Conclusion Energy Consultants faciliteert energiedebat

05 juli 2011 Consultancy.nl

Tjeerd Hobma, directeur van Conclusion Energy Consultants, heeft op donderdagavond 23 juni een debat gefaciliteerd over de transitie van een op fossiele brandstoffen drijvende economie naar één die gebaseerd is op een duurzame energiehuishouding. De voornaamste uitkomst is dat de elektrische auto een cruciale rol speelt bij de transitie.

Vorige week maakte sustainability adviesbureau Ecofys bekend dat de Nederlandse overheid hernieuwbare energie onvoldoende stimuleert.

In het kader van de opening van het grootste oplaadstation voor elektrische auto's van Europa bij Prestige GreenCab in Nieuwegein debatteerden zes visionairs, Ruud Koornstra (duurzame ondernemer), Ad van Wijk (duurzame ondernemer), Auke Hoekstra (programmadirecteur Urgenda duurzame mobiliteit), Crijn Bouman (oprichter Epyon Power - leverancier snellaadpalen), John Hodemaekers (hoofd innovatie Netbeheerder Stedin) en George Jansen (ceo Prestige GreenCab - proeftuin elektrische mobiliteit) over duurzame energie. Een overzicht van de belangrijkste uitkomsten:

Transitie noodzakelijk
Tot een debat kwam het niet want de heren waren het snel met elkaar eens dat op de huidige voet doorgaan en vanuit het verleden extrapoleren naar de toekomst geen optie is. Er is een omslag in denken noodzakelijk en zolang Shell en Gasunie de dienst blijven uitmaken in innovatiecommissies zijn er op dat vlak geen wonderen te verwachten.

Overheid als stimulator
De overheid heeft een grote rol als stimulator. Zo investeert de regering van Estland in een landelijk dekkend netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto's. 'Binnen enkele jaren is Estland de grote voorloper op dit terrein', aldus Crijn Bouman van Epyon Power. Maar het bedrijfsleven is de echte aanjager om grootschalig elektrisch vervoer te realiseren. Daar zijn alle panelleden het over eens. De echte kennis over elektrisch rijden zit dan ook bij het bedrijfsleven en niet bij de overheid of de wetenschap.

Elektrische auto als mini-energiecentrale
De elektrische auto speelt een cruciale rol in de energietransitie. 'In de toekomst zijn huizen zelfvoorzienend qua elektriciteit. De opgewekte wind- en zonne-energie wordt opgeslagen in de batterij van de auto. Als er niet gereden hoeft te worden kan deze energie worden teruggeleverd voor eigen gebruik. En is dat een illusie? Welnee, want zo doe ik het thuis al jaren', vertelt Ruud Koornstra. 'Aangezien uit onderzoek blijkt dat er van de zes miljoen auto's in Nederland dagelijks 93% niet wordt gebruikt, zijn accu's van elektrische auto's een belangrijke opslagbron van de lokaal opgewekte wind- en zonne-energie', vult George Jansen aan.

Netwerk bouwen
Om de komst van elektrische auto's te stimuleren zou de overheid net als Estland moeten investeren in een landelijk dekkend netwerk van snelladers. Ad van Wijk vertelt: 'Met de komst van de televisie heeft de overheid immers ook een netwerk van zendmasten aangelegd, waardoor de televisie waarde kreeg en kon doorbreken.'

Snelladers als back-up
Het netwerk van snelladers is over het algemeen bedoeld om bij te laden. Gemiddeld rijden auto's niet meer dan 50 kilometer per dag. Met een thuis opgeladen accu kan dat makkelijk worden gereden. De snelladers hebben daarom slechts een functie om in onverwachte gevallen kort bij te laden. Uit Japans onderzoek is gebleken dat het kunnen beschikken over een snellader in de buurt al voldoende is om de angst weg te nemen dat men onderweg met een lege accu komt te staan. Uit het onderzoek bleek dat de betreffende snelladers in de praktijk niet of nauwelijks werden gebruikt.

Nieuws

Meer nieuws over