Local: Woningcorporaties moeite met groene ambities

12 oktober 2011 Consultancy.nl

Woningcorporaties hebben veel moeite met het realiseren van hun duurzaamheidsambities. De belangrijkste barrières van corporaties bevinden zich op het gebied van kennis, ervaring en beperkte financiële mogelijkheden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Barrières bij de verduurzaming van bestaand corporatievastgoed’. Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van o.a. Paul Kengen van adviesbureau Local.

Doelstelling: 20% energiebesparing in 2018
In het Convenant Energiebesparing corporatiesector (2008) is afgesproken dat woningcorporaties voor 2018 20% energiebesparing zullen realiseren in de bestaande voorraad. Op het eerste gezicht een eenvoudige afspraak. Maar is het voor woningcorporaties wel zo makkelijk om dit te realiseren?

Uit het onderzoek ‘Barrières bij de verduurzaming van bestaand corporatievastgoed’ is gebleken dat woningcorporaties veelal moeite hebben met het uitvoeren van de verduurzamingsopgave t.g.v. beperkte interne kennis en ervaring en de lange terugverdientijd van investeringen in verduurzaming. Het onderzoek concludeert tevens dat de bewustwording van stijgende energielasten en daarmee samenhangende woonlasten enorm gegroeid is sinds het convenant. Echter, het vertalen van de doelstellingen uit het convenant, laat nog te wensen over.

Onvoldoende kennis
Corporaties ervaren vooral problemen met kennis. Kennis wordt als een onmisbaar element gezien bij het realiseren van de verduurzaming. Door niet voldoende kennis in huis te hebben, of te halen, ontstaan er tegenvallers en teleurstellingen. Zowel aan de technische als de financiële kant.

Het kennisniveau binnen de corporatie valt te verhogen door meer contact te hebben met collega-corporaties. Door de opgedane ervaringen te delen, succesfactoren in projecten te overleggen en op de hoogte te blijven van innovaties kunnen veel corporaties meer doen, in minder tijd en met minder geld. Ook het delen van ervaringen over adviseurs kan helpen. Veel tegenvallende resultaten worden juist veroorzaakt door het betrekken van de verkeerde consultants die het ontbreekt aan de juiste kennis voor de voorliggende problemen.

Beperkte financiële mogelijkheden
Juist in de huidige markt is de financiële kant is een struikelblok. Veel corporaties achten hun financiële mogelijkheden beperkt. De beperkingen komen enerzijds door beperkte mogelijkheden bij de geborgde financiering, anderzijds door de beperkte verdienmogelijkheden. Oorzaken voor verslechterde financiële posities zijn gemakkelijk te vinden in tegenvallende verkoopcijfers en maatregelen vanuit de politiek. Hoewel de terugverdienmogelijkheden door het aangepaste woningwaarderingsstelsel zijn uitgebreid, worden investeringen in verduurzaming bij corporatiewoningen nog steeds gepercipieerd als geld dat men niet terugziet.

Aanbevelingen
Het is dus zaak voor woningcorporaties om slim met deze problemen om te gaan. De oplossingen of oplossingsrichtingen voor de geschetste problemen zijn er wel al. Allereerst het opstellen van doelstellingen; waarom lukt het diverse corporaties wel, en andere niet? Ervaring leert dat diverse instrumenten kunnen helpen met het concretiseren van doelstellingen. Al met al staan corporaties voor een grote uitdaging om de gewenste ambities te realiseren. Voor corporaties die bovenstaande problemen herkennen wordt het tijd om meer (regionaal) samen te werken en de weg te vragen.

Over Local
Local is een niche adviesbureau gespecialiseerd in de (her)ontwikkeling van duurzaam vastgoed. Het adviesbureau is ontstaan door een fusie van de bedrijven Draard Greensprint, EnerQuest en Extravert CSC. Phlip Boswinkel, Paul Kengen en Arnout van Kessel zijn partners van Local.

Een bijdrage van Paul Kengen, adviseur bij Local.

Nieuws