Ecorys: Economisch herstel voor Rotterdamse economie

14 februari 2012 Consultancy.nl

De economie van de Regio Rijnmond is in 2010 met 1,7% gegroeid, waar ze in 2009 nog met 3,2% was gekrompen. Naast dit algemene groeicijfer zijn er ook positieve ontwikkelingen te zien op een aantal specifieke economische indicatoren, zoals het aantal hoogopgeleiden in de stad Rotterdam en de werkgelegenheid in de stadsregio. Dat blijkt uit de ‘Economische Verkenning Rotterdam 2012’ die door economisch adviesbureau Ecorys is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam.

In het rapport ‘Economische Verkenning Rotterdam 2012’ (EVR) geven de Ecorys adviseurs inzicht in de belangrijkste kerngegevens van de Rotterdamse economie. In de studie komen onder andere zaken als bedrijvigheid, de haven, innovatie, arbeidsmarkt, kennis, winkelaanbod, woonklimaat, verkeer, milieu en stedelijk groen aan bod.

Bekijk het rapport van de gemeente Rotterdam. 

Eerste tekenen van economisch herstel
De EVR 2012 toont tekenen van economisch herstel. Zo is de economie van de stadsregio Rotterdam in 2010 gegroeid met 1,7%, terwijl in 2009 nog sprake was van een krimp van 3,2%. Het bruto regionaal product kwam in 2009 uit op 40 miljard euro, dat is 53% meer dan 1998. Ook de gemiddelde arbeidsproductiviteit in Rijnmond is sinds 1998 met 35% sterk gestegen en komt in 2009 uit op 85.000 euro per werknemer per arbeidsjaar. De zakelijke dienstverlening levert met 22% de grootste bijdrage aan de totale toegevoegde waarde in Rijnmond, de industrie volgt met circa 20%.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid nam in Rotterdam met een half procent af tot circa 321.300 arbeidsplaatsen begin 2011. De werkgelegenheid in de overige stadsregio Rotterdam steeg daarentegen tot circa 215.000 arbeidsplaatsen begin 2011. Zorg, onderwijs, detailhandel en horeca waren de sectoren die in 2010 een reële groei van de werkgelegenheid lieten zien. De zakelijke diensten toonden de grootste krimp.

Bedrijfsvestigingen
Het aantal bedrijfsvestigingen in Rotterdam is over 2010 met ongeveer 750 afgenomen. In Overig Rijnmond is het aantal vestigingen over 2010 met 400 gestegen. De metropoolregio Rotterdam – Den Haag kent begin 2011 1 miljoen arbeidsplaatsen en 118.000 vestigingen. De sectoren zakelijke dienstverlening, zorg en detailhandel hebben de meeste arbeidsplaatsen. Samenwerking met de andere Randstadsteden en de gezamenlijke positionering is nodig om te kunnen blijven concurreren met andere grote metropoolregio’s.

Arbeidsparticipatie
Ondanks een lichte daling tussen 2008 en 2010 is sinds 2000 de participatiegraad in Rotterdam toegenomen. Dit is te danken aan de stijgende participatie van vrouwen. De participatie van mannen toont in die periode geen stijging. In 2010 bedroeg de werkloosheid in Rotterdam 8,8%, in Groot Rijnmond 6,8% en landelijk 5,4%. Ook hier toont de regio een beduidend positiever beeld dan de stad.

Kennis en innovatie

Het opleidingsniveau van de Rotterdamse beroepsbevolking is tussen 1998 – 2010 toegenomen, vooral door een stijging van het aantal hoger opgeleiden. Het aandeel hoger opgeleiden in de totale Rotterdamse beroepsbevolking is sinds 1998 gegroeid van 27% tot 38% (104.000 personen) in 2010. Ook is het aantal arbeidsplaatsen bij wetenschappelijke bedrijven en instellingen in Rotterdam tussen 2000 – 2011 sterk toegenomen met meer dan 4.300 arbeidsplaatsen tot circa 17.000 arbeidsplaatsen in 2011. Zuid-Holland is een subtopper op het terrein van buitenlandse investeringen.Vooral de marktpotentie (afzetmarkt) gevolgd door het opleidingsniveau en de aanwezigheid van kennisinstellingen bepalen de investeringen van buitenlandse bedrijven.

De haven
Ook in 2011 is Rotterdamse haven de grootste van Europa. Het afgelopen jaar werd ruim 433 miljoen ton overgeslagen in de Rotterdamse haven. De overslag in de Rotterdamse haven is met 1% gegroeid ten opzichte van 2010. Dit is vooral te danken aan de overslag in de eerste kwartalen van 2011. De containeroverslag, kolenoverslag en agribulk waren de grootste groeiers met respectievelijk een groei van bijna 10%, 11,5% en 17,5% ten opzichte van 2010.

Nieuws

Meer nieuws over