KplusV begeleidt uitbesteding van buitendienst Lochem

15 oktober 2015 Consultancy.nl

De gemeente Lochem heeft haar buitendienst ondergebracht bij duurzaam afvalverwerkingsbedrijf Circulus-Berkel. KplusV Organisatieadvies begeleidde beide partijen bij het opzetten van het Bedrijf Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte (BBOOR). Met de verzelfstandiging van de buitendienst bespaart Lochem circa €155.000.

Veel gemeenten hebben momenteel te maken met een krimpend budget voor buitendiensten. Buitendiensten zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van openbare ruimten, zoals bijvoorbeeld openbaar groen, looppaden en verkeersborden. Maar terwijl de budgetten krimpen moeten er ook doelen worden gerealiseerd op het gebied van burgerparticipatie en arbeidsactivering. “Gemeenten staan voor de uitdaging om vanuit hun context de hiervoor genoemde opgaven zoveel mogelijk gezamenlijk op te pakken”, stelt organisatieadviesbureau KplusV.

Ook de gemeente Lochem staat voor zo’n uitdaging. Om geld te besparen en het onderhoud van de buitenruimte goedkoper en efficiënter te maken, heeft de gemeente Lochem vorig jaar gekozen voor verzelfstandiging van de eigen buitendienst. Op 1 januari 2014  heeft de gemeente het onderhoud ondergebracht bij afvalverwerker Circulus-Berkel. Hiervoor heeft Lochem het Bedrijf Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte (BBOOR) opgezet, dat ook tot doel heeft om inwoners meer bij het onderhoud te betrekken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen.

Afval Gemeente Lochem, Circulus-Berkel

KplusV Organisatieadvies begeleidde de Gemeente Lochem en Circulus-Berkel met de realisatie van deze overdracht. Senior Adviseur Aiko Klein was bij de verzelfstandiging betrokken en vertelt tegenover tijdschrift ‘Stad en Groen’: “We hebben de activiteiten en financiën in kaart gebracht en gekeken welke taken en bedragen mee naar Circulus-Berkel konden, en welke bij de gemeente moesten blijven. Daarnaast was het belangrijk om de aanvullende ambitie van de gemeente waar te maken, namelijk het realiseren van meer arbeidsparticipatie, het te werk stellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tegelijk heeft de gemeente te maken met een fors besparingsdoel van €155 duizend.”

Om deze doelen te bereiken heeft KplusV een organisatie- en bedrijfsplan opgesteld. In dit plan zijn het de bestuurders die richting geven, maar ook het management is direct betrokken bij de planvorming en medewerkers kunnen hun kennis en ervaring inbrengen. De zorgen van de medewerkers werden ook aangehoord en verwerkt. Volgens Klein is deze manier van werken de sleutel tot succes bij een uitbesteding: ook het personeel op de juiste manier betrekken bij alle ontwikkelingen in het proces. Want dat zorgt voor draagvlak bij het personeel, aldus de KplusV-adviseur. Klein vertelt over de werkwijze: “Het grootste gedeelte van de kennis komt vanuit de gemeente. Je kunt daarbij denken aan bedrijfsplannen, beheerplannen, de inventarisatie en de staat van het areaal en de budgetten. Maar Circulus-Berkel levert evengoed input: ook hier is beheer- en onderhoudskennis aanwezig en er moet goed worden gekeken hoe BBOOR daarbinnen past. Zij zijn vanaf het begin bij het proces betrokken, want zij zijn degenen die de taken gaan overnemen.”

KplusV plannen opgesteld voor gemeente Lochem

Regie Plus
Bij het opstellen van het bedrijfsmodel voor BBOOR is gebruik gemaakt van een groeimodel. Zowel de regiestructuur, arbeidsactivering als besparingen worden gefaseerd doorgevoerd. Gemeente Lochem had de wens om regiegemeente te worden; minder uitvoeren, meer regie geven. Hiervoor heeft KplusV drie varianten opgesteld: Regie Basis (alleen de uitvoering overdragen naar BBOOR), Regie Plus (uitvoering, beheer, projecten en investeringen mee naar BBOOR) en Regie Max (uitvoering, beheer én beleid mee naar BBOOR). De gemeente heeft uiteindelijk voor Regie Plus gekozen, met een gefaseerde invoering – in het begin van het traject werd gestart met Regie Basis. Toen Regie Basis succesvol was ingevoerd werd in fase 2 Regie Plus ingevoerd, en ook hier is KplusV momenteel bij betrokken.

Volgens Klein is uitbesteden van onderhoud echter niet altijd de beste optie. “Het hangt ook af van wat het gemeentebestuur belangrijk vindt. Sommige besturen geloven in een eigen dienst, sommige geloven in de markt. Ook hangt het ervan af hoe effectief de eigen buitendienst werkt en welke ervaringen een gemeente heeft met marktpartijen. En tot slot is verzelfstandigen meer een middel dan een doel. Het politieke doel moet centraal staan, mogelijk ook met doelstellingen zoals de Participatiewet. De vraag is welk middel in een specifieke gemeente en situatie het einddoel het beste dient.”

Nieuws