Ecorys creert kosten batenanalyse Haven Amsterdam

12 december 2010 Ecorys

Duurzame inrichting biedt Amsterdamse haven kans op groei

Dit blijkt uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) door adviesbureau Ecorys, ondersteund door de bureaus CE Delft en BECO.

Ecorys en haar partners hebben de effecten van diverse bestaande havenactiviteiten op financiën, milieu en werkgelegenheid onderzocht en vergeleken met twee alternatieven; één met o.a. bio-energie, containers, industrie en distributie, en één met het accent nog meer op duurzame activiteiten, zoals duurzame energie (biomassa en waterstof), ketensluiting en het vrijhouden van terreinen als strategische voorraad en tijdelijke natuur. In beide alternatieven blijken de maatschappelijke baten op te wegen tegen de kosten. De positieve effecten van de duurzame scenario’s op het milieu en de leefomgeving dragen hier in belangrijke mate toe bij met name via de kansen die de Amsterdamse haven heeft op het gebied van alternatieve energiestromen (bio-energie en waterstof).

De studie laat zien dat uit oogpunt van maatschappelijke kosten en baten, de Amsterdamse haven milieuvriendelijker kan worden gemaakt door ruimte in Westpoort-west beschikbaar te maken voor duurzame activiteiten en het benutten van terreinvoorraad voor natuurontwikkeling. In de Havenvisie van Amsterdam wordt de ruimte voor de overslag van fossiele brandstoffen beperkt en worden meer terreinen voor alternatieve energiestromen als bio-energie en voor tijdelijke natuurontwikkeling beschikbaar gemaakt.

Het is nog te vroeg voor definitieve conclusies, maar als de markt klaar is voor alternatieve energiestromen heeft de Amsterdamse haven goede kansen deze maatschappelijk en financieel rendabel te exploiteren. Ecorys heeft daarom de opdrachtgevers geadviseerd de kansen voor bio-energie en waterstof verder te onderzoeken, door hierover gezamenlijk meer kennis te ontwikkelen en marktverkenningen te doen.

Over de studie

Ecorys heeft de studie in samenwerking met de bureaus CE Delft en BECO uitgevoerd in opdracht van Haven Amsterdam, de Milieufederatie Noord-Holland, het Milieucentrum Amsterdam en het Kontakt Milieubeheer Zaanstreek. Genoemde partijen, mede op initiatief en met inbreng van de Stichting Noordzeekanaalgebied Sterk, Schoon en Slim, wilden in kaart brengen hoe de haven met behoud van het gewenste economische rendement, zo duurzaam mogelijk kan worden ingericht. De hoogleraren H. Verbruggen van de VU en P. Tordoir van de UvA hebben de studie begeleid.

Deze verkennende studie laat tevens zien dat de methodiek van de MKBA goed geschikt is om strategische keuzes voor een duurzaam vestigingsbeleid te vergelijken. De methodiek levert een belangrijke bijdrage aan het objectiveren van visies over het duurzaam exploiteren van havens.

De uitkomsten van de MKBA zijn gepresenteerd op het 3e internationale seminar Ports & Environment op 2 december 2010 in Amsterdam. Download hier de presentatie Sustainable Port Development.

Nieuws