Accenture: Innovatie belangrijker dan kosten

30 november 2009 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

Innovatie is een topprioriteit voor veel bedrijven die in het kielzog van de economische recessie willen groeien, maar tekortkomingen in het management van deze innovaties belemmeren het succes. Dit is een belangrijk resultaat van recent onderzoek van adviesbureau Accenture.

In drie deelonderzoeken, die Accenture in het eerste half jaar van 2009 onder 630 managers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk uitvoerde, gaf de helft (48 procent) van de managers aan dat de innovatiebudgetten de afgelopen zes maanden zijn verhoogd. Bij een derde (33 procent) zijn deze budgetten gelijk gebleven. Verder meldden negen van de tien managers (89 procent) dat innovatie, met het oog op toekomstige groei, even belangrijk of zelfs belangrijker is dan kostenbesparing. Toch is de meerderheid van de managers niet tevreden over de innovaties van hun bedrijf en loopt de helft van de innovatieprojecten achter op schema.

De onderzoekers van Accenture signaleerden tevens een aantal belangrijke tekortkomingen in de wijze waarop innovatie in bedrijven wordt beheerd:
· Onvermogen om van fouten te leren
· Brede aversie tegen risico's
· Behoefte aan meer samenwerking
· Te veel nadruk op het realiseren van marginale verbeteringen

Wouter Koetzier, Managing Director Innovatie Consulting bij Accenture Nederland: "Innovatie is een sleutelwoord in bedrijven die willen groeien. Maar innovaties leveren lang niet altijd het verwachte succes. Problemen van operationele en communicatieve aard zorgen voor onduidelijke wederzijdse verwachtingen. Dit leidt vaak tot mislukte projecten waarna volgend risico liever wordt vermeden en innovatie naar de achtergrond verdwijnt. Innovatie betreft echter niet alleen het doen van investeringen, maar dient als ieder ander kritisch businessproces nauwlettend beheerst te worden."

Voor tweederde (66 procent) van de onderzochte bedrijven zijn de financiële resultaten op de korte termijn belangrijker dan het lange termijn groeipotentieel. Zo'n driekwart van de Amerikaanse respondenten geven aan dat hun bedrijven marginale verbeteringen nastreven, zoals lijnuitbreidingen (73 procent) en bovendien niet leerden van fouten (74 procent). De belangrijkste oorzaken voor het mislukken van nieuwe producten en diensten is het onvermogen om in te spelen op klantbehoeften (57 procent), te laat op de markt verschijnen (54 procent) en een verkeerde prijsstelling (52 procent). Andere oorzaken zijn een gebrek aan het juiste aanbod (50 procent), ketenproblemen (44 procent) en onjuiste voorspellingen (43 procent). Voor een derde was ook de inzet van nieuwe technologie een drempel voor innovatie.

Vergelijkbare uitdagingen in andere sectoren

Uit Accenture's onderzoek in de consumententechnologie bleek dat divisies in silo's werken en dat afdelingen vaak slecht communiceren. Ook blijkt dat medewerkers niet willen samenwerken omdat ze bang zijn dat iemand anders de complimenten voor hun ideeën krijgt. Een manager zei hierover: "Als bedrijven echt willen innoveren, moeten ze in durven gaan tegen de bestaande gewoonten. Dan ontstaat er echter tegenstand. Sommige bedrijven in de sector gaan er vanuit dat iedereen innovatie wil omarmen. Het tegendeel is vaak waar."

Managers van communicatie-, media- en high tech bedrijven in de VS en Europa geven in het derde onderzoek juist aan dat zij minder tijd en geld willen besteden aan innovatie. Meer dan de helft (58%) van de respondenten zegt dat de budgetten voor productontwikkeling regelmatig worden overschreden. Bovendien zijn tijdens de recessie bij ruim twee derde (70%) van de bedrijven innovatieprojecten gestaakt. Deze budgetreductie heeft tot gevolg dat er een tekort is ontstaan aan R&D-experts in de sector. Daarentegen bleek wel uit het onderzoek dat bedrijven in de communicatie, media en high tech het komend jaar voorop willen lopen bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

"Bedrijven kunnen risico's niet langer vermijden. Ze moeten van hun fouten leren en grote stappen durven nemen om hun bedrijf te laten groeien en klaar te stomen voor economisch herstel", zegt Mark Foster, Group Chief Executive, Global Markets and Management Consulting bij Accenture. "Helaas kunnen veel bedrijven niet de risicoanalyses maken die nodig zijn om op basis van de juiste inzichten flinke stappen voorwaarts te maken. In het innovatieproces moeten managers vooroplopen, nauw samenwerken met alle afdelingen en de strategie op alle niveaus duidelijk maken. Pas dan inspireren zij hun teams om een onderscheidend product te ontwikkelen. Bedrijven die daar niet in slagen, raken verder achter op organisaties die de waarde van innovatie wel erkennen en dit proces goed aansturen."