Ecorys ondersteunt overheid met fileprobleem

28 december 2011 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, heeft deze kabinetsperiode ruim €1 miljard beschikbaar gemaakt om de files te verminderen. Zo komt er maar liefst 800 km aan extra rijstroken beschikbaar (een verdubbeling ten opzichte van de periode 2006-2010) en wordt de capaciteit van het spoor ook flink uitgebreid. Daarnaast heeft de minister het programma Beter Benutten opgericht met als doel om op een innovatieve wijze het gebruik van bestaande netwerken te verbeteren. Ecorys heeft het ministerie ondersteund bij de formulering van het Programma Beter Benutten. Daarnaast blijft het adviesbureau betrokken bij de uitvoering van de eerste fase van het programma.

Programma Beter Benutten
Doel van het programma is het verminderen van de files met circa 20 procent op trajecten met de grootste spitsproblematiek. Daartoe zijn door 8 regio’s maatregelpakketten opgesteld. Deze regio’s zijn: Amsterdam, Arnhem-Nijmegen, Brabant, Haaglanden, Maastricht, Rotterdam, Twente en Utrecht. De maatregelpakketten zijn gericht op het beter benutten van de infrastructuur en bevatten vraagmaatregelen (o.a. spitsmijden, mobiliteitsmanagement), dynamisch verkeersmanagement en kleine aanbodmaatregelen, zoals spitsstroken, verbreden of verlengen van uitvoegstroken en P+R-terreinen. Ook is er aandacht voor fiets- en OV-maatregelen. Het Rijk neemt 60 procent van de kosten voor zijn rekening. Het overige deel wordt betaald door de regio’s.

Ecorys toetst kosten en effecten aangeleverd door regio’s
De regio’s hebben een inschatting gemaakt van de kosten en effecten van de maatregelen en met name gekeken naar de verwachte besparing van voertuigverliesuren. Op verzoek van het ministerie van I&M heeft Ecorys de informatie over kosteneffectiviteit getoetst die door de regio’s is aangeleverd. Deze toetsing heeft plaatsgevonden in twee ronden. In de eerste ronde hebben de regio’s concept maatregelpakketten aangeleverd met informatie over kosten en effecten. Op basis van deze informatie heeft Ecorys een aantal eerste bevindingen geformuleerd en deze met de betreffende regio besproken. Dit heeft geleid tot een verdere aanscherping en verduidelijking van de regionale maatregelpakketten. In de tweede ronde is de eigenlijke toets uitgevoerd, waarbij op verzoek van het ministerie van I&M de nadruk is gelegd op het benoemen van de niet-kosteneffectieve maatregelen.

De drie fases van het programma Beter Benutten
1. Totstandkoming: In de komende maanden gaat het projecteteam in de verschillende regio’s gezamenlijk aan de slag om de knelpunten in kaart te brengen en een (kosten)effectief maatregelenpakket op te stellen. In de laatste maanden van 2011 worden met de verschillende gebieden deals gesloten over de inhoud van de gebiedspakketten Beter Benutten.

2. Uitvoering: In de periode 2012-2014 worden maatregelenpakketten uitgevoerd door de verantwoordelijke partijen.

3. Evaluatie: Nog tijdens de uitvoering van de maatregelenpakketten worden de verschillende projecten geëvalueerd