Gedwongen CEO exit kost grote bedrijven 112 miljard

29 april 2015 Consultancy.nl

De grootste bedrijven ter wereld kunnen $60 miljard per jaar aan extra waarde toevoegen door het gedwongen verloop van CEO’s terug te brengen, blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van Strategy&. Momenteel kosten weggewerkte CEO’s bedrijven gemiddeld $1,8 miljard aan verloren waarde, terwijl het tegelijkertijd het risico op verdere vermindering van aandeelhouder opbrengsten verhoogt.

In de afgelopen 15 jaar heeft Strategy& (het voormalige Booz & Company) onderzoek gedaan naar de fenomenen afzetting van en successie planning voor CEO’s in de 2.500 grootste bedrijven ter wereld. Het onderzoek richt zich op het identificeren van de hoeveelheid en aard, gedwongen of gepland, van veranderingen in chief executive posities, evenals van de economische impact die deze zaken hebben op het bedrijf een jaar voor en na de verandering.

Slecht nieuws
Het meest recente rapport toont opnieuw dat de gebeurtenissen voorafgaand aan afzettingen en de nasleep hiervan slecht nieuws zijn voor de aandeelhouders van een bedrijf. De verandering in leiderschap gaat gepaard met een overdracht, en overdrachten kosten tijd en hebben het risico slecht te verlopen. Om te laten zien welke effecten zo’n verandering heeft op een bedrijf, toont Strategy& met zijn onderzoek aan dat verandering aan de top over het algemeen met een prijs komt – in het jaar voorafgaand aan de verandering ligt het Total Shareholder Return (TSR) 2,3% lager dan het normale niveau, en dit neemt nog verder af tot 3,5% onder het niveau in het jaar na de leiderschapsverandering.

Median Total Shareholder Return in the Turnover Window

Hoewel het gemiddelde een daling in TSR laat zien zijn er grote verschillen tussen geplande en ongeplande overdrachten. Als de CEO wordt afgezet, dan valt de TSR tot 13% onder het normale niveau in het jaar voorafgaand aan de gebeurtenis. Het jaar daarna kent een 0,6% daling. Voor geplande opvolging geldt een gemiddelde TSR-daling van 0,5%, terwijl het jaar daarop de TSR gemiddeld 3,5% onder het gebruikelijke niveau ligt. Wanneer deze percentages in dollars worden uitgedrukt, blijkt hoe duur afzettingen zijn. Het wegwerken van CEO’s kost alle onderzochte bedrijven die dit proces ondergingen $112 miljard in een jaar tijd – ongeveer $1,8 miljard meer per bedrijf dan wanneer het verloop in leiderschap een geplande opvolging zou zijn.

Forced turnovers

Intern vs buitenstaanders
Een andere vondst van het onderzoek is dat het verloop van CEO’s gecorreleerd is met of zij intern promotie hebben gekregen of een externe acquisitie zijn. Hoog presterende bedrijven hebben de afgelopen tien jaar in 79% van de gevallen intern mensen laten promoveren, terwijl laagpresteerders dat in 70% van de opvolgingen deden. De consultants merken op dat CEO’s uit de eigen gelederen minder vaak worden gedwongen tot aftreden – met 25% voor intern gepromoveerden tegenover 36% voor buitenstanders. Ook genereerden in tien van de vijftien onderzochte jaren intern gepromoveerden een hogere TSR.

Het verloopratio verschilt ook aanzienlijk tussen hoog en laag presterende bedrijven. Hoog presterende CEO’s blijven voor een mediane ambtstermijn van 4,8 jaar bij een bedrijf, vergeleken met 6,3 jaar voor gemiddelde presteerders – maar dit is een veel lager verloop dan onder de CEO’s die het laagst presteren, waar de mediane ambtstermijn op 3,4 jaar ligt.

CEO Succession Reasons as a Percentage of Turnover Events

Minder dwangmatig
Het aantal gevallen van afgedwongen CEO-aftreden is de afgelopen jaren aan het teruglopen. In de afgelopen 15 jaar zag 2014 het laagste percentage weggewerkte CEO’s – 14% van de totale opvolgen dat jaar. In 2002 werd bijvoorbeeld nog bij 47% van de gevallen dwang gebruikt bij leiderschapsoverdracht. Nadere inspectie laat echter zien dat er variatie is in de cijfers. Zo hebben in de afgelopen 15 jaar de best presterende bedrijven in 79% van de gevallen te maken gehad met gepland verloop, vergeleken met 55% van de gevallen bij bedrijven die het minst presteerden. En hoewel dit een negatief effect heeft op de TSR van reeds slecht presterende bedrijven, heeft een gedwongen aftreden ook nog – vaak negatieve – effecten op de lange termijn.

CEO Turnover Rate by Succession Reason

Vicieuze cirkel
Het onderzoek benadrukt het aanwezige gevaar van een vicieuze cirkel voor bedrijven die te maken krijgen met gedwongen verandering van leiderschap. Zo hebben CEO’s die in dienst komen nadat hun voorganger is afgezet uitzicht op een gemiddeld kortere ambtstermijn dan zie die volgen op een gepland aftreden – 4,2 jaar ten opzichte van 5,6 jaar in het laatste geval – met als gevolg dat bedrijven met gedwongen leiderschapstransities zijn ingesteld op een hoger verloop. Voor laag presterende bedrijven – die vaker te maken hebben met gedwongen opvolging en vaker hun CEO’s van buiten de organisatie halen – kunnen de lange termijn effecten verlammend werken, met blijvende onzekerheid en constante veranderingen. De reeds afgenomen TSR neemt iedere keer dat er weer een afzetting plaatsvindt alleen maar verder af – het bedrijf bevindt zich in een vicieuze cirkel.

Company Distribution by Number of Turnovers and Quartile of Performance

De auteurs sluiten op positieve toon af: “Er is goed nieuws: als bedrijven de trend naar meer geplande CEO veranderingen doorzetten, tot het punt waarop zij het deel van gedwongen opvolgingen tot 10 procent verminderen, schatten wij dat ze gezamenlijk een extra $60 miljard aan waarde kunnen genereren (wanneer alle andere factoren hetzelfde blijven).”

Nieuws

Meer nieuws over