KPMG: Overheid is sceptisch over cloud computing

17 februari 2012 Consultancy.nl

Veel overheden zien de veiligheid en de bescherming van privégegevens van de burger nog altijd als de grootste obstakels om over te stappen op cloud computing. Wereldwijd beschouwt bijna de helft van de publieke organisaties veiligheid als de belangrijkste uitdaging van de cloud. Van de in omvang grootste overheden beschouwt zelfs bijna 60% veiligheid en privacy als de belangrijkste obstakels.

Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim vierhonderd bestuurders bij de overheid naar de vraag hoe zij omgaan met cloud computing. Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat overheden overwegend kiezen voor private cloud toepassingen. Ruim 30% van de organisaties geeft aan gebruik te maken van de private cloud of dat in de toekomst te zullen doen.

Cloud computing
Iets meer dan 22% heeft een voorkeur voor de publieke cloud en één op de vier publieke lichamen kiest voor de hybride vorm, een combinatie van publiek en privaat. Slechts 8% geeft aan geen plannen te hebben om cloud computing te omarmen.

“Overheden hebben van oudsher een grotere aversie tegen risico’s dan private organisaties”, zegt John Hermans, partner bij KPMG IT Advisory. Hermans: “Daar komt bij dat overheden in het algemeen over de meeste gevoelige gegevens beschikken. Daarbij gaat het niet alleen om de persoonlijke informatie van burgers, maar ook om gegevens die de nationale veiligheid betreffen in ministeries zoals Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken. Dus het feit dat deze bestuurders zich grotere zorgen maken over de veiligheid, is begrijpelijk.

Certificering van clouddiensten
Informatie die door de overheid wordt beheerd is niet alleen gevoelig, de overheid is vaak ook het doelwit van hackers. Het is dan ook niet vreemd dat bijna 80% van de bestuurders binnen de overheid aangeeft dat zij het vertrouwen zou toenemen als de clouddiensten gecertificeerd zouden worden door een overheidslichaam.”

Ondanks twijfels over veiligheid en privacy blijken overheden wereldwijd bereid meer geld te investeren in cloud computing. Bijna 20% van de onderzochte organisaties verwacht dit jaar 11 tot 20% van het totale IT-budget uit te geven aan de cloud. Iets meer dan 10% verwacht dat deze uitgaven meer dan 20% zullen zijn.

SaaS populairder dan PaaS
Voor 2011 waren de verwachtingen ten aanzien van de uitgaven aan de cloud veel minder rooskleurig. Vorig jaar ging 8% ervan uit dat de uitgaven aan de cloud tussen de 11 en 20% zouden zijn en 4% dat de uitgaven meer dan 20% zouden bedragen. Bijna 40% van de organisaties verwacht te investeren in SaaS, software die als een online dienst wordt aangeboden, 28% verwacht te kiezen voor Platform as a Service (PaaS), zoals Amazon en CloudWatch, en 26% voor IaaS. Eén op de drie organisaties in de publieke sector gaat ervan uit dat de zij de clouddiensten ook beschikbaar zullen stellen aan de burgers, ruim 25% geeft aan dat dit niet het geval zal zijn.

Besparing van kosten
De onderzochte publieke organisaties verwachten met het gebruik van de cloud met name kosten te kunnen besparen. Bijna 30% van de publieke organisaties verwacht tot 10% aan kosten te kunnen reduceren, 21% gaat uit van 11 tot 25% aan kostenbesparing en ruim 10% verwacht een kostenreductie van meer dan 25%.

“Overheden vinden in het algemeen ook dat de investeringen in de cloud pas van de grond zullen komen als daarmee ook daadwerkelijk kosten bespaard kunnen worden”, zegt Hermans. Hermans: “Bijna 75% van de onderzochte ambtenaren geeft aan dat kostenreductie noodzakelijk is om de stap naar de cloud te maken. Overigens worden de kostenbesparingen binnen de overheid negatief beïnvloed worden door het gebrek aan standaardisatie van IT binnen de overheid. Hierdoor blijft de cloud relatief duur en zijn veel bestuurders er ook nog niet van overtuigd dat dit soort kostenreductie duurzaam is.”

Nieuws