VKA ondertekent Charter Talent to the Top

17 april 2010 Verdonck, Klooster & Associates

Adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) heeft begin April het "Charter Talent to the Top" ondertekend. Wij vinden het van groot belang dat er meer vrouwen binnen onze organisatie in hoge functies opereren. Vrouwen zijn goede adviseurs en beschikken van nature over vaardigheden die daarbij van pas komen. Met 7% vrouwelijke adviseurs zijn we op dit moment geen representatieve afspiegeling van de maatschappij en van onze klanten. Met ondertekening van het Charter onderstrepen wij het belang van diversiteit en geven wij aan werk te willen blijven maken van doorstroming van vrouwen naar topfuncties.

Charter Talent to the Top

Het Charter Talent to the Top richt zich op het doorbreken van de beeldvorming over vrouwen in topfuncties binnen organisaties. Erkenning van alle talent is natuurlijk breder dan alleen het talent van vrouwen. Het gaat uiteindelijk om een evenwichtigere organisatiecultuur, waarin een ieder zijn/haar talenten kan ontplooien ongeacht achtergrond, cultuur, geaardheid, sexe of leeftijd. Dit Charter richt zich echter specifiek op behoud van vrouwelijk talent gezien de achterstand van Nederland ten opzichte van de internationale situatie op het gebied van arbeidsparticipatie van vrouwen in de hogere managementlagen, raden van bestuur en raden van commissarissen en/of toezicht.

Om tot meer diversiteit in de top van organisaties te komen, is een cultuurverandering nodig, een verandering die alleen op gang komt als de top van organisaties de `sense of urgency' hiervan onderkent. Een integraal plan van aanpak, waarin ook de huidige cultuur op de werkvloer wordt geadresseerd, is essentieel om deze beoogde omslag teweeg te brengen. Daarom is in 2007 Talent to the Top opgericht. Het Carter Talent to the Top is een code op basis waarvan werkgevers zich vastleggen op meetbare doelstellingen voor het aantal vrouwen in de Raad van Bestuur en de lagen daaronder. Het Charter gaat uit van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en vrouwen. Om al het beschikbare talent daadwerkelijk te gaan benutten, moeten we komen tot heldere doelstellingen en de bereidheid te rapporteren over de resultaten.

Ondertekening van het Charter is vrijwillig. Degenen die het Charter ondertekenen, zeggen toe om de komende jaren concrete maatregelen te nemen (of binnen hun organisatie het huidige diversiteitsbeleid te continueren) om meer vrouwelijk talent aan boord te krijgen, te behouden en te benoemen.

Nieuws