders uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid zich bij de groep voegen en worden diverse showcases gepresenteerd door de pps-en zelf, met de resultaten van de werksessies eerder op de dag.

Bovendien zal een aantal sprekers de deelnemers inspireren om de opbrengsten van de dag te verbinden met de visie op de toekomst van publiek-private samenwerking. Vanuit het bedrijfsleven zullen er vertegenwoordigers** zijn om de aanwezigen uit te dagen en mee te bouwen aan duurzame relaties. Aan het einde van de conferentie zullen de deelnemers volgens Visscher naar huis gaan met concrete ideeën, producten, proposities, verdienmodellen en implementatieplannen waarmee ze de volgende dag direct kunnen werken. “Producten die zijn toegesneden op de pps-en van de deelnemers, waarbij wij ónze expertise inbrengen over het realiseren van doorbraken en versnellingen voor waardevolle en duurzame samenwerking”, aldus Visscher.

De Turner partner besluit: “We organiseren deze dag omdat we een versnelling willen geven aan de ontwikkeling van pps-en in het mbo. We geloven in de kansen die de samenwerking met het beroepenveld biedt en in de ingeslagen richting om die te verzilveren. Het doel is nadrukkelijk de succesfactoren van de implementatie te vinden en te bepalen hoe de pps-en maximaal kunnen bijdragen aan de stakeholders.”

* Recentelijk lichtte Consultancy.nl de vijf kritische succesfactoren uit, die de basis vormen voor succesvolle en duurzame samenwerking bij de opstart van publiek-private samenwerkingen. 

** Het evenement kent bijdragen van onder meer Walter van der Meer, CEO van Oasen, Alex Verdel, Manager Bedrijfsschool bij Stedin, John van der Vegt, Voorzitter College van Bestuur bij het ROC van Twente, Nicky Nijhuis, Voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs en Hans Corstjens, Directeur van Platform BétaTechniek.

Nieuws