Capgemini: Gemeenten zetten mes in dienstverlening

12 november 2010 Capgemini Consulting

Benchmark Beloning & Formatie laat zien dat gemeenten worstelen met hoge ambitieniveau van de politiek en de noodzaak tot bezuinigingen

Bijna 80 procent van de gemeenten tot 75.000 inwoners gaat het ambitieniveau van de eigen dienstverlening aan burgers en bedrijven naar beneden toe bijstellen. Daarnaast zullen deze gemeenten het aantal formatieplaatsen inkrimpen, met name waar het gaat om management- en staffuncties. Dit blijkt uit de Benchmark Beloning & Formatie van Capgemini Consulting, waaraan in de afgelopen maanden 25 gemeenten hebben deelgenomen.

Bijna de helft van de deelnemende gemeenten wil zeker bezuinigingen doorvoeren op het aantal management- en staffuncties zoals P&O en algemene bestuursondersteuning. Ook de dienstverlening aan burgers en bedrijven wordt kritisch tegen het licht gehouden. De keuzes die gemeenten hierin maken verschillen onderling evenwel sterk. Ruim een derde van de onderzochte gemeenten wil snijden in zaken als sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en de interne ICT functie. Op andere terreinen verwachten gemeenten dat ze hun eerder uitgesproken ambities met betrekking tot de kwaliteit van hun dienstverlening gestand kunnen doen.

In de benchmark vergelijkt Capgemini Consulting gemeenten op hun beloningsbeleid, functiebeloningen en op de kosten van de loonsom. Uniek in deze vergelijking op beloning en formatie is dat rekening wordt gehouden met de verschillen in ambitieniveau van de in de vergelijking opgenomen gemeenten en met de mate waarin gemeenten bepaalde processen hebben uitbesteed. Dit naar aanleiding van de uitdaging waar veel gemeenten momenteel voor staan, zoals het noodgedwongen verlagen van de (loon)kosten in combinatie met een door de politiek afgedwongen ambitieniveau.

Uit het onderzoek van Capgemini Consulting blijkt dat het variabele ambitieniveau en de formatie en de beloningshoogte (tezamen de loonsom) nauw met elkaar verbonden zijn. Bij het aanpassen van één van de variabelen moet dus zeker ook gekeken worden wat de invloed hiervan is op de andere variabelen. Een gemeente die hoge eisen stelt aan bepaalde diensten en processen kan immers een hogere formatie op zich rechtvaardigen. Door processen echter efficiënter in te richten kan de formatie toch gereduceerd worden zonder daarbij het ambitieniveau te verlagen.

Nieuws

Meer nieuws over