Nederlandse bedrijven zien kansen schone technologie

18 november 2009 Capgemini

Meer dan de helft van Europese bedrijven (56%) heeft in de afgelopen drie jaar ten minste vijf transformatieprogramma's in gang gezet. Een belangrijk deel van die transformaties wordt gedreven door de kansen die bedrijven zien op het gebied van duurzaamheid. Van alle ondernemingen in Europa, verwachten Nederlandse bedrijven het meest van schone technologie en van een groene manier van zakendoen.

Dit blijkt uit Trends in Business Transformation 2009, een onderzoek van Capgemini Consulting onder 302 topmanagers van bedrijven uit Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het gaat om bedrijven van 10.000 medewerkers en meer. Het rapport vermeldt dat de betreffende bedrijven gemiddeld eens in de zes maanden een transformatieproject lanceren. Verder blijkt dat voor het merendeel van de ondervraagden (82%) deze projecten essentieel zijn om het bedrijf op een succesvolle manier te kunnen besturen. Slechts minder dan de helft van de ondervraagden (47%) vindt echter dat hun bedrijf hierin uitblinkt, omdat de aard van transformatieprojecten zich steeds verder ontwikkelt.

Het rapport is gebaseerd op de bevindingen van een "Trends in Business Transformation"-onderzoek dat in 2006 werd uitgevoerd in samenwerking met de Economist Intelligence Unit*. Uit een vergelijking tussen de twee rapporten blijkt dat, ondanks het huidige economische klimaat, het aantal transformatieprojecten dat wordt uitgevoerd relatief stabiel is.

Nederland zet in op groen
In Nederland werden 80 interviews gehouden. Daarbij valt op dat in Nederland het percentage transformaties gebaseerd op fusies, overnames of het afstoten van bedrijfsonderdelen lager ligt dan elders in Europa: 43% ten opzichte van een Europees gemiddelde van 57%. In Frankrijk is zelfs 76% van alle transformaties gebaseerd op de bovengenoemde bedrijfstransacties. Het meest opmerkelijke onderzoeksresultaat voor Nederland ligt evenwel in de hoge verwachtingen die topmanagers hebben van duurzaamheid. "Maar liefst 82% van de ondervraagde topmanagers verwacht dat de ontwikkeling van schone technologie en groen zakendoen de meeste impact zal hebben op hun bedrijfsvoering", aldus Ton de Jong, General Manager van Capgemini Consulting in Nederland.

Volgens De Jong ligt dit percentage aanzienlijk hoger dan elders in Europa. "Nederland is meer dan andere landen rijp voor een omslag naar een duurzame economie. Daar liggen ook kansen voor Nederlandse bedrijven. Bijvoorbeeld om internationaal een concurrentievoordeel te behalen met innovatieve bedrijfsmodellen gebaseerd op schone technologie of een groene filosofie."

Het veranderende karakter van bedrijfstransformatie Het onderzoek toont aan dat bij ongeveer de helft van alle ondervraagde leidinggevenden het aantal uitgevoerde transformatieprojecten stabiel is. Desondanks geeft 68% aan dat de aard van deze bedrijfsveranderingen als reactie op de moeilijke markt-omstandigheden is veranderd. Vooral drie vormen van transformatie zijn in de afgelopen drie jaar in populariteit gestegen. Dit komt omdat bedrijven ingrijpende structurele veranderingen doorvoeren om zo over de hele linie kosten te kunnen besparen. Het gaat om:

1. Programma's om een organisatie te herstructureren.
Dit type programma, dat erop gericht is om de efficiëntie binnen de organisatie te vergroten en de kosten te verlagen, is in de afgelopen drie jaar door 62% van de ondervraagde bedrijven doorgevoerd.

2. Crossfunctionele verbeteringen.
Meer dan de helft (56%) van de ondervraagden heeft verbeteringen doorgevoerd om de prestaties in de hele organisatie te verbeteren en de efficiëntie van teams en afdelingen te vergroten.

3. Waardeketenoptimalisatie.
51% van de ondervraagden heeft de waardeketen geoptimaliseerd met als doel de efficiëntie in de hele operationele keten en voor alle belanghebbenden te vergroten.

Verbeteringen in bedrijfstransformatie
De meerderheid van de ondervraagde leidinggevenden vindt dat hun bedrijf het goed doet in de voorbereidende fase van de bedrijfstransformatie. Dit geldt vooral voor de volgende drie gebieden: het vaststellen van de bedrijfsbehoeften (79%), het vormen en besturen van projectteams (81%) en het bepalen van doelstellingen (84%). Op andere gebieden werden er ook zwakke punten duidelijk, zoals het halen van deadlines (genoemd door 45% van de ondervraagden). Als zwakke punten op het meer menselijke vlak van bedrijfsformatie werden genoemd: het vermogen om werknemers veranderings-programma's te laten begrijpen en accepteren (46%), en het overbrengen van de doelstellingen van transformatieprojecten (43%). Hoewel het onderzoek aangeeft dat bedrijven hun bedrijfstransformatie verbeteren, geeft meer de helft van de bedrijven aan dat er op dit vlak nog veel verbeterd kan worden.

De invloed van andere wereldwijde veranderingen op het bedrijfsleven Het onderzoek besteedt speciale aandacht aan de grote veranderingen waarvan ondernemingen verwachten dat ze er de komende jaren mee te maken zullen krijgen. 65% van de ondervraagde leidinggevenden gaf aan dat vooral duurzaamheid (één van zeven vastgestelde gebieden) een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Ondanks de sterke invloed van nieuwe wet- en regelgeving (genoemd door 44% van de ondervraagden), ziet de meerderheid van de leidinggevenden (69%) groene initiatieven als een kans en niet als een beperking. Ontwikkelingen op dit gebied worden gezien als positief voor de groei in nieuwe markten.

De invloed van de verschuiving in wereldmarkten werd door 64% van de ondervraagden gezien als een enorme drijfveer voor verandering. De manier waarop Europese managers aankijken tegen opkomende markten is aan het veranderen nu deze landen een steeds actievere rol in de wereldeconomie beginnen te spelen. 40% van de ondervraagden ziet deze markten nu zelfs als een drijvende kracht achter innovaties omdat ze langzaam maar zeker veranderen in een kenniseconomie. Het onderzoek gaat ook in op de concurrentie van de opkomende markten en de ontsluiting van omvangrijke consumenten-markten in Brazilië, India en Rusland.

Nieuws