Deloitte pleit voor inzichtelijkere loonstrook

24 februari 2011 Deloitte

Uit een onderzoek dat Deloitte onder een groot aantal werkgevers heeft gehouden, blijkt dat werkgevers duidelijk voordelen zien in het voornemen van de regering om tot een inzichtelijker loonstrookje te komen. Ruim 80% van de ondervraagde werkgevers geeft aan hier positief tegenover te staan. De regering beoogt komend jaar tot een vereenvoudiging van het loonbegrip te komen voor de diverse loonheffingen. Daarna volgt de tweede vereenvoudigingsstap, de invoering van de zogenoemde loonsomheffing. Ook hiervoor bestaat onder de werkgevers een zelfde groot draagvlak, al weten zij nog niet precies hoe dat zal worden vormgegeven.

Hoewel de werkgevers duidelijke vereenvoudigingen zien, plaatsen ze echter ook een belangrijke kanttekening. Doordat de loonadministratie vergaand geautomatiseerd is en daarmee redelijk soepel verloopt, zijn de effectieve voordelen van de operatie naar verwachting beperkt. Dit zal overigens vooral voor grotere werkgevers gelden en in mindere mate voor kleine werkgevers.

Deloitte heeft tevens onderzocht hoe de werkgevers de dit jaar ingevoerde werkkostenregeling ervaren. Dat beeld is nogal desastreus. Circa 65% van de ondervraagde werkgevers is van oordeel dat de regeling geen administratieve lastenverlichting oplevert. Lastenverlichting was echter wel de primaire doelstelling van de nieuwe regeling. Tot slot is interessant te zien hoe men aankijkt tegen een volledige afschaffing van de regeling van onbelaste kostenvergoedingen onder gelijktijdige verlaging van het tarief voor de loon- en inkomstenbelasting. Ruim 50% van de ondervraagde werkgevers zou dit een goede maatregel vinden. Dat hiermee een enorme lastenverlichting kan worden bereikt, is duidelijk.

Over het onderzoek

Deloitte heeft 240 werkgevers met meer dan 100 werknemers gevraagd naar de verwachtingen die zij hebben over het invoeren van de loonsomheffing en vereenvoudiging van het loonbegrip. De loonsomheffing moet de loonbelasting en premieheffing veranderen van een individuele heffing ten laste van werknemers naar een heffing naar werkgevers; de heffing vindt bovendien plaats over de loonsom van de werkgever. Met individuele omstandigheden waarin de werknemer verkeert, wordt geen rekening meer gehouden.

Nieuws