5 succesfactoren bij de opstart van PPS in het onderwijs

29 februari 2016 Consultancy.nl

De beweging waarbij beroepsonderwijs, overheden en bedrijfsleven steeds intensiever samenwerken is onomkeerbaar. Vanuit Turner zijn we vaak bij deze samenwerkingsinitiatieven betrokken. We zien vijf kritische succesfactoren die de basis vormen voor succesvolle en duurzame samenwerking bij de opstart van publiek-private samenwerking (PPS).

Succesfactor 1: de samenwerking richt zich op het oplossen van concrete issues voor partijen, die deze partijen zonder de samenwerking niet opgelost krijgen.
Succesvolle samenwerkingsverbanden slagen erin een adequaat antwoord te formuleren op vragen die niet één eigenaar kennen en waarbij sprake is van een expliciet gemeenschappelijk belang.

Succesfactor 2: er is een leidende coalitie die blijvend verantwoordelijkheid draagt en een gedeeld beeld heeft van het bestaansrecht van de samenwerking.
Samenwerking komt alleen van de grond als er een kopgroep is die de schouders eronder wil zetten en als drijvende kracht investeert. Het zijn deze partijen die het meest gebaat zijn bij de realisatie van de oplossing voor de geformuleerde knelpunten.

Succesfactor 3: scherpe thematische of inhoudelijke focus geeft richting.
Expliciet kiezen voor een beperkt aantal onderwerpen geeft de samenwerking eigen identiteit, trekt de juiste partners aan en zorgt voor slagkracht. Focus geeft richting en versterkt de mogelijkheden voor profilering.

Succesfactor 4: een ondernemend kernteam is de stuwende kracht in het op gang brengen en houden van concrete samenwerkings-initiatieven.
De rol van het kernteam, het hart van de samenwerking, moet concreet zijn. Wat voegen zij toe en welke activiteiten dragen de partners aan hen over? Om deze rol ondernemend in te vullen, moet het kernteam de juiste competenties en vooral ook speelruimte hebben.

Succesfactor 5: snel tastbare resultaten boeken en gefaseerd toewerken naar een duurzaam verdienmodel.
In de startperiode is volledige financiering door marktpartijen veelal niet haalbaar, daarom zijn er opstartsubsidies beschikbaar. Belangrijk is om vanaf de start al na te denken over de continuïteit. Het bestaansrecht moet zo snel mogelijk in de praktijk zichtbaar worden en er moet met partners in een vroeg stadium worden nagedacht over de toekomstige financiering.

Een artikel van Annelieke van Schie en Stefan Bolt, Projectleider en Consultant bij Turner.

Nieuws

Meer nieuws over